Företagshälsokollen - Hur mår din arbetsplats (ADI 686), broschyr

advertisement
Företag mår som personalen mår. Men hur skapar
man en arbetsmiljö där människor trivs och håller sig
friska? Och finns det någon koppling mellan friska
medarbetare och framgångsrika företag?
För att skapa en frisk arbetsplats räcker det inte med hälsokontroller på
personalen. Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer,
nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Här får du en introduktion till de fyra nycklarna. På vår webbsida,
företagshälsokollen.se, kan du läsa mer. Där kan du också se filmer där
företag i fyra olika branscher berättar hur de arbetar. Du kan också testa
din egen arbetsplats och se hur den mår. Välkommen!
Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur
människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap minskar
stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
Ledare i företag med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål
och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar.
Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin
situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga
har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga
att hantera de krav som ställs.
Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor i friska företag. I företag med låg sjukfrånvaro
har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela
organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och
problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre
bild av vad som händer i företaget och därmed också bättre förutsättning
för sin ledarroll.
För att skapa ett ”friskt företag” krävs fungerande system och samsyn inom
organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjuka. De mest
avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan
både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga
är att åtgärderna sätts in tidigt.
ADI 686
Gå in på företagshälsokollen.se och gör testet för
att se hur din arbetsplats ligger till när det gäller
att skapa en långtidsfrisk verksamhet.
Download