Bilder hemrehabilitering

advertisement
Camilla Arvidsson, MAR
130515
[email protected]
Kalmar
Kalmar län ung. 220 000 invånare
Kalmar kommun 63 000 invånare
Vård- och omsorgsboende 416
Omsorgstagare med hemtjänst 1 181
Korttidsplatser 33 äldre +16 st demens
Hemsjukvårdsavtalet
• Hemsjukvård upp till och med
sjuksköterska, arbetsterapeut och
sjukgymnastkompetens
• Rehabilitering och hjälpmedel
• Habilitering
• Alla åldrar oavsett diagnos
Rehabenheten
Vid övertagandet av hemsjukvården hade
Kalmar kommun 5 arbetsterapeuter och
2,5 sjukgymnast som arbetade mot vårdoch omsorgsboenden.
Skatteväxlingen gav ett tillskott på 5
arbetsterapeuter och 0,12 sjukgymnaster
Förutsättning
Efter att hemsjukvården gick över till
kommunens ansvar är det samma
huvudman som ansvarar för äldres
rehabilitering i hemmet och
hemtjänstinsatserna.
Pilotprojekt
• Marita Månsson bjöds ner till Kalmar för
att föreläsa om Östersundsmodellen.
• Beslut att anställa 5,5 sjukgymnast och
arbetsterapeut under 2009.
• Sjukgymnaster och arbetsterapeuter fick
gemensam utbildning i rehabiliterande
förhållningssätt- utbildade vidare i
hemteamen.
Genomförande
•
•
•
•
•
Styrgrupp
Ledningsgrupp
Områdesgrupp
Arbetsgrupp
Hemteam
Utvärdering pilotområdet
2009 utvärderades insatserna via
myndighetshandläggare på individnivå.
• Man skattade ej insatt/minskad
hemtjänsttid(250 kr/tim)
• Ej korttid(1400 kr)
• Minskning av dubbelbemanning
• Ca 1 miljon skattad besparing maj-dec
Utbyggnad hela Kalmar kommun
• Sjukgymnaster och arbetsterapeuter
anställs under våren och efter sommaren
2010
• Nyckeltal 0,5 arbetsterapeut och 0,5
sjukgymnast per 350 personer över 65 år
• 26 hemteam startas
• Utbildning av teamet från pilotområdet
Syfte med hemrehab
Att inom kommunens rehabiliteringsansvar
öka möjligheten att ge individen aktiv
rehabilitering i hemmiljö samt skapa en
trygg miljö.
Mötesstruktur hemteam
• Alla professioner deltar
• Enhetschef för hemtjänsten leder mötet
och är teamledare
• Mötet är varje vecka och 30 min långt
• Anteckningar förs under mötet, efteråt
skriver kontaktman in det i
omsorgstagarens kontaktpärm.
Syfte hemteam
• Omsorgstagarens mål är grunden för
arbetet
• Genom samordning/uppföljning av
insatserna från teamet ge bästa möjliga
vård och omsorg
• Utveckla och effektivisera samarbetet
mellan professionerna
• Skapa vi-känsla och gott samarbete
• Nå helhetssyn på omsorgstagarna
Omsorgsnämndens värdegrund
•
•
•
•
Varje människa är unik
Varje möte är unikt
Varje uppdrag är unikt
Vi når framgång genom samverkan och
delaktighet
En gemensam värdegrund är
utgångspunkten för teamens arbete.
Rehabilitering med bas i
värdegrunden
kräver ett gemensamt förhållningssätt som innefattar
all personal där;
• Individens mål styr processen
• Individens behov och resurser är utgångspunkten
• Individen är aktiv i processen
• Det finns klart formulerade mål i en handlingsplan
• Närståendes delaktighet är en självklarhet
• Individens behov styr teamets sammansättning
• Teamet ansvarar för kontinuerlig uppföljning
Rehabiliterande förhållningssätt
Utgångspunkten skall vara av stödjande,
inte hjälpande, inriktning.
Att väcka individens intresse för sina egna
resurser och möjligheter.
Att uppmuntra till egen problemlösning,
egna beslut och eget handlande.
Vinster med ett rehabiliterande
förhållningssätt
• Brukarperspektiv
Brukarens livskvalitet ökar
Brukaren kan bo kvar hemma längre tid
• Professionsperspektiv
Personal vill arbeta med ett rehabiliterande
förhållningssätt
• Managementperspektiv
Frigör resurser på lång sikt
Ekonomisk vinst för organisationen(kommunen)
Hur visar vi vinsterna?
• Skattning på individnivå tar tid
• Inledande vinster räknas senare in som
”naturliga” och ses inte som en besparing
• ADL-trappan är vetenskapligt beprövat
och mäter vårdtyngden
• Tar inte tid från kärnverksamheten
ADL-trappa
• Under tiden 14 aug 2012 – 13 feb 2013 gjordes
sammanlagt 646 ADL-bedömningar.
• 27 patienter som har 1 eller 2 bedömningar som
inte följer ADL-trappan är borttagna ur underlaget
(6,1%)
• 2 felregistrerade patienter är borttagna ur
underlaget
• Resultatet för utvärderingen baseras på mätning
av 218 patienter där både Initial och Uppföljande
ADL-bedömning är gjorda = 436 bedömningar
ADL-trappa
Förebyggande arbete
53 patienter av underlaget har i Initial
bedömning oberoende (0) men var i behov
av rehabinsatser som t.ex. hjälpmedel,
bostadsanpassning, träning/instruktion för
att bibehålla sitt oberoende. Dessa får även
(0) i Uppföljande bedömning och räknas
alltså inte in i resultatet.
ADL-trappa
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
1476
981
Initial bedömning
Uppföljande bedömning
0
• Initial bedömning 1476 timmar
• Uppföljande bedömning 981 timmar
• Minskning med 494 timmar = 33,5%
ADL-trappa
• 13 personer har blivit oberoende i samtliga
10 aktiviteter.
• Medelåldern: 78 år i åldern 4-100 år
• Medianålder: 82 år
• Könsfördelningen är 65,9% kvinnor och
34,1% män
Utvecklingsgrupp
• Representanter från olika områden och
med olika professioner
• Syftet är att säkra den fortsatta
utvecklingen av hemteam och
boendeteam
• Sprida goda exempel och fånga upp
eventuella problem
• Planera utbildningsinsatser
Hemrehabilitering ger stora
effekter
• Till synes små förändringar kan betyda
avsevärd skillnad för brukaren
• Personer med hög ålder kan med rätt
avvägt stöd vid sjukdom/skada återgå till
ett liv som tidigare eller näst intill
• Det behövs kompetens att visa vägen
tillbaka till ett meningsfullt liv
• En liten tid i insats kan ge stor förbättring
för brukaren.
Framgångsfaktorer
• Drivande person i chefsposition med
beslutsmandat
• Incitament för att minska hemtjänsttid
• Resurser för att bedriva arbetet
• Team
Tack för uppmärksamheten!
Download