BIP Endotracheal Tube

advertisement
Bactiguard® Infection Protection
BIP Endotracheal
Tube
– För förebyggande av
vårdrelaterade infektioner
Ventilatorassocierad pneumoni
Infektioner i luftvägarna är allvarliga och ofta före­
kommande vårdrelaterade infektioner hos patienter
som använder medicintekniska produkter såsom
endotrakealtuber (ETT)1.
Många patienter som får nödvändig livsuppehållande
behandling med endotrakealtub utvecklar en infektion
i luftvägarna – ventilatorassocierad pneumoni (VAP) –
även när intuberingen är begränsad och relativt kortvarig.
En viktig infektionsorsak är att mikroorganismer fäster
vid själva tuben och bildar en biofilm. Hos långtidsin­
tuberade patienter kan bakterierikt sekret ansamlas
ovanför tubens kuff och kontaminera tuben. Sekretet
kan sedan även passera ner i de nedre luftvägarna
och orsaka infektioner, bland annat VAP.
VAP är idag den näst vanligaste vårdrelaterade
infektionen inom intensivvården och uppskattas drabba
mellan 9 och 25 procent av patienterna2-4. VAP kan
förlänga intensivvårdstiden med upp till 22 dagar och
sjukhusvistelsen med upp till 25 dagar.5
Sent debuterande VAP är ofta förknippad med
högriskpatogener som MRSA och medför både betydligt
sämre patientutfall och högre sjukhuskostnader. 6
Dödligheten som kan härledas direkt till VAP beräknas
vara så hög som 30–50 procent.7-8
Antimikrobiell resistens
Många av dessa infektioner behandlas dessutom
med antibiotika, vilket ökar risken för uppkomst
och spridning av multiresistenta bakterier.
Antibiotikaresistensen uppskattas av WHO vara en
så allvarlig företeelse att modern medicin är hotad9.
HOS PATIENTER SOM VENTILERATS >5 DAGAR
UTAN
VAP10
SENT DEBU­
TERANDE
VAP10
Sjukhusvistelse (dagar)
29,110
42,710
Mekanisk ventilation (dagar)
12,610
2510
Lösningen – BIP Endotracheal Tube Evac med dubbelt skydd mot VAP
BIP Endotracheal tube Evac är speciellt utvecklad för att minska risken för ventilatorassocierad pneumoni
(VAP). Den kombinerar den kända VAP-reducerande funktionen dränage av subglottisk sekretansamling med
den kliniskt bevisade förmågan hos Bactiguards ytskikt att minska mikrobiell vidhäftning och förhindra att bio­
film bildas.
Dränage av subglottiskt sekret (SSD)
I ett antal randomiserade, kontrollerade studier har
dränage av subglottiskt sekret visats minska VAP med
ungefär 50 procent.11
I en klinisk undersökning som gjordes av Bouza et al
förbättrade användning av en endotrakealtub med
dränage av subglottiskt sekret patientutfallen signifi­
kant:
• 30 procent lägre antibiotikaanvändning än i patient­
populationen som helhet.
• 9,5 dagar kortare intensivvårdstid.
• 4 dagar kortare tid med mekanisk ventilation.12
Bactiguards ytskikt förhindrar infektion
genom att minska den mikrobiella
vidhäftningen
BIP Endotracheal Tube, BIP ETT (utan subglottisk
sugmöjlighet), har visats minska den mikrobiella
vidhäftningen med 76–98 procent in vitro.113
När en BIP ETT (utan subglottisk sugmöjlighet)
jämfördes med en endotrakealtub av standardtyp
utan beläggning i en klinisk studie med 100 patienter
gjorde beläggningen att VAP-incidensen minskade med
67 procent. (OR 3,42, p=0,14)114
Bactiguard Infection Protection (BIP) teknologin
Prevention av VAP
Några timmar
Bakterierna börjar föröka sig.
Några sekunder
Ytor på en endotrakealtub drar lätt
till sig bakterier som vid kolonisering
utvecklas till en biofilm. Infektion
uppstår när bakterierna sprider sig
och det föreligger en immunologisk
reaktion i urinröret eller urinblåsan.
Ädelmetallerna i Bactiguards
ytskikt skapar förutsättningar för
en galvanisk effekt. Trakealtub med
infektionshämmande ytskikt visar
minskad mikrobiell adhesion, vilket i
sin tur förhindrar bildning av biofilm
Några dagar
När bakterierna samlas på ytan,
kan de bilda en biofilm. Om
dessa bakterier sprider sig ökar
risken för infektion.
Bakterier börjar
fästa vid ytan.
Obehandlad yta
Några timmar
Några sekunder
Bakterier börjar
fästa vid ytan.
Några dagar
Färre bakterier fäster på Bactiguards ytskikt, vilket förhindrar
bildning av biofilm och därpå följande infektion.
Bactiguard belagd yta
Guld Au
Palladium Pd
Silver Ag
Ag
Galvanisk effekt
De tre ädelmetallerna i Bactiguardbeläggningen – guld, palladium och silver –
skapar förutsättningar för en galvanisk effekt.
1. En galvanisk
effekt skapas mellan
ädelmetallerna i kontakt
med kroppsvätska
Bakterier
Pd
3. Strömmen förhindrar
att bakterier fäster på ytan.
2. Detta skapar
en mikroström
Bactiguard jämfört med traditionella frisättande ytskikt5
Många teknologier bygger på att
ett material avger toxiska ämnen
som dödar bakterierna, till exempel
klorhexidin, antibiotika eller silver, som
i det fallet frisätts som silverjoner.
Silver Ag
Bakterier
dör
Silverjoner frisätts från ytan
och dödar bakterier.
5 till 10 gånger tjockare ytskikt än en yta med Bactiguards ytskikt.
Frisättningen av silver gör ytskitet tunnare med tiden.
Kan orsaka
vävnadsskada.
In vitro/ex vivo-effekt
Den minskade mikrobiella vidhäftningen och
koloniseringen på ytan av medicintekniska produkter
har verifierats med hjälp av kliniskt relevanta
mikroorganismer genom in vitro-tester. Testet
utvärderar mikroorganismernas vidhäftning på ytan
av medicintekniska produkter. Exempel presenteras
i figurerna nedan (Staphylococcus epidermidis)15.
Färre bakterier fäster på Bactiguards ytskikt, och för
de bakterier som trots allt fäster, hämmas tillväxten
avsevärt. Därmed förebyggs utveckling av biofilm och
efterföljande infektion.
Staphylococcus epidermidis
Mikrobiell tillväxt utan
Bactiguards ytskikt
Mikrobiell tillväxt med
Bactiguards ytskikt
Färre bakterier fäster på Bactiguards ytskikt
Minskad mikrobiell adhesion med BIP ETT
60000
CFU/cm2
50000
40000
30000
20000
76%
10000
0
81%
98%
Staphylococcus
aureus
Medelvärden från flera batcher av BIP ETT
Staphylococcus
epidermidis
MRSA
(Staphylococcus
aureus)
100%
100%
Streptococcus
anginosus
Neisseria elongate
Kliniskt bevisad effekt mot VAP
20
18
­18%
16
14
12
10
En oral in vivo-studie17 där sammanlagt 40 frivilliga
fick bära antingen en bit obehandlad endotrakealtub
eller en bit BIP ETT i munnen visade att Bactiguards
ytskikt minskade den mikrobiella vidhäftningen med
40 procent (p<0,001 Wilcoxon Rank Sum-test).
Reduktion av mikrobiell adhesion in vivo till BIP ETT
efter 2 timmar i munnen
40 000
35 000
Totalt antal bakterier, CFU/cm2
En klinisk studie på 100 patienter, där en vanlig endo­
trakealtub jämfördes med BIP ETT med Bactiguards
ytskikt, visade att Bactiguards teknologi reducerade
incidensen av ventilatorassocierad pneumoni med
67 procent (OR 3,42, p=0,14)16. Denna prospektiva,
randomiserade och oberoende studie inkluderade
patienter på IVA som led av läkemedelsförgiftning.
Förutom infektionsfrekvensen tittade man i denna stu­
die även på sjukhusvistelsens längd hos patienterna,
och även på antibiotikaanvändningen. I BIP ETT-grup­
pen användes signifikant mindre antibiotika (OR 0,3,
p=0,05) och patienterna stannade i genomsnitt 2
dagar kortare på sjukhus (18 respektive 16 dagar).
30 000
25 000
20 000
­40%
15 000
10 000
5000
8
0
Obelagd
endotrakealtub
6
­67%
4
Vävnadsvänlig och säker teknik
2
0
% VAP vid 5 dagar
Standard
3
BIP ETT
Sjukhusdagar
BIP ETT
Antal fall
2
Bactiguards teknologi är säker, välbeprövad och
effektiv. Till skillnad från andra infektionshämmande
teknologier som verkar genom att olika ämnen, till
exempel höga halter silverjoner, klorhexidin eller
antibiotika frigörs och dödar bakterier, är Bactiguards
teknologi varken toxisk eller farmakologisk och
därmed mycket vävnadsvänlig.
Biokompatibilitet
BIP ETT med Bactiguards ytskikt har visat god
biokompatibilitet. Det har visats att Bactiguards
ytskikt är ogiftigt för celler, inte irriterar slemhinnorna
eller ökar risken för allergiska reaktioner18. Det ger
heller inga biverkningar hos patienterna18-19.
1
Material
K
pn leb
eu sie
m lla
on
ia
s
P
ae seu
ru do
gi m
no o
sa na
oc
S
au tap
re hy
us lo
c
A
ba cin
um eto
an ba
ii cte
r
cu
s
0
BIP ETT är tillverkad av PVC och belagd med
Bactiguards ytskikt både på tubens insida och
utsida. BIP ETT har en avfasad spets, Murphy
Eye och kuff med hög volym och lågt tryck för
att minimera risken för att patientens luftrör ska
skadas och göra användningen säker.
Miljö
Bactiguards ytskikt är miljövänligt och kräver inga
specialåtgärder för hantering, användning eller
kassering.
Referenser
1. Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160–6
2. Ibrahim EH et al. Chest. 2001;120(2):555-561.
3. Craven DE et al. Infect. 1996;11(1):32-53.
4. Rello J et al. Chest. 2002;122(6):2115-2121.
5. Warren DK et al. Crit Care Med. 2003;31(5):1312-1317.
6. Kollef MH et al. Chest.1995;108(6):1655-1662.
7. Kollef MH et al. Chest. 2005; 128 (6): 3854-3862.
8. Stijn Blot et al. Critcal Care Medicine, March (2014) 42:3
9. Antimicrobial resistance, Global report on surveillance, WHO
10. Kollef MH et al. Chest. 1999;116 (5):1339-1346.
11. Haas CF et al. Respir Care. 2014; Jun; 59(6):933-52
12. Bouza E et al. Chest. 2008; 134(5):938-946.
13. Arkivdata.
14. Tincu R et al. Poster Euroanasthesia June (2015) 32
15. Arkivdata
16. Arkivdata
17. Arkivdata
18. Arkivdata
19. Björling et al. BMC Anesthesiology (2015) 15:174
Fördelar med Bactiguard®
Beställnings­
information
Sänker sjukvårdskostnaderna
Minskad antibiotikaanvändning
Räddar liv
)
m
Lä
ng
d
(m
(m
m
)
m
(m
K
uf
fØ
Yt
tr
e
Ø
(m
Ø
6,0
9,0
25
280
31VC06510
Oral med HVLP*-kuff och SSD
6,5
9,8
25
290
31VC07010
Oral med HVLP*-kuff och SSD
7,0
10,4
26
300
31VC07510
Oral med HVLP*-kuff och SSD
7,5
11,2
26
310
31VC08010
Oral med HVLP*-kuff och SSD
8,0
11,8
28
320
31VC08510
Oral med HVLP*-kuff och SSD
8,5
12,6
28
320
31VC09010
Oral med HVLP*-kuff och SSD
9,0
13,1
28
320
re
Oral med HVLP*-kuff och SSD
Va
ra
31VC06010
Ar
t
In
ik
el
n
um
m
)
m
)
er
BIP Endotracheal Tube, Evac
Med dränage av subglottiskt sekret (SSD)
BIP Endotracheal Tube
311005010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
5,0
6,9
17
240
311005510
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
5,5
7,5
17
270
311006010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
6,0
8,2
20
280
311006510
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
6,5
8,8
20
290
311007010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
7,0
9,6
25
300
311007510
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
7,5
10,2
25
310
311008010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
8,0
10,9
26
320
311008510
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
8,5
11,5
26
320
311009010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
9,0
12,1
28
320
311009510
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
9,5
12,7
28
320
311010010
Oral/Nasal med HVLP*-kuff
10,0
13,6
28
320
*HVLP - hög volym, lågt tryck (High Volyme Low Pressure)
Sterilisering och förvaring, se förpackningen.
Avdelningsförpackning = 10 st. Transportförpackning = 10×10 st.
Storlek avdelningsförpackning B×H×D: 380×155×100 mm
Produkterna är CE-märkta i enlighet med direktivet om
medicintekniska produkter 93/42/EEG
Tel: +46 (0)8 440 58 80
Fax: +46 (0)21 802 58 90
www.bactiguard.com
[email protected]
Besöksadress:
Alfred Nobels Allé 150
146 48 Tullinge
Sverige
E-post:
Box 15, 146 21 Tullinge
RMH-066-A. 2016-12
Sverige
Tel +46 (0)8 440 58 80 | Fax +46 (0)8 440 58 90 | www.bactiguard.com | [email protected] | [email protected]
Download