En ansvarsfull och hållbar leverantörskedja

advertisement
En ansvarsfull och
hållbar leverantörskedja
- hur maximeras nytta och minimeras risk?
Hur skapar en hållbar
leverantörskedja värde för ditt
företag?
Företags leverantörskedjor är ofta
långa, komplexa och svåra att
ha kontroll över. Att arbeta med
ansvarstagande i leverantörsledet
på ett strategiskt och integrerat
sätt är värdeskapande för ett
företag i form av bl.a. minskade
kostnader, minskade affärsrisker
och kommersiella risker, kontroll av
lagefterlevnad, nya affärsmöjligheter
och samarbete med nya aktörer.
Den globala utvecklingen mot ett mer
hållbart samhälle och förväntningarna
på företag att göra sin del blir också mer
tydligt på flera håll. Inte minst genom FNs
nya hållbarhetsmål som inkluderar faktorer
direkt kopplade till hur företag hanterar sin
leverantörskedja.
Genom att ha en hållbar leverantörskedja
möter man också de kontinuerligt
växande kraven från både befintliga och
potentiella kunder som vill försäkra sig
om att produkterna de köper inte bidrar
till miljöförstöring, eller dåliga och osäkra
arbetsförhållanden vid tillverkningen.
Hur kan EY hjälpa till?
EY kan bistå bolag med att förbättra
hanteringen av sin leverantörskedja genom
att till exempel
• Utveckla verktyg för att utvärdera risker
i leverantörsledet
• Definiera krav och kriterier för
leverantörer
• Utveckla och samordna uppförandekod
och inköpspolicy
• Utveckla verktyg och processer för att
utvärdera leverantörer
• Utveckla nyckeltal för att mäta
hållbarhetsprestanda
• Utveckla självutvärderingsmodeller och
verktyg för leverantörer
• Genomföra leverantörsgranskningar
EY | Assurance | Tax |
Transactions | Advisory
Vilka risker finns i leverantörskedjan?
► Mänskliga rättigheter
och arbetsförhållanden
► Pesticider och
föroreningar
► Spårbarhet
► Avskogning
Råmaterial
► Bränsleförbrukning och
CO2-utsläpp
► Mutor och korruption
► Hälsa och säkerhet
► Förpackningar och
återvinning
Lokal köpare
Exportör
► Brist på transparens
► Kvalitetskontroll
► Mutor och korruption
► Arbetsförhållande och
kostnader
► Hälsa och säkerhet
Leverantör
Företag
► Miljö-ledning/tillstånd
► Mänskliga rättigheter och
arbetsförhållanden
► Mutor och korruption
► Lokalt
sammahällsengagemang
► Hälsa och säkerhet
Kund
► Cirkulär ekonomi
► Kemiska
substanser
Avfall
► Märkning av produkt
► Uppfattning av varumärke hos
konsumenter och institutioner
► Mutor och korruption
► Rättvis konkurrens
► Energieffektivitet
► Säkerhet
► Förpackning och emballage
Hur arbetar man för att hantera och minimera risker?
► Mäta prestanda (KPI:er)
► Rapportera och kommunicera
både internt och externt
Mäta och
kommunicera
► Förankra internt och
delegera tydliga
ansvarsområden
Integrera och
► Genomföra program och
initiativ för att säkerställa implementera
en hållbar leverantörskedja
t.ex.
► Integrera
hållbarhetskriterier i
sourcing- och
inköpsprocesser
► Implementera processer för
utvärdering och uppföljning
av leverantörer
► Utbilda medarbetare och
leverantörer
Kontakta gärna oss för mer information
Håkan Ulrichs
Partner
+46 70 318 94 50
[email protected]
Kajsa Nylander
Senior Manager
+46 72 704 52 56
[email protected]
Kartlägga
och utvärdera
Definiera och
förankra
Definiera
och förankra
► Kartlägga leverantörskedjan och
inköpskategorier
► Identifiera risk och möjligheter i
leverantörskedjan och per
inköpskategori
► Identifiera potentiell påverkan på
verksamheten
► Definiera krav av förväntningar på
leverantörer
► Förankra och kommunicera
förväntningar med leverantörer
► Definiera och prioritera initiativ för
att säkerställa en hållbar
leverantörskedja
► Utveckla modeller, verktyg och
processer för att säkerställa en
hållbar leverantörskedja
► Utveckla utvärderingsmodeller och
KPI:er för att säkerställa en hållbar
leverantörskedja
Om EY
EY är ett världsledande företag inom
revision, redovisning, skatt, transaktioner och
affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper
till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på
finansmarknader och i ekonomier världen över. För
att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar
vi ledare och medarbetare som arbetar i team över
gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att
affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för
våra medarbetare, våra kunder och de samhällen
vi verkar i.
Climate Change & Sustainability Services
Hållbarhetsfrågor fortsätter att öka i betydelse för
organisationer runt om i världen. Organisationer
möter dessutom ökade myndighetskrav samt
behovet av att uppfylla intressenters förväntningar
kring hållbarhetsprestanda och transparens. För
många organisationer krävs en grundläggande
och komplex förändring för att implementera
hållbarhetsaspekter i kärnverksamheten, för att
uppnå kortsiktiga mål samt för att skapa långsiktigt
värde.
Vårt globala hållbarhetsteam kombinerar
erfarenheter inom revision och rådgivning med
djupgående branschkunskap och kompetens inom
hållbarhet. Du får en skräddarsydd tjänst som stöds
av globala metoder för att behandla frågor som rör
dina specifika behov. Var du än är i världen, kan EY
stödja dig att nå dina hållbarhetsmål.
EY refererar till den globala organisationen samt
kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst &
Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör
en egen juridisk person.
© 2015 Ernst & Young AB.
All Rights Reserved.
Detta matieral har tagits fram för att ge en mer
generell överblick och ska inte ses som profesionell
rådgivning. Kontakta oss gärna när du behöver
rådgivning i enskilda frågor.
ey.com/se
Download