Ersättningskommittén

advertisement
Svenska
Företagsläkarföreningen
Svar på remiss från Ersättningskommittén
Allmänt
Som ett mantra anges att ersättning till ett företag för ett personligt förbundsuppdrag inte kan
användas.
Frågan är större än bara privatläkares mottagningar. Många utanför landstingssfären uppbär
nu ersättningar för arbete som timdebitering till eget bolag. Detta är inga problem att lösa
genom att ett avtal sluts mellan bolaget och Läkarförbundet om att en särskild person i bolaget
används i upphandling av tjänsten. Går det att bedriva patientverksamhet på detta sätt, skall
väl även Läkarförbundet klara av ett liknande system utan några större skattetekniska
problem.
Nivån på timersättningen i ett sådant avtal går utan större problem att räkna ut så att det blir
kostnadsneutralt jämfört med lönebaserad ersättning.
Med tanke på den höga medelåldern hos företags- och distriktsläkare kommer många säkert
att vara professionellt och fackligt aktiva efter pensioneringen, vilket gör att en lönebaserad
ersättning beroende på ”månadslönen” inte kommer att fungera.
Ett problem i sammanhanget är också stilleståndsersättning för privatläkare och vårdbolag. En
läkares lön motsvarar inte den intjänandegrad som krävs (man står för kostnader för lokaler,
kringpersonal etc.). En företagsläkare eller privatläkare kan exempelvis ha en årlig
lönekostnad på 1 miljon men ha en intjänandegrad på 2 miljoner. Detta är en viktig fråga att
lösa som kommittén hittills duckat med att inte se att detta är ett problem.
Det kan finnas många skäl till att en läkare sätter sig själv i bolag. Beroende på den privata
ekonomin kanske lön inte tas ut i större omfattning utan ersättningar utgår från
pensionsfonder, utdelningar etc. Skall då ingen ersättning utgå från förbundet?
I världen utanför landstingen kommer i dessa fall fackligt arbete ofta att bli ett val mellan att
timdebitera för medicinskt arbete till en vårdgivare eller inte ha någon ersättning alls. Det är
inte orimligt att tänka sig att man avstår från heltidsarbete för att kunna arbeta fackligt.
Intäkterna från det privata arbetet kommer då att gå ned vilket ger en låg månadslön. Ett
system med fast timersättning är då att föredra.
Löneersättningen i grupp 1 på 63 500 kronor motsvarar inte faktisk lön för stora grupper i den
privata världen. För erfarna företagsläkare ligger den idag inte under 70 000 kronor.
Konsekvenser


Privat/vårdvalsläkare och läkare med egna företag utan större lönerersättning kommer
sannolikt inte att kunna delta
Förbundet ger signal om att endast lönearbete skall förekomma. Rimmar dåligt med
den moderna tidens uppfattning om nya arbetsformer och uppfattas som en
självtillräcklig styrning.
Förslag
Var neutral angående anställningsformer. Slut avtal med de företag som är aktuella med en
timdebitering grundad på de löne- eller bortfallskostnader som annars skulle betalas ut.
Förbundet skall uppmuntra till en mångfald av olika anställningsformer – inte förhindra
dessa!
Svenska
Företagsläkarföreningen
Fråga 1
Se allmänt svar.
Varför skall just presidiet undantas från schablonregeln om den införs? Samma principer
borde gälla även för alla ledamöter.
Fråga 2
Se allmänt svar.
Det enklaste är förstås en schabloniserad modell. Denna kan sedan omräknas som en
timersättning till enskilda bolag. Vad är bevisad lön i dagens verklighet? Vissa kanske
omvandlar en stor del av sitt löneuttag till en pensionspremie. Så gör i alla fall många
ungdomar idag.
Fråga 3
Att ge ett årligt standardarvode för externa aktiviteter ter sig udda. Förslaget uppmuntrar till
att förtroendevalda sitter av sammanträden på förbundet och inte ger sig ut på externa möten.
Vad som efterlyses i många fall är läkarmedverkan i olika kommittéer och projekt på
läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Detta blir lätt en ren förlustaffär för den enskilde med
liggande förslag.
Det syns rimligt att, om ordförande i ett råd ger en medlem uppgift att bevaka en extern
händelse, skall denna aktivitet ge samma ersättning som ett planerat sammanträde på
Villagatan.
Arvodessystem bör i och för sig finnas för att ersätta all kvälls- och helgtid som läggs ned i
förbundsarbetet.
Fråga 4
Om presidiet i stort sett arbetar heltid på förbundet med löneersättning motsvarande
90percentilen saknas en motivering för högre fasta arvoden dessutom.
Stockholm den 12 mars 2012
Jan Rosén
Ordförande
Download