Information om forward rate agreement

Information om Forward rate agreement- FRA
Här hittar du allmän information om framtida
räntesäkringsavtal som handlas hos Danske
Bank.
Ett forward rate agreement (FRA) är ett avtal
mellan två parter om fastställande av en
framtida ränta med en enda
räntebetalningsdag.
Danske Bank A/S. CVR-nr 61 12 62 28 - København
En FRA kan handlas som en future som är
upptagen till handel på en reglerad marknad
eller OTC med oss som motpart.
En FRA regleras genom att mellanskillnaden
avräknas vid ränteperiodens början – med
utgångspunkt från skillnaden mellan den
avtalade räntan och den aktuella
marknadsräntan för perioden i fråga.
Om marknadsräntan är högre än den avtalade
räntan, kommer köparen att erhålla och
säljaren att betala skillnaden. Om
marknadsräntan är lägre än den avtalade
räntan, kommer köparen däremot att betala
mellanskillnaden och säljaren erhålla den.
Instrument som är upptagna till handel på en
reglerad marknad är standardiserade.
Avtalsräntor, slutdagar och belopp fastställs
av den reglerade marknaden, och det finns
särskilda rutiner för reglering av förluster och
vinster vid varje handelsdags avslutning.
Det kontantavräknade beloppet kan beräknas
med utgångspunkt från följande:
OTC-handeln kan anpassas efter individuella
behov, men kan också genomföras med
standardiserade villkor. Detta är fallet när
OTC-transaktioner härrör från futures som är
upptagna till handel på en reglerad marknad.
Sådana transaktioner avräknas endast på
slutdagen.
K = Kontraktsbelopp
M = Den underliggande marknadsräntan
A = Den avtalade räntan
d = Det aktuella antalet räntedagar för
ifrågavarande FRA
D = Räntedagar per år – antingen 360 eller
365
Köparen av en FRA skyddar sig mot en
stigande ränta vid en viss framtida tidpunkt,
medan säljaren skyddar sig mot fallande ränta.
DF = Diskonteringsfaktor.
Vers. 07/11
Det kontantavräknade beloppet = K * (M-A) *
d/D * DF
där DF = 1 / (1+M * d/D)
Det kontantavräknade beloppet omräknas till
nutidsvärde med hjälp av diskonteringsfaktorn,
då det som ovan nämnts sker en avräkning vid
ränteperiodens början.
Användning av FRA
En FRA kan skydda fastställandet av räntan på
in- eller utlåning inför en kommande
räntebetalning.
Om en låntagare har en skuld med rörlig ränta
och förväntar sig att tremånadersräntan om
tre månader är högre än vad marknaden för
närvarande förväntar sig, kommer köpet av en
FRA att vara en handling som avspeglar denna
förväntan.
Omvänt kan en investerare med ett lån med
rörlig ränta utnyttja en förväntan om lägre
räntor än vad marknaden förväntar sig, och
sälja en FRA.
Prissättning
Priset på en FRA baseras på räntan för
perioden från kontraktets ingående till
kontraktets startdatum, samt på räntan för
perioden från kontraktets ingående till
kontraktets slutdatum.
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 Köpenhamn K
Tel. +46 33 44 00 00, Fax +46 33 44 28 85
Det negativa marknadsvärdet motsvarar
nutidsvärdet av påslaget för transaktionens
hela löptid.
Ex. på Forward rate agreement - FRA
“30 mot 60 dagar”
Dagens datum
30 dagar
60 dagar
FRA- period
Danske Bank A/S. CVR-nr 61 12 62 28 - København
Etablering
Avräknings- /
startdatum
Period slut
I exemplet fastställs det teoretiska priset för
en FRA så att en låntagare får samma kostnad
och en investerare samma förräntning med
hjälp av ett av följande alternativ:
låna/placera i 30 dagar och köpa/sälja en FRA
låna/placera i 60 dagar.
När det teoretiska priset är fastställt
tillkommer ett påslag på transaktionen, vilket
medför att transaktionen har ett negativt
marknadsvärde den dag transaktionen ingås.
Vers. 07/11
Löptid
En FRA används normalt för risksäkring av upp
till ett år långa ränteperioder, som infaller inom
de närmaste tre åren.
Om transaktionen avvecklas i förtid, kan den ha
ett negativt marknadsvärde. Den av parterna
för vilket affären har ett negativt
marknadsvärde, ska ersätta den andra med ett
belopp som motsvarar det negativa
marknadsvärdets absoluta värde.
Risker
När en FRA köps eller säljs är det risk för att
transaktionen ska avräknas till en ränta som är
ofördelaktig jämfört med marknadsräntan vid
avräkningstidpunkten. Förlusten kan vara
obegränsad.
en fallande ränta att medföra en förlust, medan
det är tvärtom för en säljare.
I enlighet med "Bekendtgørelse om
risikomærkning af investeringsprodukter" [den
danska förordningen om riskmärkning av
investeringsprodukter] är denna produkttyp
”RÖD”-markerad.
”Röd” står för "Investeringsprodukter som
innebär en risk för att man förlorar mer än det
investerade beloppet, eller produkttyper som
är svåra att genomskåda”.
Det danska Finanstilsynets riskmärkning av
investeringsprodukter finns på
www.danskebank.dk/risikomaerkning.
Märkningssystemet kan inte utgöra enda
grunden för ett investeringsbeslut. Det är bara
ett komplement till den information som du bör
inhämta innan du gör en investering, eller till
den rådgivning du kan få på banken efter att din
investeringsprofil definierats.
Under affärens löptid kommer
ränteutvecklingen att påverka transaktionens
marknadsvärde. För en köpare av FRA kommer
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 Köpenhamn K
Tel. +46 33 44 00 00, Fax +46 33 44 28 85
Danske Bank A/S. CVR-nr 61 12 62 28 - København
Ställande av säkerhet
När du gör affärer med oss som motpart, kan
vi kräva att du ställer en säkerhet.
När du ingår kontrakt med Nasdaq Stockholm
AB som motpart, kommer börsen att kräva att
du ställer säkerhet genom oss – se börsens
regelset för derivathandel, som du hittar på
www.nasdaq.com.
Skatt
Beskattningen av vinster och förluster på FRA
beror på om du handlar som privatperson eller
som företag.
På grund av komplexiteten på detta område
rekommenderar vi att du diskuterar de skatteoch bokföringsmässiga konsekvenserna med
en revisor eller annan professionell rådgivare.
Speciella marknadssituationer
I förbindelse med speciella
marknadssituationer kan det vara svårt eller
omöjligt att stänga en position. Detta kan
exempelvis vara fallet under perioder med
frekventa kurssvängningar, om priserna stiger
eller faller i sådan omfattning att vi inte är i
stånd att sätta ett pris, eller om börsen
avbryter eller begränsar handeln med kontrakt.
Vers. 07/11
Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 Köpenhamn K
Tel. +46 33 44 00 00, Fax +46 33 44 28 85