Syfilis - Startsida vgregion.se

advertisement
Patientinformation
Syfilis
Södra Älvsborgs Sjukhus
Hud- och STD-klinik
Syfilis
* Syfilis är en infektion, som botas med penicillinsprutor
* Blodprov visar om man har syfilis.
* Syfilis ger inte alltid symtom.
* Syfilisinfektion är ovanlig i Sverige
* Smitta kan ske vid sexuell kontakt. Syfilis kan även överföras med blod. Direktkontakt med syfilis-sår kan överföra smitta.
Barn kan smittas vid födelsen, om modern inte fått behandling.
* Läkaren informerar när man inte längre kan smitta andra.
*
Blodprov kontrolleras ofta i några år efter behandling,
även om man inte smittar andra.
Kontrollerna pågår tills man är frisk!
Detta minskar risken för sena komplikationer.
* Under lång tid syns spår i speciella blodprov att man är
behandlad för syfilis.
Vill du veta mer om syfilis, vänd...
3
Syfilisinfektion orsakas av en bakterie (Treponema Pallidum).
Denna infektion är ovanlig i Sverige, vanligare i exempelvis Afrika
och Asien.
Syfilisblodprov
Blodprov kontrolleras ofta efter sexuella kontakter i områden/
grupper med hög risk.
Om man har symtom som kan bero på syfilis, kontrolleras alltid
syfilisprov.
Prov kontrolleras vid flera tillfällen hos de som har partner med
smittsam syfilis. Barn som kan ha smittats vid förlossning, får alltid
lämna flera blodprov.
Om man är född i ett land där syfilis är vanligt kontrolleras ofta
syfilisblodprov när man kommer till Sverige.
4
Smittsamhet
Smittan kan överföras vid direktkontakt med syfilissår.
Sexuell smitta är vanlig (det gäller även oral och analsex.)
Syfilis kan även smitta med blod (blödningar, sprickor, sår och tex
gemensamma kanyler).
Förlossningssmitta, smitta mor-barn förekommer, och har varit
mycket vanligt i vissa länder.
Tidig syfilis har hög smittsamhet.
Sen vilande syfilis eller tredje stadiets syfilis smittar inte sexuellt.
Sen syfilis smittar inte vid dagligt umgänge dvs inte vid tex
handskakning, kram eller annan beröring. ( Om det smittar med gemensamma kanyler är ännu inte säkert fastställt.)
Behandling gör att man blir smittfri, vilket kan ta olika lång tid. Diagnos ställs med hjälp av blodprov. Om man har sår, kan även
prov från såret ge diagnos. I enstaka fall behövs även prov från ryggvätska.
Din information är mycket viktig för diagnosen.
5
Behandling ges så snart infektionen är säkert konstaterad.
I första hand penicillin i sprutform, eftersom detta ger säkrast bot.
Behandlingen kan ges som några enstaka behandlingar, eller pågå
dagligen en längre tid. Hur många behandlingar du behöver beror
på i vilket stadium infektionen befinner sig, samt eventuella symtom
som du har. Din läkare informerar dig om just din behandling.
Kontroll
Om du har en smittsam syfilis, får du information om när du blivit
smittfri.
Behandlingen följs dessutom alltid upp med kontroller, t.ex blodprover, under 1-3 år eller längre, tills du är säkert botad.
Kontrollerna görs för att finna eventuella återfall eller sena symtom.
Uppföljningstiden beror på syfilis-stadium, provsvar och eventuella
symtom.
När du är botad upphör kontrollerna.
Symtom
Ofta märker man inte alls om man är smittad. De symtom som kan
uppkomma är olika under olika sjukdomsstadier, se nästa sida. Det
tidigaste symtomet är ett litet oömt sår, som kan uppstå 1-12 veckor
efter smitta.
6
Syfilis delas in i olika stadier
Första stadiet (primär syfilis)
Kan visa sig som ett litet sår, med hård botten. Såret är inte ömt. Såret läker på ca 4-8 veckor. Ofta märker man inte såret alls. Såret kan
finnas t.ex i underliv eller munhåla.
Andra stadiet (sekundär syfilis)
Syns i speciella blodprov. Infektionen märks inte alltid, men kan
ibland ge allmänna symtom, som ex trötthet, matleda, lätt temperaturhöjning samt eventuellt hudutslag, ex på bålen, handflator eller
fotsulor.
Ett vilande stadium (latent syfilis, tidig eller sen)
I detta stadium har man sällan några besvär alls, och aldrig någon
”allmän sjukdomskänsla”. Syfilisblodprov visar speciella förändringar.
Detta stadium delas in i två undergrupper, beroende på om man kan
ha blivit smittad inom de senaste två åren, eller tidigare.
Infektionen i det tidiga vilande stadiet är sexuellt smittsam, infektion
i det sent vilande stadiet är inte sexuellt smittsam.
Ett sk ”tredje” stadium (tertiär syfilis)
Ett fåtal av de som har obehandlad syfilis, övergår till tredje stadiet.
(Fullständigt behandlad tidig syfilis, övergår inte i tredje stadiet.)
I detta tredje stadium kan man ha sena symtom av mycket olika slag,
ex från syn-, hörsel-,hjärta-, kärl- eller nervsystem.
Infektionen syns i blodprov.
7
Smittskyddslagen styr behandlingen av smittsam syfilis.
Lagen gäller även vid misstänkt smitta, dvs även om det ännu inte
konstaterats någon smitta, men misstanken är stor.
*
Du får gratis behandling, undersökning, stöd och rådgivning vid
syfilis
Du skall följa instruktioner om behandling och provtagning.
För att du som har smittsam syfilis inte skall föra smittan vidare
skall du under en viss bestämd period inte ha intima sexuella
kontakter.
Du skall inte heller lämna blod som blodgivare, på annat sätt
överföra blod eller t.ex dela kanyler med annan person under
denna period.
Smittspårare och behandlande läkare informerar om vad som
gäller dig.
I vissa fall måste du lämna information om personer som kan
ha överfört smitta, t ex sexuella partners eller personer som kan ha smittats på annat sätt. Vår smittspårare och kurator informerar vad som gäller just dig. Kuratorn kan hjälpa dig att kontakta dessa personer anonymt,om du önskar.
8
Livet efter behandling
Efter syfilis av första stadiet blir du smittfri direkt efter behandling.
Efter en fullständigt genomförd behandling av första stadiets syfilis,
finns ingen risk att du kan smitta andra.
För att även kunna friskförklaras från risken för återfall eller eventuella sensymtom, följs prover och ev symtom i ca ett till två år.
Du får besked när du även är säkert botad och frisk från syfilis.
Vid andra stadiets syfilis och tidig vilande syfilis, finns risk att du
kan överföra smitta till andra även en tid efter behandling.
Din läkare informerar dig när du blivit smittfri. Innan du bedöms som
smittfri, skall du leva på sådant sätt, att du inte för smittan vidare.
Även när du blivit smittfri kommer du att få kontrollera prover under
cirka två till tre år, för att utesluta återfall eller sena symtom. Därefter
får du besked när du även är säkert botad och frisk från syfilis.
9
Syfilis i sent vilande stadium / tredje stadiets syfilis smittar inte
sexuellt. Du betraktas som smittfri direkt.
Det kan dock ta lång tid att bli friskförklarad vid sen syfilis. Du kommer därför få kontrollera prover under två till tre år, eller längre, för
att utesluta återfall eller sena symtom. Därefter får du besked när du
även är botad från syfilis.
Sen syfilis som behandlats mycket långt efter smittotillfället, kan i
undantagsfall ge nya besvär långt senare i livet. Ny provtagning och
jämförelse med gamla prover ger svar om besvären beror på syfilis
eller ej.
De flesta blir fullständigt botade av behandlingen, även om det
kan ta lång tid.
10
För alla som genomgått en behandling av syfilis gäller att
Blodprover kan visa tecken på att du tidigare har haft en syfilisinfektion.
Dessa tecken syns i flera år, eller ofta, i hela ditt liv.
Detta är normalt, du är frisk trots detta, om inte proverna stigit
kraftigt.
Om syfilisprov kontrolleras senare i livet kan man behöva jämföra
med de prover du tagit i samband med denna behandling.
Be den aktuella läkaren kontakta Hud/STD i Borås, om det skulle bli
aktuellt med nya syfilisprov.
Kontrollerna avslutas när du är frisk från syfilisinfektionen.
Samtidigt får du ett plastkort med information att behandling mot
syfilis givits i Borås, inklusive telefonnummer till Hud/STD.
Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta Hud/STD
11
Kontakt
Hud-och STD-klinik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Sjuksköterska 033-616 29 63
Kurator
033-616 29 62
Sekreterare
033-616 29 61
Mina vårdkontakter
Du kan förnya recept, beställa tid,
begära att bli kontaktad etc. genom att gå
in på webben:www.vgregion.se/sas
Text
Överläkare Gunilla Alvergren
Överläkare Anna Månesköld
2010
www.vgregion.se/sas
Produktion Bl 1215 Fotomedia SÄS 2009-11 / 2010-07
Telefon
Download