tentagenomgang_hund0..

advertisement
1. Nämn två teorier om hur det gick till när hunden domesticerades.
2. Vilket geografiskt område anses hunden härstamma ifrån enligt de senaste
genetiska studierna?
Södra Kina / Sydöstra Asien
3. Nämn två möjliga orsaker till att vargar angriper och till och med dödar
hundar.
Bakgrund:
Hund som mat till varg? Inte särskilt troligt.
Många av hundarna är helt eller delvis konsumerade.
Problemet är att vi inte vet om det var konsumtion som
var målsättningen med angreppet. Angreppen är troligen
i de allra flesta fall orsakade av resurs/revirförsvar
men den döda hunden kan ju bli mat när den är död.
Vargar äter ofta på andra vargar som de har dödat i
revirstrider också.
4. Rita upp ett pedigree över en halvsyskonparning och beräkna inavelsgraden
hos avkomman för en sådan parning.
(0,5)4 * 2 = 0,125
En liknande metod är att helt enkelt ta antalet genöverföringar minus ett (se formel från föreläsningen):
(0,5)4-1 = 0,125
Enligt bokstavsmetoden:
BAC = (0,5)3 = 0,125
5. Nämn tre faktorer som kan tänkas påverka en hunds avelsvärde med
avseende på en viss karaktär (exempelvis höftledsdysplasi, HD).
För karaktären HD kan det till exempel vara: förfäders resultat, kön, ålder vid
röntgen, födelseår.
Bild från föreläsningen:
6. Ge en proximat och en ultimat förklaring till att en hanhund parar sig med en tik.
Svar 6. En proximat förklaring är att när hanhunden känner en löptiks lukt påverkas
han så att han blir sexuellt upphetsad.
En ultimat förklaring är att parningen kan ge avkomma som ökar hans genetiska
fitness.
Förklaring till svaret: En proximat förklaring baseras på hur beteendemaskineriet fungerar
och hur det utvecklas hos individen.
En ultimat förklaring baseras på de evolutionära processer som
ligger bakom utvecklingen av ett beteende.
7. Man brukar säga att tamhunden visar upp flera drag av ”neoteni”. Nämn tre av
dessa drag.
Svar 7. Neoteni” –hunden behåller många juvenila beteendekaraktärer i vuxen ålder.
– Lång tid som valp
- Lyder ”föräldrarna” längre.
- Stannar gärna hela livet i ”flocken”
- Mindre behov att ”frigöra sig”
8. Successiv/systematisk desensitisering och flooding är två träningstekniker som kan
användas i
praktisk hundträning. Målet är då att få hunden att reagera mindre, eller helt upphöra
att
reagera, på en viss retning. Dessa teknikers framgång bygger på en och samma
inlärningsmekanism (inlärningsförmåga) hos hunden. Vilken?
a) prägling
b) imitation
c) sensitisering
d) habituering
e) operant/instrumentell inlärning
Svar 8. d) Habituering
Förklaring till svaret: Succ./syst. desensitisering bygger på att successivt och systematiskt
exponera hunden mer och mer för en retning som utlöser en önskad reaktion. Börjar med en så
låg retningsstyrka att beteendet knappt eller inte alls utlöses. För varje repetition och
träningspass ökas styrkan på retningen med målet att reaktionen fortfarande ska vara låg eller
inte alls. Vid träningsperiodens slut kan hunden utsättas för retningen i sin fulla styrka utan att
den reagerar.
Flooding bygger på att hunden utsätts för retningen i full styrka, vilket gör att hunden kommer att
reagera med det oönskade beteendet. Varje exponering måste vara så lång att reaktionen
minskar i intensitet. Nyckeln till lyckande är just att hunden under lång tid exponeras för den
aktuella retningen, och att den inte tillåts reagera med undvikandebeteende. Med upprepade
träningssessioner är målet att reaktionen ska minska i intensitet.
Exempel på situationer:
Aggression mot andra hundar
Rädsla för främmande personer
Ängslighet vid bilåkande
Rädsla för höga ljud/skott/fyrverkerier
Ängslighet vid separation
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards