Sökande Motpart Saken Beslut

advertisement
BESLUT
2004-0112
Ärendenr
37.
Sökande
Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JPOSAKA-FU, Japan
Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55
Stockholm
Motpart
Winberg Försäljnings AB, (Org-nr 556289-1001), Älvtomtagatan 12-14, 703
42, Örebro
Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet funai.se
Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande
Beslut
Domännamnet ”funai.se” överförs till sökanden, Funai Electric Company
Limited.
Postadress
II-Stiftelsen
Box 7399
103 91 STOCKHOLM
Besöksadress
Sehlstedtsgatan 9
Telefon
08-662 54 40
08-662 54 50
Telefax
08-662 54 54
Hemsida
www.iis.se
E-post: [email protected]
2
Bakgrund
Ansökan om tvistlösning i ärendet kom in till Stiftelsen för InternetInfrastruktur
den 11 november 2003 och delgavs därefter motparten med möjlighet att
komma in med yttrande. Något sådant yttrande kom emellertid inte in.
Den 7 januari 2004 utsåg Stiftelsen Henry Olsson till tvistlösare att avgöra
ärendet senast den 7 februari 2004.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet ”funai.se” skall överföras till sökanden.
Parterna har i huvudsak anfört följande.
1. Sökanden
Bakgrund
Sökanden, Funai Electric Company Limited, är ett japanskt företag med säte i
Osaka. Det har under ett stort antal år varit verksamt inom området elektriska
och elektroniska produkter, bl.a. DVD-spelare och stereoprodukter.
Beteckningen Funai är dels en firmadominant, dels ett varumärke som är både
välkänt och inarbetat för sökanden inom dess verksamhetsområde.
Motparten registrerade domänen ”funai.se” den 24 april 2003. Motparten är
återförsäljare av olika typer av tekniska apparater, bl.a. DVD-spelare,
stereoutrustning, hemmabio, kameror och multimedia och är således verksam i
samma bransch som sökanden.
Sökanden har anfört att den tämligen snart efter registreringen av domänen blev
medveten om dennas existens och genom skrivelser den 13 augusti, 4
september och 1 oktober 2003 – av vilka kopior har getts in i ärendet – gjort
motparten uppmärksam på existensen av varumärket ”FUNAI” och på att
3
användningen av domänen i fråga utgör ett intrång i sökandens
varumärkesrättigheter.
Under augusti månad 2003 synes domänen ha använts genom att den varit
länkad till motpartens hemsida ”BRL.se”. Efter erhållande av det första
varningsbrevet tycks dock domänen i fråga ha avaktiverats och synes numera
inte användas. Någon försäljning av produkter under varumärket ”FUNAI”
sker inte genom motparten. Sökanden har till styrkande av dessa påståenden
åberopat bl.a. kopior av utskrifter från hemsidan vid det omtvistade
domännamnet samt utskrift från Internet den 7 november 2003 utvisande att
domänen ”www.funasi.se” inte står att finna.
Genom ett faxmeddelande den 1 oktober 2003 underrättade Pehr H hos
Winberg FörsäljningsAB/BRL Electronics sökandens företrädare i Japan om att
BRL inte sålde eller utbjöd Funai-produkter under domänen ”funai.se” och
anförde vidare: ”we own the rights for the URL address funai.se. If you want
you can have funai.se. I think the cost for lend it over to you is around 1500
USD.
Identitet/förväxlingsbarhet
I detta hänseende har sökanden anfört att den har varumärkesskydd för”
FUNAI” genom registreringarna 176.935 ”FUNAI” (ordmärke) i klass 9 och
222.158 ”FUNAI” (figurmärke) samt genom EG-registreringen 118018
”FUNAI” (figurmärke) i klasserna 9 och 11. Den förstnämnda registreringen
beviljades 1981. Till styrkande av sina påståenden i denna del har sökanden
gett in kopior av registreringsbevis.
Att domänen är förväxlingsbart med sökandens varumärke framgår enligt
sökanden av en jämförelse mellan domännamnet och
varumärkesregistreringarna.
Motpartens rätt till eller berättigade intresse i det omtvistade
domännamnet
4
I detta hänseende har sökanden i huvudsak anfört att domännamnsinnehavaren
inte använder domänen i fråga och att motparten inte tillhandahåller några
produkter under varumärket ”FUNAI.” Som bevisning har åberopats dels de
ovan nämnda utskrifterna från Internet, dels kopia av det nyssnämnda
faxmeddelandet till sökandens japanska ombud.
Motpartens registrering eller användning i ond tro av det
omtvistade domännamnet
Sökanden har anfört att sökanden har innehaft varumärkesskydd i Sverige för
beteckningen ”FUNAI” i mer än 20 år och också sålt produkter under
varumärket på den svenska marknaden under lång tid. Eftersom motpartens
verksamhet omfattar försäljning av exakt samma slags produkter som dem som
sökanden tillhandahåller, måste motparten rimligen ha varit medveten om
existensen av varumärket ”FUNAI” vid tidpunkten för registreringen av
domänen i fråga. Ett tecken på ond tro är enligt sökanden vidare att motparten
har erbjudit sig att sälja domänen i fråga till sökanden för 1500 USD.
Därutöver har sökanden åberopas att den självfallet störs i sin affärsverksamhet
av att inte själv kunna registrera domännamnet ”funai.se” eftersom detta är
blockerat av motparten. Användningen av domänen i fråga på det sätt som skett
är intrång i sökandens varumärkesrättigheter samtidigt som användningen
medför skada för sökanden. Enligt denne kommer en konsument som genom
”funai.se” länkas till en annan webbsida på vilken utbjuds exakt samma
produkter som dem som säljs av sökanden, måste utan tvekan få den felaktiga
uppfattningen att det finns något slags kommersiellt samband mellan sökanden
och innehavaren av domännamnet i fråga.
2. Motparten
Motparten har delgetts ansökan men inte kommit in med något yttrande.
Tvistlösarens skäl
5
Allmänt
Punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se
föreskriver att domännamn får avregistreras eller överföras till den som har begärt
tvistlösningsförfarandet om
a) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken,
näringskännetecken, släktnamn eller konstnärsnamn (om inte namnet i fråga syftar på
någon sedan länge avliden), eller också med titel på annans skyddade litterära eller
konstnärliga verk, vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilka
sökanden kan visa rätt,
b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i
domännamnet, och
c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
I punkterna 18 d) och e) finns bestämmelser om vilka omständigheter som särskilt kan
anses visa rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga.
Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar
grund för beslutet
.
Motparten har som nämnts delgetts ansökan om tvistlösning jämte bilagor men inte
yttrat sig över denna ansökan. Den enda utredning som föreligger som föreligger om
motpartens inställning är vad som framgår av det faxmeddelande till sökandens
japanska ombud i vilket motparten erbjuder sig att sälja domännamnet i fråga till
sökanden. Mot denna bakgrund har tvistlösaren främst att grunda sitt beslut på
innehållet i ansökan och sökanden påståenden samt det material som finns tillgängligt
som bevisning för dessa påståenden.
Identitet eller förväxlingsbarhet
Av utredningen i ärendet framgår att sökanden har rätt till varumärket FUNAI i
Sverige på grund av såväl nationella svenska registreringar som en
gemenskapsregistrering och att alltså rättsgrund föreligger för varumärket i Sverige.
Det omtvistade domännamnet innehåller det nämnda varumärket med tillägg av
toppdomänen .se. Det är stadgad praxis att vid likhetsbedömningen bortse från sådana
6
tillägg. Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade
domännamnet klart är förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet.
Rätt eller berättigat intresse
I detta hänseende har sökanden endast åberopat att innehavaren av det omtvistade
domännamnet inte använder domänen i fråga och att inga produkter under varumärket
FUNAI tillhandahålls av motparten. Detta styrks av det tidigare nämnda
faxmeddelandet från motparten till sökandena japanska ombud. Det får också anses
framgå som uppenbart i ärendet att sökanden inte har gett motparten tillstånd att
registrera något domännamn innehållande sökandens varumärke.
Det framgår inte klart varför motparten har registrerat domännamnet i fråga. Vad
sökanden har åberopas i detta hänseende tillsammans med innehållet i motpartens
nyssnämnda faxmeddelande föranleder emellertid tvistlösaren till den slutsatsen att
motparten inte har någon rätt till eller berättigat intresse när det gäller domännamnet i
fråga på det sätt som ange i punkterna 18 c) och d) i de Allmänna villkoren.
Registrering och/eller bruk i ond tro.
Mot bakgrund av att motparten säljer produkter av samma slag som sökanden delar
tvistlösaren sökandens slutsats att motparten vid registreringen av domännamnet
måste ha varit medveten om existensen av varumärket FUNAI. Vad som synes ha hänt
med domännamnet efter dess registrering synes ha varit dels att det under någon tid
innehållit en länk till motpartens hemsida, dels att det sedan har avaktiverats och
därefter inte använts samt att motparten har erbjudit sig att överlåta det till sökanden
för en viss summa i USD.
Tvistlösaren delar sökandens uppfattning att sökanden störs i sin affärsverksamhet i
Sverige genom att den inte själv kan registrera domännamnet i fråga och att en
konsument som genom domänen länkas till motpartens hemsida får den uppfattningen
att det finns något kommersiellt samband mellan sökanden och motparten.
De omständigheter som nu har anförts och som inte har bestritts utan tvärtom i viss
omfattning bekräftats av motparten leder tvistlösaren till den slutsatsen att
7
domännamnet såväl har registrerats som använts i ond tro på det sätt som anges i
punkterna 18 c) och e) i de Allmänna villkoren.
Slutsatser
Tvistlösaren finner att förväxlingsbarhet föreligger mellan det omtvistade
domännamnet och sökandens varumärke ”FUNAI”, att motparten inte har någon rätt
eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet samt att detta har registrerats
och använts av motparten i ond tro.
Mot denna bakgrund skall sökandens begäran om överföring av domännamnet till
sökanden bifallas.
På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar
Henry Olsson
Download