Människans aktivitetsförmåga – intervention och utvärdering

advertisement
Kursnamn
Människans aktivitetsförmåga – intervention och utvärdering, 15hp
Kurskategori Programkurs
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Kurskod 8ATG32
MÅL
INLEDNING
Kursen är en fortsättningskurs på termin 3 och kurs 4 på Arbetsterapeutprogrammet.
LÄRANDEMÅL
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- Redogöra för sjukdomar och relaterade hälsoproblem och deras påverkan på aktivitetsförmågan
- Identifiera medicinska behandlingsmetoder vid sjukdomar och relaterade hälsoproblem
- Beskriva och förklara arbetsterapeutisk bedömning, intervention och utvärdering vid sjukdomar och relaterade
hälsoproblem
- Förklara vetenskapliga metoder för att kunna tolka forskningresultat
Färdighet och förmåga
- Utforma och genomföra arbetsterapeutiska åtgärdsprogram för klienter
- Tillämpa metoder för förebyggande, förbättrande och kompenserande interventioner inom arbetsterapi
- Tillämpa terminologi inom arbetsterapi och medicinsk vetenskap vid muntlig och skriftlig framställning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Reflektera över betydelsen av medicinsk vetenskap i relation till arbetsterapeutisk bedömning, intervention och
utvärdering
- Reflektera över sin kompetens och sin fortlöpande professionella utveckling
KURSINNEHÅLL
Kursen inbegriper medicinsk kompetens och arbetsterapikompetens motsvarande följande poängfördelning:
humanbiologi och medicinsk vetenskap 10 hp samt arbetsterapi 5 hp. 3 hp av kursen genomförs under
verksamhetsförlagd utbildning.
Kursens huvudsakliga innehåll omfattar:
- Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
- Sjukdomar i nervsystemet
- Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
- Arbetsterapeutiska insatser i relation till sjukdomar och relaterade hälsoproblem samt funktionsnedsättningar och
aktivitetsbegränsningar
- Arbetsterapeutiska modeller
- Arbetsterapiprocess vid utformning av åtgärdsprogram
- Kvantitativa datainsamlingsmetoder och analysmetoder
UNDERVISNING/ARBETSFORMER
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen.
Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar
studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och
utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att
utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja
studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment
som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där
interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer
och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell
kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
Inom Arbetsterapeutprogrammet används lärstödjande och examinerande moment. Syftet med de lärstödjande
momenten är att skapa förutsättningar för studenterna att nå målen med kursen. Syftet med de examinerade
momenten är att studenterna visar att de har de kunskaper, färdigheter och förmågor som krävs för att bli godkänd på
kursen.
EXAMINATION
Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i de examinerande momenten. De i
kursen ingående examinationsformerna är:
- Individuell muntlig och skriftlig redovisning
- Basgrupp
- Praktiskt moment individuellt och i grupp
- Seminarium
- Verksamhetsförlagd utbildning
- Skriftlig individuell tentamen
Godkänt betyg i de examinerande momenten, som är obligatoriska, är en förutsättning för godkänt på kursen. Vid
frånvaro ska förnyad examination genomföras vid nästkommande tillfälle kursen ges.
Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen skall anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen skall vara
densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.
Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.
Övriga examinationsformer, t ex salsskrivning, får skrivas ett begränsat antal gånger, av de studenter som inte
uppnått godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan
examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.
FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen på Arbetsterapeutprogrammet, Linköpings universitet enligt
föreskrifter om behörighet samt uppfyllande av tröskelregel för behörighet att gå vidare i utbildningen. För tillträde till
kurs 4 krävs godkänt betyg från kurs 1 samt godkänt basgruppsarbete kurs 2 och 3 (termin 2) och godkänd VFU i
kurs 2.
BETYG
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
KURSBEVIS
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
KURSLITTERATUR
Resurslista fastställs senast två månader före kursstart. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare
sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till
studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling
och förbättring.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för
analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid
totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
De verksamhetsförlagda delarna av kursen kan innebära resekostnader.
Människans aktivitetsförmåga – intervention och utvärdering, 15 hp
Human Occupational Performance - Intervention and Evaluation, 15 credits
Kursgivare är: AT - Arbetsterapeutprogrammet
Dnr: LiU-2014-00351
Kurskod: 8ATG32
Ämne: Arbetsterapi - ATA
Nivå
Utbildningsnivå
Ämneskod
Utbildningsområde
Grundnivå
G1X
ATA
Medicin
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-02-17
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards