Syskonförtur och beräkning av kötid

advertisement
Syskonförtur och
beräkning av kötid
Ur ett medborgarperspektiv
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Olika intagningsprinciper inom
kommunen
Olika beräkning av kötid (födelsedatum eller
ansökningsdatum)
Olika typer av syskonförtur
Olika intagningsprinciper skapar otydlighet när
föräldrar ska ställa barn i kö samt få en
uppfattning om hur barnet ligger till i kön.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Kommunens ansvar
Kommunen har ansvaret för att utbildningen
inom förskola/annan pedagogisk verksamhet
kommer till stånd.
Kommunen får fullgöra sina skyldigheter genom
att erbjuda motsvarande utbildning i fristående
förskola.
För att det ska bli möjligt blir någon form av
samordning av kösystemet nödvändig.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Medborgarperspektivet
Ur ett medborgarperspektiv är det rimligt med en
samordning av intagningsprinciperna.
För att skapa samordningen krävs att samtliga
enheter utgår från:
– samma modell för beräkning av kötid
– samma modell för syskonförtur.
Barn- och grundskolenämnden beslutar om
samordning under hösten 2014.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Systemets stöd för kö och placering
Det befintliga systemet stödjer endast
syskonförtur till den förskola som syskon är
placerat i.
Vid förändring från födelsedatum till
ansökningsdatum tar systemet fram det
bakomliggande ansökningsdatumet.
Den vanligaste beräkningen av kötid i
kommunen är ansökningsdatum.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Förändringar i systemet
Syskonförtur gäller endast till den förskola/annan
pedagogisk omsorg som syskon är placerat i.
Barnets kötid utgår från ansökningsdatum.
Föräldrar kommer att tydligt kunna se barnets
placering i kön och då även med hänsyn tagen till
syskonförturer på enheten.
Förändringarna i systemet kommer vid införandet
kunna stödja de placeringar till augusti/september
som genomförs redan i januari.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Informationsinsatser
Skriftlig information till samtliga utförare
Skriftlig information till föräldrar med placerade
barn och barn i kö
Information på kommunens hemsida
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Tidsplan – två alternativ
För att samordningen ska få full effekt måste
systemet stödja placeringarna till
augusti/september som påbörjas i januari.
Alternativ A – systemet styrs om i dec 2014 för
att stödja både placeringarna i januari/februari
och augusti/september 2015.
Alternativ B – systemet styrs om i dec 2015 för
att stödja både placeringarna i januari/februari
och augusti/september 2016.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Synpunkter och kommentarer
Vi tar tacksamt emot synpunkter och
kommentarer som kan påverka och underlätta
förändringen.
Senast den 9 juni till
[email protected]
Den här informationen kommer att finnas
tillgänglig på Utförarguiden.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Utförarguiden
www.taby.se
Start / Invånare / Barn och utbildning /
Barn 0-5 år /
Utförarguiden/förskoleverksamhet
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Ny rutin vid användande av spritkök
vid skolor i Täby kommun
1. Den som ansvarar för övningen ska öva på att
hantera köken i förväg, innan man arbetar
tillsammans med eleverna.
2. Momentet ska genomföras som ett kunskapsprov
utan tidspress, inte i form av
en tävling.
3. Särskilda påfyllningsflaskor
med säkerhetskork ska användas.
4. Det ska finnas en skriftlig
säkerhetsinstruktion i eller på
varje spritkök.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Ny rutin vid användande av spritkök
vid skolor i Täby kommun
5. Om säkerhetsflaskor vid något tillfälle inte är
tillgängliga ska ett säkerhetsavstånd på 4-6 meter
iakttas för alla utom den som fyller på brännaren.
Ingen ska befinna sig framför flaskan i
påfyllningsriktningen.
6. Lämplig utrustning såsom vatten,
handbrandsläckare, brandfilt och utrustning för att
kunna kyla en brännskada ska finnas till hands. En
särskild brännskadeduk kan också vara till stor
nytta, förutsatt att de som ansvarar för övningen
har kunskaper om hur man använder dem.
Observera att brännskadedukar har en begränsad
förvaringstid.
Utförarmöte förskolor 2014-05-20
Download