Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling

Nolltolerans mot diskriminering och
kränkande behandling
Handlingsplan för Lidingös förskolor och skolor
Så här uppnår vi nolltolerans:
 På förskolor och skolor på Lidingö
råder en samsyn bland personal
och elever om vad nolltolerans
innebär.
 Det främjande arbetet är en del i
den dagliga undervisningen.
 Förskolor och skolor utför årligen en
kartläggning av förskole- och
skolmiljön. Barn och elever
medverkar i kartläggningen.
Inga barn, elever eller vuxna i Lidingös
stads förskolor och skolor ska känna
sig diskriminerade, trakasserade eller
kränkta.
Vi tar avstånd från alla typer av våld,
mobbning och kränkande behandling.
Vi arbetar för att alla elever och all personal
ska känna sig trygga och bemöta varandra
med respekt. Arbetet på förskolan och
skolan ska präglas av ett engagemang och
ett gott samarbetsklimat, som bidrar till att
alla barn och elever har en trygg miljö.
Alla förskolor och skolor har ett
systematiskt väl förankrat arbete mot
diskriminering, kränkande behandling och
trakasserier.
 Resultatet av kartläggningen
används för att skapa en trygg miljö
där barn och elever är delaktiga i att
göra analyser och påverka vilka
insatser som ska genomföras
(förebyggande arbete).
 Förskolor och skolor använder DO:s
mall för att skriva plan mot
diskriminering och kränkande
behandling.
 Förskolor och skolor känner till
utbildningsförvaltningens rutiner
”Åtgärder vid kännedom om barns
eller elevers upplevelse av
kränkande behandling eller
trakasserier”.
 Personal får utbildning som ökar
deras kunskaper om arbetet mot
diskriminering och kränkande
behandling.