Affärsplanen

advertisement
www.coompanion.se
Affärsplanen
Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en
omvärldsanalys och beskrivning av er marknad – på så vis får ni god kunskap i hur
ert kooperativ eller ekonomiska förening blir framgångsrikt.
Affärsidé
Med några få meningar ska ni beskriva vad ert företag ska tjäna pengar på.
Meningarna ska beskriva er produkt/tjänst och vad ni ska bedriva för verksamhet.
Det kan vara en bra början att försöka svara på nedanstående frågor för att få till
en bra formulering.
VAD - Vad är det som ni ska sälja och vad finns det för behov av det?
Beskriv din produkt eller tjänst. När du svarar på frågan VAD så kan du ha hjälp av
följande frågor:
•
Hur ser sortimentet ut?
•
Vilken kvalitet ska ni ha på er produkt/tjänst?
•
Har ni tillräcklig kännedom om produkten/tjänsten?
•
Vad behöver ni veta mer om?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
VEM - Vilka är våra kunder? Vad har det för behov av din produkt/tjänst?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
www.coompanion.se
HUR - På vilket sätt ska produkten eller tjänsten säljas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
VAR - Vilket geografiskt område ska du sälja på?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
VARFÖR – Varför ska kunderna handla av dig? Vad skiljer dig från
konkurrenterna?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vad är det unika i din affärsidé?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
En bra affärsidé skall kunna sammanfattas i en mening! Skriv ned din affärsidé:
_____________________________________________________
www.coompanion.se
Omvärldsanalys
Hur kan omvärldsförändringar påverka företaget?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Hur kommer branschen att utvecklas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Kommer produkten/tjänsten att förändras?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vad har ni för distributionskanaler?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Finns det några trender?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
www.coompanion.se
Hur ser kundens köpbeteende ut?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Gör en SWOT –analys!
Vilka styrkor, svagheter, hot och möjligheter ser du?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Vilken lagstiftning och vilka regelverk finns för din verksamhet?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Undersök om din verksamhet behöver tillståndsgivning eller är
anmälningspliktig innan du startar.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Är din blivande verksamhet anmälningspliktig till kommunens Miljökontor tex?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
www.coompanion.se
Beskrivning av marknaden
Undersök marknaden och konkurrenterna:
Lär känna marknaden för din affärsidé och analysera dina konkurrenters starka
och svaga sidor. Det finns väldigt sällan exakt information att hämta utan du
måste uppskatta utifrån faktabaserade antaganden och logiska resonemang.
Frågeställningar till hjälp:
•
•
•
•
•
Vilka är era konkurrenter?
Vilka är era fördelar i förhållande till era konkurrenter?
På vilket sätt skiljer sig konkurrenternas verksamhet från er?
Var är era konkurrenter verksamma?
Har deras lokalisering i förhållande till er någon betydelse?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Välj ut din målmarknad:
Välj ut de kundgrupper (kundsegment) som har störst behov av din vara eller
tjänst och som du har mest att erbjuda i jämförelse med dina konkurrenter.
Bestäm dig också för hur du ska höja dig över konkurrenterna.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Fastställ din marknadsstrategi:
Börja vidta konkreta åtgärder som att
utforma produkter, bestämma prissättning, distribution och
marknadskommunikation, dvs. de delar som är länkar mellan dig och dina
kunder.
www.coompanion.se
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Produkt – Vilka produkt/tjänsteegenskaper finns, ska den anpassas till olika
kunders(segmentens) behov?
Vem ska sköta administration och redovisningen? (Bokslut, bokföring, revision,
fakturering, inbetalning av skatter och avgifter)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Plats – Hur ska din vara eller tjänst nå ut fysiskt till kunderna?
(Hemifrån, torg och marknad, hyra lokal eller på något annat sätt)
Vilken distributionskanal ska du välja för att nå kunden?
Vilka leverantörer ska ni jobba med?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Pris – Vilket pris kan du begära för ditt erbjudande och vilken är din
prisstrategi? Jämför med era konkurrenter och ta hänsyn till de kostnader ni har
när du gör din bedömning.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Påverkan (Promotion) – För att potentiella kunder ska bli intresserade av ditt
erbjudande måste de få veta att erbjudandet existerar. Vilken kommunikation
ska du ha med kunden?
www.coompanion.se
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Tre nyckelord för att kommunicera med kunder:
•
•
•
Identitet - Vad man egentligen är
Profil- Hur man vill uppfattas
Image- Hur man egentligen uppfattas
Personal - Är det femte P:et och handlar om vikten av att alla i företaget är
Införstådda i affärsidén och kommunicerar ut samma budskap.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
När marknadsplanen är klar så har du definierat kundnyttan och klargjort syftet
med ditt företag utifrån kundens perspektiv. Nästa fråga du måste arbeta med är
hur du i praktiken ska kunna leverera denna kundnytta?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
www.coompanion.se
www.coompanion.se
Nätverket
Företagets nätverk
Det kan vara viktigt att ha ett nätverks som företagare, personer eller företag som
är viktiga för att ert företag ska växa och må bra.
Download