Uploaded by oscar.tannerstad

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan
ROMICOM AB
Disposition
1.
Nuläge
1.
2.
3.
4.
5.
2.
Strategidel: Förverkligande av affärsidén – Långsiktig (3-5 år)
1.
2.
3.
3.
Organisation
Vision&Affärsidé
Målgrupper
Positionering
SWOT-analys
Kommunikation – Vad skall vi fokusera på?
Fördjupning och konklusioner – Nya marknadssegment? Prisstrategier?
Integration – Säkerställ att företagets alla olika delar har ett gemensamt fokus!
Taktisk del: Vad gör vi nu? – Det kommande budgetåret! Och hur fördelar vi
resurserna?
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivitetsöversikt / Evenemangskalender
Media
PR-aktiviteter
Budget
Tidplan med actions och ansvarig
1. Nuläge
"
Vilka är förutsättningarna? Hur ser det ut idag?
"
Organisationsschema
"
Kort status på försäljning och marknadsutveckling
"
Makroekonomiska påverkansfaktorer samt rapport från
omvärldsbevakning / PR. Vad har skrivits om oss?
"
Vision och affärsidé?
"
Vilken är vår målgrupp? Definiera i detalj och lägg in några ”mood
boards” (collage med bilder för att ge en känsla för vem vår
typkonsument är)
"
SWOT-analys – Vad gör våra konkurrenter?
Vision & Affärsidé
"
Vision:
"
Affärsidé:
Hur hittar jag min målgrupp?
Guide – Steg 1
1.
Fastställ en demografisk profil för din målgrupp
Ålder, kön inkomst, utbildning, relationsstatus
2.
Fördjupa dig i deras livsstil och deras värderingar
Vad är viktigast för dem? Var hämtar de merparten av deras
beslutsunderlag från (Internet, dagstidningar, böcker, TV, etc)? Är
de ledare vad gäller nya prylar eller är de efterföljare (dvs vill de
vara först med det senaste eller låter de andra prova först)?
Beteendemönster? Mediekonsumtion?
3.
Tänk efter vilket behov din produkt/service fyller hos din
målkonsument
Vilken nytta har de av din produkt? Vad erbjuder den som ingen
annan kan erbjuda? à Hur skall jag positionera min produkt?*
Hur hittar jag min målgrupp?
Guide – Steg 2
"
Skapa en ”Typ-person”
Använd svaren från frågorna på sidan innan och skapa en typperson som representerar din målgrupp. Ge honom/henne ett
namn, ålder, ett jobb, en hus/lägenhet, etc. Familj? Hur många
barn? Var bor han/hon? Intressen? Utbildning? Vad får honom/
henne att ligga vaken om nätterna?
"
Skapa en ”Mood-board”
"
Så fort ni jobbar med marknadsföring och annonsering har ni
denna person i bakhuvudet!
10 sätt att lära känna din målgrupp:
1.
Prenumerera / läs Bloggar och tidningar som de läser
2.
Gå på konferenser och mässor som de går på
3.
Om du inte kan åka till en viss mässa eller evenemang så surfa igenom evenemangets hemsidor
för att få en känsla av vad de skall visa
4.
Studera noga hur dina konkurrenter kommunicerar med sina kunder!!
5.
Gå med i LinkedIn grupper där dina kunder är med
6.
Gå med i Facebook grupper där dina kunder är med
7.
Kontakta kundtjänst för att höra vad kunder som är nöjda/missnöjda har att säga
8.
Prata med säljavdelningen om vilka kommentarer de får från kunderna
9.
Kolla er webbplats-statistik – vilket innehåll finner målgruppen mest intressant? Vilka sökord
använder de för att hitta er webbplats?
10.
Ge en engångskamera till någon som representerar målgruppen och be dem
dokumentera en dag i deras liv!!
SWOT för företaget / resp varumärke
"
Styrkor:
"
"
Svagheter:
"
"
xx
Möjligheter:
"
"
xx
xx
Hot:
"
xx
2. Marknadsstrategier
Jag har definierat mina
marknadssegment. Nu då?
"
Hur attraktiva är de olika segmenten?
"
Vilka är mest lönsamma? (Värde per inköp resp.
lojalitet)
"
Finns det nya segment som vi kan fokusera på?
Hur får jag reda på mer?
"
När du har definierat din målgrupp kan du behöva
använda marknadsundersökningar eller fokusgrupper
för att verifiera att du har gjort rätt slutsatser genom att
ställa frågor såsom:
"
Är de intresserade av att köpa din produkt? Varför?
Varför inte? (Pris, Plats, Påverkan, Konkurrenter)
Nästa steg –
mätbar marknadsföring
"
Var i säljtratten
befinner sig din
produkt /ditt
varumärke?
"
Kännedom
Intresse
Reklamerindran
Köpsintention
Lojalitet/
Rekommendation
Key customer interaction
"
Hur kommunicerar du med dina viktigaste
konsumenter?
"
Var serviceinriktad
"
Öppna upp för dialog
"
Lojalitets / Ambassadörsprogram?
Målsättning –
Långsiktig relation
"
En djupare relation bygger på förtroende och en vilja att samarbeta, och
det förutsätter att vi först gjort läxan på mer grundläggande nivåer (källa:
Visit Sweden):
Vad är NPS?
"
NPS (Net Promoter Score) ger uppdragsgivarna en tydlig bild över
hur stor andel ambassadörer respektive icke-ambassadörer företaget
har.
"
Det ger ett ökat fokus på kundinsikter och driver utvecklingen för
att öka antalet ambassadörer, vilket bidrar till företagets tillväxt och
lönsamhet.
Vad skall vi fokusera på?
A. KOMMUNIKATION
A. Vårt viktigaste budskap? Våra viktigaste styrkor?
B. Fokus på att skapa Kännedom eller behöver vi komma närmare
vår målgrupp och förklara mer om produkten?
C. Paketering av produkterna (i kommunikationen)
B. FÖRDJUPNING
A. Presentation av nya långsiktiga projekt som vi skall sätta igång.
Tex ett nytt Ambassadörsprogram
C. INTEGRATION
A. Organisation / Budget – undvik silotänkande
Kommunikationsutmaning
"
Finns vi på ”Shoppinglistan” (dvs är vi bland topp 3
alternativen när man spontant skall räkna upp
varumärken i kategorin?)
"
”Var läcker tratten?” (Säljtratten – se tidigare bild)
Övergripande Mediastrategi
"
Skall vi fokusera på Kontinuitet eller Genomslag?
"
Var finns vår målgrupp – välj media utefter detta!
Gå igenom aktuell räckviddsanalys på Orvesto
Konsument och Orvesto Internet.
"
Annonser skall bara införas om de tydligt ligger i
linje med övergripande strategi.
"
Gör ett ”batteri” med färdiga annonser som kan sättas
in med kort varsel vid bra erbjudanden och för att slippa
skapa dåliga panikannonser.
Web/CRM Integration
"
Lägg med en kort strategisida om hur ni använder er
hemsida idag och hur den spelar samman med
eventuell Facebooksida, mm. Vad är målsättningen
med respektive engagemang!!
UPPFÖLJNING - NYCKELTAL
"
Lista de viktigaste nyckeltalen och kvantifiera
målsättningar!!
" Försäljning av en specifik produkt
" Marknadsandel
" Kännedom Top of Mind
" Preferens
" Värde på antal spalt mm genererat av PR? (värdera mha
media-analysen)
" Ambassadörs-/Rekommendationsindex – NPS (Net
Promoter Score)
" Antal leads genererade i CRM systemet alternativt antalet
nyhetsbrevsprenumeranter
3. Taktiska planer
"
Aktivitetsöversikt/Evenemangskalender
"
Kampanjpresentationer
"
Mediaplan
"
PR
"
Budget
"
Tidsplan
Aktivitetsplan - Årsöversikt
F
J
M
A
XX
8-10 mars
XX
Mitten av mars
XX
9 feb- 2 juni
M
J
XX
22-27 maj (2012)
J
A
S
XX
5-7 juli (2012)
XX
15 jun - 6 okt
XX
10-28 juli
XX
XX
Aug
Övrig Exponering
Evenemang
N
XX
1-7 juli
XX
10-15 Aug
Mässor
O
D
Kampanjpresentation 1 Vårkampanj
Kampanjpresentation 2 Sommarkampanj
Kampanjpresentation 3 Höstkampanj
Mediaplan
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Budget
___________
Tidplan för implementation och vem är ansvarig.
Vad
Vem
När
Romicom AB