Vilka är företagets viktigaste intressenter? Ägare Anställda

advertisement
1. Vilka är företagets viktigaste intressenter?
 Ägare
 Anställda
 Företagsledning
 Stat, kommun
 Kunder
 Leverantörer
 Långivare
2. Vad bidrar varje enskild intressent med och vad får de I gengäld av företaget?
 Ägare
1) Avkastning på satsat kapital
 Anställda
1) Lön för arbetsinsats, god och trygg arbetsmiljö, meningsfulla uppgifter
 Företagsledning
1) Belöning för arbetsinsats
 Stat, kommun
1) Bidrar med samhällsservice, vill ha samhällsekonomiskt nyttiga företag,
som skapar sysselsättning och skatteintäkter
 Kunder
1) Bra varor till bra priser, information, service, kredit, snabba och säkra
leveranser
 Leverantörer
1) Betalning för varor och tjänster och beställningar I god tid
 Långivare
1) Ränta och amortering på och säkerhet för utlånat capital
3. Vad är intressentmodellen?
 Intressentmodellen är en teori om villkoren för företagets överlevnad.
4. Vad ör ett residualkontrakt?
 Ett öppet kontrakt mellan ägarna och företaget. Det betyder att ägarna erhåller
ersättning allra sist och bara om det finns medel kvar efter att alla andra fått sitt.
Ägarkontraktet är effektivitetsdrivande.
5. Beskriv värdeleveranssystemet
 Företagets värde skapas I hög grad med externa resurser. Företagen blir allt mer
gränslösa och nätverksliknande. De bildar ett värdeleveranssystem tillsammans
med leverantörer, kunder och andra affärspartners.
6. Vad är intressentredovisning?
 Ett sätt att mäta ett företags ersättning till sina intressenter.
7. Vad menar man med begreppet affärsidé?
 Affärsidén är ett sätt att formulera övergripande mål för ett företag

Affärsidén är ett grundläggande synsätt för att skapa överensstämmelse mellan
omvärldens krav och behov, företagets erbjudande och företagets sätt att använda
och utnyttja sina resurser
8. Klargör innebörden i
 A) övergripande affärsidé
1) Övergripande affärsidén preciserar företagets inriktning och övergripande
syfte. Innehåller mission, vision och grundläggande värderingar. Det
viktiga är att lyfta fram vad som gör företaget unikt.
 B) Yttre affärsidé
1) En del av den konkreta affärsidén. Preciserar marknader, kunder och
varor/tjänster. Beskriver det erbjudande och värde som företaget tillför
kunderna.
 C) Inre affärsidé
1) Den andra delen av den konkreta affärsidén. Förklarar sättet att
organisera resurser och kompetens för att utveckla, tillverka och sälja sina
produkter/tjänster.
 OBS! Yttre och inre effektivitet!
9. Redogör för en affärsidés livscykel
 Affärsutvecklingsfas och introduktion
1) Undersöka möjligheter för en ny affärsidé. Ifall möjligheter hittas utvecklar
man affärsidén och åstadkommer affärsmässigt genombrott
 Tillväxtfas
1) Penetrerar marknaden och växer. Affärsidén utbredas, man erövrar
marknadsandelar och strategiska positioner, bygger upp organisationen
och resurser för fortsatt expansion
 Mognadsfas
1) Man stabiliserar och vidareutvecklar verksamheten; försvarar uppnådda
positioner, finslipar verksamheten och maximerar utbytet.
 Nedgångsfas
1) Avveckling, om inte affärsidén kan förnyas eller återupplevas.
10. Förklara skillnaden mellan intäktsström och kostnadsström.
 Intäktssidan innehåller formuleringar om:
1) Vad företaget erbjuder (yttre affärsidé)
2) Vem kunden är (yttre affärsidé)
3) Kundrelationer: skapande upprätthållande och utvecklande
4) Kanaler för försäljning, distribution, kundinteraktion
 Dessa bildar intäktsströmmen: hur intäkter genereras.
 Kostnadssidan innehåller formuleringar om:
1) Resurser och kompetenser (inre affärsidé)
2) Nyckelaktiviteter
3) Kärnkompetens, externa resurser och partnerskap
 Dessa bildar kostnadsströmmen: vad driver kostnader, hyr avväger man kostnader
och nytta/värde?
11. Vad är affärsmodellduken (Business Model Canvas)?
 Ett beskrivningshjälpmedel med vars hjälp det går att enkelt beskriva, visualisera
och tydliggöra affärsmodellen, både som den är och som den bör vara.
12. Hur relaterar företagets mening, affärsidé, mål, strategi och värderingar till varandra?
 S. 76
13. Vad innebär strategisk planering?
 Formulering och genomförande av affärsidé, mål, strategier och handlingsplaner för
hela eller delar av företaget.
14. Hur skiljer sig Philip Kotlers strategiprocess från den ”vanliga” strategiprocessen i tre faser.
 Den innehåller sju faser:
1) Utforma strategiska planer för varje SBU
2) Genomför omvärldsanalys och företagsanalys
3) Upprätta en produkt-/marknadsmatris för varje affärsenhet
4) Bedöm produkternas utvecklingsstadium, tillväxtkraft och marknadsandel
5) Formulera mål och strategier
6) Upprätta handlingsplan
7) Genomförande och uppföljning
15. Vad menas med operativa funktionsstrategier?
 Man utformar och fastställer hur företaget ska utnyttja sina samlade rsurser för att
uppnå uppställda strategiska mål i varje funktion, så som marknadsföringsstrategi,
finansiell strategi, produktionsstrategi etc.
16. Att skapa konkurrensfördelar är kärnan i strategiarbete. Det finns ingen ”rätt” eller ”fel”
strategi som ett företag ska använda sig av, men det finns typstrategier som ett företag kan
använda sig av. T.ex. lågkostnadsstrategi och differentieringsstrategi.
17. Se boken s.88-96 eller kompendiet s.11-12
18. Bostonmatrisen används för att bedöma produkternas tillväxtkraft och marknadsandel.
Detta gör man för att ta reda på produkternas olika utvecklingsstadier. Ett välskött företag
brukar utmärkas av att det har produkter i olika utvecklingsstadier. Nya produkter kan då
ersätta gamla produkter som börjar tappa sin växtkraft och lönsamhet.
19. Ansoff-matrisen används för att identifiera företagets olika tillväxtstrategier. Vilka
marknader ska betjänas? Vilka marknadsandelar ska eftersträvas? Det handlar sedan om
att identifiera och utveckla strategier som ger konkurrensfördelar. Tillväxtstrategierna är:




20.
Marknadspenetration
Marknadsutveckling
Produktutveckling
Diversifiering
Download