Årets Hållbara UF

advertisement
Årets Hållbara UF-företag
Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt
engagemang förenas. Med entreprenörskap som verktyg kan företag effektivisera
resurser, skapa produkter med mindre miljöpåverkan än andra företag
i branschen, eller driva igenom affärsidéer med positiv effekt på samhället. Ni ska
även visa på långsiktig hållbarhet, både i er egen produktion som i er ekonomi.
Tävlingen avgörs före Entreprenörskap på riktigt 2016. För att delta krävs att ni
ställer ut på mässan samt laddar upp ert tävlingsbidrag på ungforetagsamhet.se
senast den 29 januari 2016 kl. 16:00.
Juryn bedömer

I vilken omfattning hänsyn tas till både sociala, ekologiska och ekonomiska
aspekter som utgör verksamhetens avtryck på omvärlden. UF-företaget ska
påvisa medvetenhet om hur företagets affärsidé utgör en del av ett hållbart
samhälle, där produkten är till verklig nytta för konsumenten och/eller
samhället.

Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och är kalkylerna
rimliga? Har företagarna en ekonomiskt hållbar grundsyn som bygger på
långsiktighet.

Hur väl har företaget integrerat sitt hållbarhetsarbete i hela sin verksamhet,
från produktion till marknadsföring och distribution.
Format

Tävlingsbidraget ska vara på max 2 A4-sidor inklusive bilder i PDF-format
och max 3 MB.

Märk bidraget med UF-företagets namn, region samt ”Årets Hållbara UFföretag”.
Tävlingsbidrag ska innehålla





UF-företagets affärsidé - kortfattad beskrivning av affärsidén
Sociala aspekter – beskriv hur ert företag påverkar samhället i en positiv
riktning, och vad som skiljer er från andra företag i branschen.
Ekonomiska aspekter - Beskriv hur affärsidén är ekonomiskt hållbar på
lång sikt. Hur produkten tillför värde och tillgodoser verkliga behov.
Ekologiska aspekter – Beskriv produktens eventuella positiva effekter på
den yttre miljön med avseende på exempelvis energi- och resursanvändning
samt klimatpåverkan.
Organisation – Beskriv hur företaget integrerat hållbarhet i hela
verksamheten med hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. I
vilken omfattning och på vilket sätt företaget har använt sitt hållbarhetsarbete
i marknadsföringssyfte och profilering.
Download