Affärsplan för ansökan till Mikrofonden Halland Den här

advertisement
Affärsplan för ansökan till Mikrofonden Halland
Den här affärsplanen passar er som har varit igång ett tag med ert företag. Det
är en komprimerad variant av Coompanion Hallands affärsplan för blivande
eller nya företag, läs mer om Coompanion på halland.coompanion.se
Skriv era svar i fälten med grå text ” Skriv här” Övrig text går inte att ändra.
Företagsnamn
Skriv här
VÅR IDÉ
Vår affärsidé
Skriv här
VI SOM FÖRETAGARE
Kontaktinformation
Kontaktperson Skriv här
Adress Skriv här
Telefon Skriv här
Mail Skriv här
Medlemmarnas kontaktuppgifter
Uppge namn, adress, telefon, mail och roll i företaget för var och en av era medlemmar.
Skriv här
Kompetens
Har företaget behov av extern kompetens? Anlitar ni extern kompetens idag? Vilken typ av
kompetens i så fall?
Skriv här
Styrelse
Vilka personer sitter i företagets styrelse och vilka styrelseposter har de? Finns det behov av
extern kompetens i styrelsen?
Skriv här
Finns följande dokument?
☐Styrelsens arbetsordning
☐Delegationsordning
☐Arbetsbeskrivning/rollbeskrivning
Värdegrund och kultur
Beskriv den värdegrund som är vägledande för ert företag.
Skriv här
Rådgivare/nätverk
Vilka rådgivare har ni varit i kontakt med? Vilka värdefulla kontakter finns i ert nätverk?
Vilka kontakter skulle behöva finnas?
Skriv här
VÅRA MÅL OCH VISIONER
Vårt mål
Vad är ert mål med företaget?
Skriv här
Vår Vision
Vart är företaget om 5 år och om 10 år?
Skriv här
VÅRA PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER
Produkt/tjänst
Beskriv er produkt eller tjänst så utförligt som möjligt.
Skriv här
Merförsäljning/kringtjänster
Beskriv eventuella kringtjänster eller merförsäljning.
Skriv här
VÅRA MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR
Kund
Vilka kunder vänder sig ert företag till? Beskriv kunderna utifrån kundkategori (t.ex. ålder,
kön, företag, privatpersoner), köpvanor och köpkraft.
Skriv här
Marknad
Vilken är företagets huvudsakliga marknad? Beskriv företagets marknad utifrån geografiskt
område, särskilda branscher och marknadens volym.
Skriv här
Omvärldsanalys
Vilka faktorer kan påverka ert företag på sikt? Reflektera över politiska, ekonomiska, sociala
och tekniska faktorer som påverkar ert företag.
Skriv här
Konkurrenter
Vilka är era främsta konkurrenter och vad kan ni lära av dem?
Skriv här
Samverkanspartners
Vilka samverkanspartners har ni och på vilket sätt samarbetar ni?
Skriv här
Leverantörer
Beskriv era leverantörer och hur ni arbetar med dem.
Skriv här
VÅR SÄLJSTRATEGI OCH MARKNADSFÖRING
Kommunikation med kunden
Hur sker kommunikation och marknadsföring mot kund?
Skriv här
Försäljning
Genom vilka kanaler säljer ni? Har ni återförsäljare? Hur sker betalningen?
När och hur levereras produkten eller tjänsten?
Skriv här
Lönsamhet
Hur ser er prissättning ut i förhållande till marknadens prissättning (högsta och lägstapris)?
Hur förhåller ni er prismässigt jämfört med era konkurrenter? Hur ser er prissättning ut i
förhållande till försäljningsvolym?
Skriv här
VÅRA RESURSER
Personal
Har ni anställda? Vilka roller har de?
Skriv här
Download