Vad kan tandvården göra för de utsatta barnen? (pdf, nytt fönster)

advertisement
Utvecklingskraft 2012
Vad kan tandvården göra för utsatta barn?
Anna Nydell Helkimo
övertandläkare
Socialtjänsten ska ge de utsatta barnen
skydd, stöd och hjälp, men vem ser barnen
och vem larmar?
Tandvårdspersonalen är en resurs för att
uppmärksamma utsatta barn.
•tandvården är enda organisationen inom vården
som årligen ser alla barn från ett till 19 års ålder
•vid omsorgssvikt, barnmisshandel och övergrepp
finns kliniska tecken som tandvårdspersonal
skulle kunna upptäcka
•tandvårdspersonal har anmälningsplikt
Socialtjänstlagen 2001:453
14 kap. 1§
”Var och en som får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta
till nämnden.”
Anställda inom hälso- och sjukvård inklusive
tandvård har lagstadgad anmälningsplikt !
Barnombudsmannen BO har undersökt
tandvårdspersonalens benägenhet att anmäla.
Barnombudsmannen rapporterar br2010.02
91% av tandläkare i Sverige har
någon gång mött ett barn som de
misstänker varit utsatt för våld,
övergrepp, omsorgssvikt eller
dental försummelse.
Bara 21% har gjort anmälan.
www. barnombudsmannen.se
Barnombudsmannen rapporterar br2010.02
Vad är orsaken till att tandvårdspersonal
inte utnyttjar sin anmälningsplikt?
okunskap?
osäkerhet?
rädsla?
Hur var det i Jönköpings Län?
all tandvårdspersonal hade fått utbildning
riktlinjer för anmälan fanns tillgängliga på nätet
men…
31% av klinikcheferna önskade
utbildning
58% önskade riktlinjer
50% efterfrågade stöd för
samarbete med socialtjänsten
Barnombudsmannen rapporterar br2010.02
Ett bra samarbete tandvård - socialtjänst
bygger på ömsesidig kunskap.
Tandvården behöver kunskap om
anmälningsplikt
när anmäla
hur anmäla
socialtjänstens uppdrag
Socialtjänsten behöver kunskap om
tandvård
barns rätt till tandvård
vad dålig tandhälsa innebär
Länsgruppen Övergrepp mot barn
multiprofessionell arbetsgrupp i Jönköpings län
sedan 1990-talet
socialtjänst, polis, åklagare, barnsjukvård,
barnpsykiatri, barnhälsovård, barntandvård
Överbrygga hinder med mer kunskap
utbildning för tandvårdspersonal
utbildning för socialsekreterare
Utbildning för tandvårdspersonal
•lära sig att se de kliniska tecknen vid bristande
omsorg med undvikande av tandvård och vid
misshandel och övergrepp
•handlingsplan när barn inte kommer till tandvård
•rutiner och anvisningar för anmälan
•vad händer efter anmälan
Resultat av utbildningsinsatserna
ökad benägenhet från tandvården att anmäla
lättare att kontakta socialtjänsten
socialtjänsten känner till problematiken när
tandvården anmäler
allmän opinion, massmediarapportering och
barnombudsmannens rapport har också haft stor
betydelse
antal
Antal anmälningar till socialtjänsten
från tandvården i Jönköpings Län.
Anmälningar till socialtjänsten från tandvården i Jönköpings Län.
antal
80
70
60
50
40
S
30
20
10
0
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
år
Anmälningar från tandvården
orsak till anmälningarna har varit bristande
omsorg som yttrat sig i att barnet undvikit
tandvård
anmälningarna har ofta lett till att vården åter
kommit igång
Ingen vet hur många barn som lever i utsatthet
och hur många barn tandvårdspersonalen skulle
kunna uppmärksamma.
Har tandvårdspersonalen hittills bara sett
”toppen av ett isberg”?
Hur kan samarbetet med socialtjänsten
ytterligare utvecklas ?
•regelbunden utbildning för tandvårdspersonal
•tydliga och tillgängliga rutiner
•öppen atmosfär på arbetsplatsen
•bjuda in socialtjänsten till arbetsplatsträff
•statistik - insamling och uppföljning
•socialtjänsten kan aktivt söka upp tandvårdskliniken och informera om sin verksamhet
När kontakt mellan tandvård och
socialtjänst etablerats är det lättare att
lyfta luren för anonym konsultation eller
göra anmälan för de utsatta barnens
bästa.
www.lj.se/oi
pedodontihandboken
anvisningar, riktlinjer och anmälningsblankett
tillgängligt för all tandvårdspersonal oavsett
om man arbetar privat eller i offentlig
verksamhet
Tänk på att
anmälan gäller barnets behov av skydd,
stöd och hjälp.
Det är inte föräldrarna vi anmäler.
Slut
Download