KHR-Protokoll-2014-11-11, §§ 28

advertisement
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
39
Tid och plats
Willy Maria rummet, Kulturhuset, klockan 13:15 - 15:15
Paragrafer
§§ 28 – 33
Beslutande
Ingrid Hammarberg (FP) KS, ordförande
Göran Jansson (V) SN
Sven-Åke von Veh (SVP), BUN
Marianne Wängelin (S) MBN
Margareta Lind HSO
Agneta Samuelsson HSO
Göran Forsberg HSO
Suhne Thim HSO
Lillemor Forslund HSO
Övriga deltagare
Tommy Lindvall, förvaltningschef barn – och utbildningsförvaltningen § 28
Tony Stark, samhällsplanerare på samhällsbyggnadskontoret § 29
Roger Fält, personalchef § 30
Lennart Åkesson, sekreterare
Utses att justera
Suhne Thim
Justeringens tid och plats
2014-11-18, kl. 08:00, kommunstyrelsekontoret
__________________________________
Lennart Åkesson, sekreterare
__________________________________
Ingrid Hammarberg, ordförande
__________________________________
Suhne Thim, justerande
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
40
Innehållsförteckning
Tid och plats ...................................................................................................... 39
Paragrafer .......................................................................................................... 39
Beslutande ......................................................................................................... 39
Övriga deltagare ................................................................................................ 39
Utses att justera ................................................................................................. 39
Justeringens tid och plats ................................................................................... 39
Innehållsförteckning .......................................................................................... 40
§ 28 Hälsinglands utbildningsförbund ............................................................. 41
Beslut ................................................................................................................. 41
Redogörelse ....................................................................................................... 41
§ 29 Resecenter/Stationen ................................................................................. 42
Beslut ................................................................................................................. 42
Redogörelse ....................................................................................................... 42
Handlingar ......................................................................................................... 42
§ 30 Funktionsnedsättning och anställningsförutsättningar .......................... 43
Beslut ................................................................................................................. 43
Redogörelse ....................................................................................................... 43
§ 31 Bemötandeguiden ...................................................................................... 44
Beslut ................................................................................................................. 44
Redogörelse ....................................................................................................... 44
§ 32 Skrivelse från HSO .................................................................................... 45
Beslut ................................................................................................................. 45
Redogörelse ....................................................................................................... 45
Handlingar ......................................................................................................... 45
§ 33 Rapporter från nämnder, HSO och sekreteraren .................................... 46
Beslut ................................................................................................................. 46
Redogörelse ....................................................................................................... 46
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
41
Dnr 14-0057 Dpl 730
§ 28
Hälsinglands utbildningsförbund
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att tacka för redovisningen och förklara sig informerat
___________________________________________________________
Redogörelse
Tommy Lindvall, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen,
informerar om Hälsinglands utbildningsförbund för gymnasie- och
vuxenutbildning.
Ursprungligen var tanken att hela Hälsingland skulle ingå i utbildningsförbundet
men i slutskedet omfattas tre kommuner – Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig. I
Nordanstigs fall är det vuxenutbildningen som ingår eftersom deras
gymnasieelever är hänvisade till Sundsvall eller Hudiksvall. Förbundet blir en
egen myndighet med kansliet förlagt till Bollnäs. Förutom förbundschefen
kommer kansliets administrativa tjänster i huvudsak att internrekryteras.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
42
Dnr 14-0057 Dpl 730
§ 29
Resecenter/Stationen
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att tacka förredovisningen och förklara sig informerat
___________________________________________________________
Redogörelse
Tony Stark, samhällsplanerare på samhällsbyggnadskontoret, informerar om
insatser för att öka tryggheten vid stationsområdet. Även i övrigt planeras åtgärder
för att öka tillgängligheten och förbättra trafikflödet.
Ett stationsråd är under bildande på initiativ från Region Gävleborg. Syftet är
främst att öka tryggheten och tillgängligheten för resenärer som behöver vistas i
stationsbyggnaden och dess närhet. I dag upplevs miljön så stökig att många
avstår från att använda väntrummet. Andra åtgärder som vidtagits är
kameraövervakning, vaktrondering, ny bomanläggning och yttre uppfräschning.
Ytterligare åtgärder som planeras/diskuteras är att tillsätta cityvärdar, förbättra
skyltning och belysning, införa betalsystem kopplat till toaletterna samt att sätta
upp förvaringsboxar.
När det gäller bussterminalen planeras en omfattande ombyggnad så att bussarna
ska kunna dockas in till terminalen. Detta kommer att göra det enklare vid av- och
påstigning på bussarna och även öka säkerheten för de personer som vistas i
terminalområdet.
Handlingar
Resecenter OH
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
§ 30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
43
Dnr 14-0057 Dpl 730
Funktionsnedsättning och anställningsförutsättningar
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att tacka för information
___________________________________________________________
Redogörelse
Roger Fält, personalchef, presenterar sig och ger sin syn på förutsättningarna att
anställa personer med funktionsnedsättning. Vidare klargörs vad som gäller
beträffande redan anställda som drabbas av sjukdom eller annat som leder till
funktionsnedsättning.
Det är önskvärt att personalsammansättningen till vissa delar speglar situationen i
samhället i stort. Vid rekryteringar ligger fokus på kvalifikationer och att undvika
olika former av diskriminering. Lagar och avtal ska naturligtvis följas. Det är svårt
att besluta om hur många personer med funktionsnedsättningar som ska anställas.
I stället handlar det om att ha ett tillåtande förhållningssätt där man fokuserar på
personernas möjligheter.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
44
Dnr 14-0057 Dpl 730
§ 31
Bemötandeguiden
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att ärendet åter tas upp på nästa sammanträde den 2 december och
att framförda synpunkter därefter överlämnas till socialförvaltningen
___________________________________________________________
Redogörelse
Socialförvaltningen har tagit fram en bemötandeguide som syftar till att vi ska bli
bättre på att bemöta personer med olika funktionsnedsättningar. Guiden
diskuterades på föregående möte med kommunala handikapprådet 2014-08-19.
Då beslutades att synpunkter på innehållet skulle redovisas på nästa sammanträde
för att därefter överlämnas till socialförvaltningen.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Socialförvaltningen, Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
45
Dnr 14-0057 Dpl 730
§ 32
Skrivelse från HSO
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att tacka för information
___________________________________________________________
Redogörelse
1. Ingrid Hammarberg återkopplar från möte med Brotorgsgruppen
Anbuden som kommit in ligger för högt i förhållande till budgeterade
medel och måste därför krympas. Budgeten uppgår till 14 milj kr. Rampen
till scenen och även övriga installationer och åtgärder följer det regelverk
som finns. Byggstarten planeras till 2015 när det blir snöfritt.
2. Lennart Åkesson informerar om Sessionssalens tillgänglighet och
förutsättningar som möteslokal.
Stadshusets sammanträdesrum, inklusive sessionssal, på plan 5 är inte
lämpliga att användas för sammankomster där personer med rörelsehinder
deltar. I händelse av brand eller liknande finns enbart spiraltrappor på
utsidan av byggnaden att tillgå. Trapphuset går i samma schakt som
hissarna och kan därför inte användas som nödutgång. Arrangören har
ansvar för deltagarnas säkerhet.
Handlingar
Skrivelse från HSO, 2014-10-22
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Kommunala Handikapprådet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11
46
Dnr 14-0057 Dpl 730
§ 33
Rapporter från nämnder, HSO och sekreteraren
Beslut
Kommunala handikapprådet beslutar
att tacka för information
___________________________________________________________
Redogörelse
Ingrid Hammarberg, KS
Budgetdiskussionerna står i centrum. Nästa budgetsammanträde blir den 26
november för att ge underlag till kommunfullmäktiges beslut i december då
budgeten för 2015 ska antas.
Göran Jansson, SN
Fortfarande pekar årets resultat på ett underskott i närheten av 34 milj kr. Åtgärder
för att minska underskottet har vidtagits och diskuteras men effekterna har än så
länge inte påtagliga.
Marianne Wängelin, MBN
Den ekonomiska situationen ser bra ut. Förvaltningen skulle behöva fler
handläggare. Trycket på förvaltningen har ökat.
Sven-Åke von Veh, BUN
Ekonomin är fortsatt mycket ansträngd. Den ökade efterfrågan på förskoleplatser
har medfört att barngruppernas storlek har ökat trots att särskilda medel avsatts för
att få färre barn i grupperna.
Suhne Thim, HSO
Framför oro över HSO:s möjligheter att fortsättningsvis bedriva en fungerande
verksamhet då det inte finns ekonomiska resurser att få fungerande IT-utrustning.
Begärda medel för komplettering har avslagits.
Göran Jansson, SN, meddelar att avslaget är ett resultat av det kärva ekonomiska
läget. Nämnden har därför beslutat att enbart ge bidrag till verksamhet och inte till
investeringar.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Ordförande
Justerande
Justerande
Utdragsbestyrkande
Download