Klimatförändringar: både hot och möjligheter för

advertisement
Klimatförändringar: både hot
och möjligheter för jordbruket
Lunds universitet har i samverkan med Klimatsamverkan Skåne tagit fram en rapport över de klimat­
utmaningar som Skåne står inför. Rapporten innehåller ett samlat och omfattande kunskapsunderlag
och visar hur Skåne kan minska sin klimatpåverkan
samt hur vi kan anpassa oss till de klimatförändringar som är oundvikliga.
Klimatförändringarna kommer troligen innebära att de
skånska skördarna ökar, genom att växtsäsongen blir längre
och tillväxten av grödorna bättre. Samtidigt ökar risken för
ett extremare väder, till exempel torka under sommaren och
översvämningar under vintern. När vädret blir varmare ökar
också riskerna för att skadegörare som vi tidigare sluppit på
grund av vårt kalla klimat nu etablerar sig, vilket kan leda till
ett ökat behov av att använda kemiska bekämpningsmedel.
De problem som redan finns med näringsläckage från
jordbruket förväntas öka i ett varmare klimat. Förändringen
av klimatet innebär i sig en större risk, bland annat därför att
tidsperioden när marken är i produktion blir längre, men
också för att nederbördsmängden som påverkar utlakningen
av näringsämnen ändras. Om jordbruksproduktionen blir
mer intensiv för att möta behovet av livsmedel och energigrödor, kan de problem vi har med förlust av biologisk mångfald,
utsläpp av växthusgaser, näringsämnen och bekämpnings­
medel förvärras.
Ett förebyggande arbete är nödvändigt för att motverka
de problem vi kommer ställas inför i ett förändrat klimat.
Rådgivningen till lantbrukare, till exempel genom Greppa
Näringen, där åtgärder som fånggrödor, våtmarker, skyddszoner och att öka markens mullhalt föreslås för att minska
näringsutlakningen, är viktig. Det här arbetet stärker de ekosystemtjänster som finns i landskapet och gör det mer robust.
Likaså är åtgärder för att minska användning av kemiska bekämpningsmedel viktiga. Integrerat växtskydd går i första hand
ut på att utnyttja naturliga ekosystemfunktioner för att bekämpa skadegörare. Alla lantbrukare är skyldiga att följa den
lagstiftning kring integrerat växtskydd som började gälla vid
årsskiftet.
Vad de sammantagna konsekvenserna av klimatförändringarna innebär är svårt att förutse, men vi har mycket bättre
chanser att lyckas med omställningen om vi planerar för den
redan idag. Det skånska jordbruket står för en stor del av
Sveriges livsmedelsproduktion och är samtidigt viktigt för
Skånes energiomställning genom produktion av energi­
Miljötillståndet i Skåne 2015
grödor. Hur jordbrukslandskapet hanteras är också betydelse­
fullt för den biologiska mångfalden, eftersom många arter är
beroende av ett varierat landskap för sin överlevnad. Vi behöver kunna producera både mer mat och energigrödor samtidigt som vi minskar läckaget av näringsämnen och vänder
den pågående trenden som pekar mot en utarmning av den
biologiska mångfalden. Det är en stor utmaning vi har framför oss.
Läs mer:
Klimatsäkrat Skåne
http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-ochprognoser/klimatsakrat-skane/
Kontakt:
Helena Nilsson, landsbygdskonsulent, Länsstyrelsen Skåne,
tel: 010-224 15 18, e-post: [email protected]
59
Download