Instruktion till föreläsningsmaterial: Jordbruket

advertisement
Instruktion till föreläsningsmaterial: Jordbruket och omvärlden
En Power Point-serie är framtagen och till denna finns en bakgrundstext. Materialet kan
användas på Greppa Näringens grundkurser men delar av serien kan också användas i andra
sammanhang när man vill informera om det svenska lantbrukets roll för övergödningen i
havet. En användbar referenslista finns sist i materialet.
Föreläsningen börjar med övergödningen och situationen i haven idag och övergår sedan till
vilken roll jordbruket spelar när det gäller läckage av näringsämnen och hur andra sektorer
påverkar. Även andra länders påverkan tas upp.
Därefter handlar det om varför näring läcker från jordbruket. I detta sammanhang tas både
jordbrukets strukturförändring över tiden upp och den roll konsumenten spelar för läckaget av
näringsämnen och även utsläppen av växthusgaser. Sedan tar föreläsningen upp lantbrukets
påverkan på den globala uppvärmningen och åtgärder som lantbrukaren kan genomföra för att
minska läckaget av näringsämnen och utsläppen av växthusgaser. Slutligen diskuteras olika
åtgärder man kan göra på systemnivå och åtgärder som kan göras av individen och samhället.
Bakgrundstexten följer Power Point-serien ganska väl, men förklarar förhållandena mer
detaljerat och denna är lämplig att läsa innan föredraget hålls.
I Power Point-serien finns också anvisningar till de olika bilderna som kommer fram om man
väljer Anteckningssidor under Visa. I anvisningarna finns också förslag på olika
diskussionspunkter.
Bildtexterna skrivs ut om man väljer att skriva ut ”anteckningssidor” istället för
”åhörarkopior” eller ”bilder”. Då får man en bild per sida med texten under bilden.
Vi har kontaktat de personer vars bilder vi använt och fått deras muntliga medgivande om att
vi får använda bilderna vid undervisning och föreläsningar under förutsättning att källan
anges. Om någon avser att använda bilderna för annat ändamål, bör först den som anges som
källa kontaktas.
Materialet är sammanställt av Elin Dalaryd på uppdrag av Greppa Näringen och arbetet
finansieras av Naturvårdsverket.
Stina Olofsson
Alnarp 2006-05-15
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards