Nya nationella riktlinjer för Astma och KOL

advertisement
Nya nationella riktlinjer för Astma och
KOL
Dagens Medicin
Symposium 2014-10-22
Gunilla Hedlin
Astrid Lindgrens
barnsjukhus
Stockholm
30-40% har någon form av allergisk sjd!
Hösnuva
Eksem
hos 25-15%  10%
från 4-5 åå
15-20%
40% får astma
i 25% komb m. födoall.
Astma
hos 20%  6%
25% medelsvår
10% svår
Allergi o astma hos barn o ungd. Regionalt Vårdprogram SLL 2006
Allergiska marschen
Eksem
Födoämnesallegi
20
Astma
Allergisk snuva
%
Mag-tarmallergi
10
0
1
2
4
6
Ålder (år)
8
10
Astma
Effects of age
Småbarn och astma
•
•
•
•
•
Virus infektioner
Smala luftrör
Hosta
Väsande/pipig andning
Ibland i kombination med annan sjukdom
– födoämnesallergi
– Eksem,
mm.
20-25 % av alla småbarn har sökt akut för andingsbesvär
orsakade av luftvägsinfektioner
Astma riskfaktorer
• Hereditet
• Allergi
• Annan allergisk/atopisk
sjukdom
Livstidsrisken för astma, diabetes eller
cancer är lika (omkring 30 % av befolkningen)
(To et al 2010)
Asthma
Asthma
Diabetes
Cancer
Diabetes
Cancer
Astma startar i barndomen och är livslångt handikapp
7
Astma prognos
• Bästa prognosen:
Infektionsutlöst astma
Lindrig astma
• Sämsta prognosen:
Svår allergisk astma (90%)
Svår icke-allergisk astma (10%)
Hur går det för småbarnen?
I Göteborg har man följt 101 barn
till 17 års ålder som
före 2 års ålder sjukhusvårdades
pga astmasymtom
Vid uppföljningen nu vid 17-20 års ålder
har drygt 40% astmabesvär mot 15% i kontrollgruppen
100
90
Procent av barnen
80
70
60
50
40
30
Besvärsfria
20
Lindrig astma
10
Måttlig till svår astma
0
Uppföljningsgrupp
Kontrollgrupp
Goksör E, et al. Acta Paediatr 2006; 95:471-8.
The prognosis of childhood asthma by sensitization to animals and asthma severity at age 7
to 8 years.
Andersson M et al. Pediatrics 2013;132:e435-e442
©2013 by American Academy of Pediatrics
Praxisstudien i Stockholm
Journalgranskning på 13 vårdcentraler
 261 patienter med astmadiagnos
 265 patienter med obstruktiv bronkit eller
hosta
 Ålder 1-17 år
Jonsson M, Egmar AC, Kiessling A, Ingemansson M, Hedlin G,
Krakau I, Hallner E, Kull I. Adherence to national guidelines
for children with asthma at primary health centres in
Sweden: potential for improvement.
Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.
Kvalitetsindikatorer för att bedöma
vårdens kvalitet av
astmasjukdomen:
 Spirometri
 Oplanerade/planerade besök
 Rökning (aktiv och passiv)
 Användning av inhalationssteroider
 Patientutbildning
 Uppföljning
Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.
Examples of results from the survey
of the medical records at baseline.
Spirometry and PEF, documented at PHC
250
200
150
Num ber of patients
Yes
100
No
50
0
Performed
spirometry
Reversibility test Obtained values Performed PEF
documented
Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.
Examples of results from the survey of
the medical records at baseline.
Patient education, documented at PHC
300
250
200
Number
150
of patients
Yes
No
100
50
0
Education in
asthma
disease
Education
tobacco
exposure
Education PEF
at home
Demonstration
inhalation
technique
Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.
Sammanfattning







De flesta patienterna hade endast ett besök med
astma registrerat på VC
Anamnes: Hos en relativt liten del patienter med
astma fanns dokumentation kring tobak,
pälsdjursinnehav och inomhusmiljö
1/3 av barnen med astmadiagnos blev insatta på
inhalationssteroider på VC
1/3 av barnen i åldern 9-16 år blåste spirometri
Få patienter fick patientutbildning
Mer än hälften av besöken var oplanerade
Endast hälften fick en planerad uppföljning
Prim Care Respir J. 2012 Sep;21(3):276-82.
Download