PPD- Tuberkulinprövning - Landstinget Västernorrland

advertisement
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Sida 1(6)
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Handläggare
Anna-Karin Öberg (aog005)
Giltigt till och med
2018-09-17
Reviderat
2017-03-17
Processägare
Anna-Karin Öberg (aog005)
Fastställare
Inger Bergström (ibm013)
Granskare
Hans Boman (hbn007), Maria Tempé (mte001), Anette Sjöstedt (ast010)
Gäller för
Landstingsgemensamt
Ytterligare information
Ersätter dokumentnummer
22282
Tuberkulostest vid hälsoundersökning för asylsökande, kvotflyktingar och
anhöriginvandrare
I den hälsoundersökning som erbjuds alla nyanlända asylsökande, kvotflyktingar och vissa
anhöriginvandrare i Landstinget Västernorrland ingår en tuberkulostest. Detta gäller även gravida.
Flyktingar/migranter ≥18 år med misstänkt aktiv tbc remitteras akut till infektionskliniken, se
bilaga 1.
Flyktingar/migranter <18 år med misstänkt aktiv tbc remitteras till barnkliniken, se bilaga 2.
Tuberkulinprövning och/eller IGRA-test (Quantiferon) bör erbjudas snarast efter ankomst till
Sverige till:
 person från område med hög tuberkulosförekomst. Till riskområden räknas länder med en
rapporterad tuberkulosincidens på ≥ 100 fall per 100 000 invånare och år. Se Folkhälsomyndighetens tabell https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/lander-med-okad-eller-hog-forekomst-av-tuberkulos-enligtwho.pdf
 Personer som vistats mer än 1 år i högendemiskt område och haft tät kontakt med
lokalbefolkningen.
 Vid andra misstankar om exponering för tbc.
Tuberkulintest, PPD
Testet utförs med 2 T.U. TUBERCULIN PPD RT 23 SSI.
Dosering
0,1 ml intracutant.
Prövningen utförs lämpligen på mellersta tredjedelen av vänster underarms ovansida.
Om man kommer för djupt med kanylspetsen eller inte får in hela mängden tuberkulin, bör man
sätta om provet på höger underarms ovansida.
Resultatet avläses efter tre dygn, ca 72 timmar efter injektionen. Vid reaktivitet palperas en
induration/förhårdnad, oftast med en mer eller mindre väl avgränsad rodnad. Indurationens, d.v.s
förhårdnadens diameter mäts vinkelrätt mot armens längdriktning och anges som ett mått i mm.
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Sida 2(6)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Dokumentation vid tuberkulostest
Inom Landstinget Västernorrland kan personalen på hälso- och vårdcentraler endast läsa sina egna
journalanteckningar i LVN Vårdportal medan laboratorielistan är läsbar för samtliga.
En dokumentation i laboratorielistan ger överblick över tuberkulintestet och kan läsas av samtliga
hälso- och vårdcentraler, som därigenom får information om tuberkulintest har utförts, resultatet
av avläsningen samt eventuella avvikelser.
Flödesschema:





Tillsammans med övriga prover bokas PPD internt under beställning av laboratorieprover
Markera med X i laboratoriebeställningen när PPD sätts, OBS! slutsignera inte
Vid avläsning ändras x till antal millimeter, därefter görs en slutsignering (F12). Vid
eventuella avvikelser t.ex. att den asylsökande inte kommer för avläsning, behåll X samt
skriv en kommentar längst till vänster. Om patienten har flyttat kan beställningen
slutsigneras (F12), annars görs en delsignering (spara) (F3). Då kan beställningen vara
under bevakning t.ex. om ny PPD ska utföras efter 3 månader.
Dokumentera alla delmoment för tuberkulintest i ”intervjuformulär för asylsökande” som
finns i NCS Cross (f.d. System Cross)
Dokumentera i NCS Cross (f.d. System Cross) enlig lokala rutiner.
IGRA - Interferon Gamma Release Assay (Quantiferon), alternativ till PPD
Vid misstanke om pågående eller latent tuberkulosinfektion är utredning med hjälp av IGRA
(Quantiferon) ett bra alternativ för att värdera ev. tuberkulosinfektion, latent eller aktiv.
Quantiferon ≥ 0.35 IU/mL är positiv, se nedan om lungröntgen och fortsatt handläggning.
Erfarenheten har ökat senaste åren gällande Quantiferon och barn, och kan rekommenderas vid
utredning av barn ≥ 5 år. Quantiferon kan tas inom en vecka efter avläsning av PPD, annars bör
man vänta med Quantiferon-prov minst 2 månader efter PPD för att undvika falskt positiva svar.
Quantiferon reagerar inte på tidigare vaccination med BCG och endast i undantagsfall efter
infektion med miljömykobakterier.
Laboratorieanvisningar:
Tuberkulos-antigen, interferon gamma svar (IGRA)
http://intern.lvn.se/Verktyg/Sok/?querysearchstring=&Pagesize=50&scope=Provtagnings+%3cbr+%2f%3eanvisningar&childscope=&alpha=T&Pageindex=1
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Sida 3(6)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Ställningstagande till lungröntgen samt fortsatt handläggning
Vuxna ≥ 18 år
Lungröntgen erbjuds om patienten har en induration/förhårdnad som är > 10 mm (> 6 mm eller
större vid samtidig immundefekt, t.ex. hivinfektion) eller Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL. Fortsatt
handläggning, se bilaga 1.
Barn < 18 år
Alla barn ≤ 5år samt ovaccinerade barn > 5 år skall erbjudas lungröntgen om PPD > 6 mm eller
Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL. Vaccinerade barn >5 år skall erbjudas lungröntgen om PPD > 10 mm
eller Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL. Se bilaga 2.
Gravida
Lungröntgen görs vanligen efter v. 28 vid utredning av latent tuberkulos. Vid misstanke om aktiv
tbc-sjukdom görs röntgen när som helst under graviditeten.
När en patient uteblir från avläsning av PPD-testet
Patienten bör kallas till nytt PPD tidigast tre månader efter föregående test.
Vid uteblivet besök bör erbjudandet upprepas en gång. För övrigt, se FASS anvisningar.
När en patient som har positivt PPD eller Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL men inga symtom som
kan tyda på tuberkulos vägrar lungröntgen
Rådgör med läkare på hälsocentralen/vårdcentralen som bör ta ställning till om smittskyddsläkaren skall kontaktas.
När en patient som har positivt PPD eller Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL och symtom som inger
misstanke om tuberkulos vägrar lungröntgen
Läkare på hälsocentralen/vårdcentralen skall i dessa fall kontakta smittskyddsläkaren som får ta
ställning till åtgärd.
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Sida 4(6)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Bilaga 1
Vuxna ≥18 år
1. Flyktingar/migranter ≥18 år med misstänkt aktiv tbc remitteras akut till infektionskliniken.
Ring infektionsbakjouren först för optimal handläggning.
2. Flyktingar/migranter utan misstanke om aktiv tbc från område med hög tbc-incidens
(incidens ≥ 100/100 000), se https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskyddsjukdomar/vaccinationer/lander-med-okad-eller-hog-forekomst-av-tuberkulos-enligt-who.pdf,
testas med tuberkulintest (PPD) eller IGRA-test (Quantiferon). Flyktingar/migranter från Syrien
och Irak testas således ej rutinmässigt (mars 2017). Tuberkulostest utförs även vid anamnes på
tbc-exponering eller längre vistelse i riskmiljö (fängelse, flyktingläger). Om PPD ≥10 mm eller
Quantiferon ≥ 0,35 IU/mL görs lungröntgen och klinisk bedömning.
2a. Frisk person med PPD (≥ 10 mm) eller Quantiferon (≥ 0,35 IU/mL) som har en normal
lungröntgen och inga riskfaktorer remitteras ej till infektionskliniken, men ska ges utförlig
information om sjukdomen tbc. Personen uppmanas söka läkare vid tillkomst av symtom på aktiv
tbc: hosta >3 veckor, nattsvettningar, feber, viktnedgång, körtlar på halsen etc. För information
om latent tbc, se bilaga 3.
2b. Personer med positiv PPD (≥10 mm) eller positivt Quantiferon (≥ 0,35 IU/mL) och
patologisk lungröntgen och/eller riskfaktorer för utveckling av aktiv tuberkulos remitteras
till infektionskliniken för utredning och ställningstagande till förebyggande behandling. För
personer med immundefekt (såsom HIV, behandling med ≥15 mg Prednisolon dagligen under ≥ 1
mån eller TNF-alfa-hämmare) räknas PPD ≥6 mm som positiv.
Riskfaktorer för utveckling av aktiv tuberkulos är:
 Bakomliggande sjukdom som HIV, insulinbehandlad diabetes, uremi/hemodialys, grav
undervikt (≥15%), silikos, lymfom, leukemi, annan aktiv malign sjukdom,
immunsuppression (t ex behandling med ≥15 mg Prednisolon dagligen under ≥1 mån,
TNF-alfa-hämmare), gastrektomi, jejunoileal bypass, organtransplantation eller apikala
fibrotiska lunginfiltrat.
 Gravid eller postpartum (≤6 mån efter partus)
 Barn eller tonåring (≤20år)
Kontroller inför remittering:
 Lungröntgen
 HIV- och hepatitserologi
 Alla positiva fynd och relevanta upplysningar (var patienten kan nås, tolkbehov mm) bör
framgå i remissen.
 Patienten ska vara informerad om orsaken till remittering.
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Sida 5(6)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Bilaga 2
Barn < 18 år
Barn med misstänkt aktiv tbc remitteras akut till barnkliniken. Kontakta vardagar 8-16.30
dagbakjour barnkliniken Sundsvall 073-27 10 86 69 eller under jourtid 073-27 40 23 34 för
akut/snar planering.
Barn utan misstanke om aktiv tbc men från område med hög tbc-incidens testas med
tuberkulintest (PPD) eller IGRA-test (Quantiferon).
Hög incidens är ≥ 100 fall per 100 000 invånare och år, se nedanstående länk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/smittskydd-sjukdomar/vaccinationer/landermed-okad-eller-hog-forekomst-av-tuberkulos-enligt-who.pdf. Flyktingar från Syrien och Irak
testas således ej rutinmässigt (mars 2017) men vid osäker anamnes på tbc-exponering eller längre
vistelse i riskmiljö (flyktingläger, trångt asylboende) bör vi vara frikostiga med PPD eller
Quantiferon.
Positiv PPD


PPD ≥6 mm hos barn som är ovaccinerad eller har en immunologisk påverkan. T.ex.
samtidig hivinfektion, behandling över längre tid än 3 veckor med Prednisolon 15mg/dygn
eller med biologiska läkemedel.
PPD ≥10 mm hos vaccinerat barn
Positiv Quantiferon
 Om ≥ 0.35 IU/mL. Används för att skilja mellan infektion och vaccination.
Kan användas på barn ≥ 5 år men hos barn ≤ 5 år finns ökad risk falskt negativa svar. Positiv
reaktion tolkas som infektion.
Quantiferon kan tas inom en vecka efter avläsning av PPD, annars bör man avvakta med
provtagning i två månader pga risk för falskt positiva svar.
Vid positiv PPD och/eller positiv Quantiferon ska barnet remitteras för lungröntgen och till
närmaste barnmottagning (Örnsköldsvik, Sollefteå eller Sundsvall) för bedömning.
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Tuberkulostest vid
hälsoundersökning för asylsökande,
kvotflykting och anhöriginvandrare
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2012-03-30
Sida 6(6)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/66021 / Version 5
Bilaga 3
Information om latent tuberkulos
Tuberkulos sprids med bakterier genom luften när en person med tuberkulos hostar eller nyser.
Människor i närheten av den sjuka personen andas in bakterierna. Alla som utsätts för smitta blir
inte infekterade och de flesta som infekteras blir inte sjuka. Alla med tuberkulos är inte
smittsamma. Hos de flesta personer kan kroppens försvarskrafter stoppa tillväxten av bakterier.
Bakterierna är inte aktiva, men finns kvar i kroppen och kan aktiveras senare. Detta kallas latent
tuberkulos.
Personer med latent tuberkulos
• är friska
• kan inte sprida tuberkulos till andra
• har positivt tuberkulintest (PPD) eller positivt IGRA-test (Quantiferon)
• kan utveckla aktiv tuberkulossjukdom om de inte får behandling för latent tuberkulos
Nio av tio personer, som har latent infektion utvecklar aldrig tuberkulossjukdom. Hos dessa kan
tuberkulosbakterierna vara vilande livet ut och aldrig orsaka sjukdom. Försvagat immunförsvar på
grund av annan sjukdom eller medicinering kan öka risken för att aktiv tuberkulos utvecklas.
Även barn och ungdomar och kvinnor som fött barn senaste halvåret har en ökad risk att insjukna
i tuberkulos. Latent tuberkulos kan behandlas om personen nyligen är smittad och inte riskerar
skadliga biverkningar av medicinen.
Om du får långvarig hosta i mer än 3 veckor, feber eller förlorar vikt ofrivilligt ska du ta
kontakt med sjukvården.
Informationen är en bearbetning av text från Socialstyrelsens Tuberkulos - Vägledning för
sjukvårdspersonal.
Informationsblad på andra språk finns på
http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/Smittskydd/Sjukdomar/Smittskyddsblad/?page=
3 och ytterligare språk på http://www.ltkalmar.se/for-vardgivare/smittskydd-ochvardhygien/smittskydd/smittskyddsblad/
Utskrivet av
Local Admin by Powershell
Utskriftsdatum
2017-07-14
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Download