PM Handläggning av flyktingar /invandrare med positivt tuberkulintest

advertisement
PM Handläggning av
flyktingar /invandrare med
positivt tuberkulintest
Beträffande gravida se särskilda PM
Bakgrund
Risken att insjukna i tuberkulos är störst hos invandrare de första åren efter ankomst till Sverige. De
som flyttar till Sverige från områden med hög tbc incidens (≥100/100 000, i princip de flesta länder
utanför Nordamerika, Västeuropa, Australien, Nya Zeeland) eller som vistats i riskmiljöer som
fängelser och flyktingläger ska erbjudas hälsokontroll.
Riktad hälsokontroll
Målet bör vara att förhindra spridning av tuberkulos och att personer med latent tuberkulös infektion
ska upptäckas, behandlas eller följas upp så att smittsam sjukdom förhindras.
Bör innefatta anamnes, klinisk bedömning, PPD och ev. lungröntgen.
Anamnes
Inriktad på att hitta fall med aktiv sjukdom men även personer som tidigare haft tuberkulos eller
exponerats för smitta. Fråga efter långvarig hosta (>3 veckor), feberperioder, nattliga svettningar,
viktnedgång, nedsatt matlust, svullna lymfkörtlar, smärtor i bröstkorgen (pleuritsmärta). Identifiera
riskfaktorer, se sid 2, som innebär ökad risk att insjukna vid eventuell smitta.
Klinisk bedömning
Allmän undersökning med specifik inriktning på allmäntillstånd inklusive nutritionsstatus,
lymfkörtelstationer, lungor, buk, skelett, hud. BCG-ärr noteras, observera att BCG har en begränsad
skyddseffekt mot tuberkulos.
PPD, Tuberkulintest
Utförande
Tuberculin PPD (purified protein derivate) RT 23 SSI 0,1 ml (2 TU) injiceras intrakutant på
underarmen. Indurationens diameter (vinkelrätt mot armens längdriktning) angett i mm avläses efter
72 h. Ev. blåsor, klåda, extrem rodnad, feber noteras. Blåsbildning stärker misstanke om infektion men
behöver inte betyda aktiv sjukdom. Fel teknik med för djup injektion kan ge båda falskt positiva och
negativa reaktioner.
Tolkning av tuberkulintest (PPD)
Testet bör endast användas vid känd exposition, hälsokontroll av högriskgrupper och inför BCG-vacc.
Målgrupp
Positiv
Friska vuxna och vaccinerade barn ≥ 10 mm
Immunsupprimerade
≥ 6 mm
Ovaccinerade barn under 18 år
≥ 6 mm
Falskt negativ tuberkulinreaktion kan förekomma vid späd ålder (under 6 månader), sjukdomar som
drabbar de lymfoida organen (inklusive hiv), behandling med immunsupprimerande läkemedel, uttalad
undernäring och långt framskriden tbc. Vissa virussjukdomar, som vattkoppor, mässlingen och
påssjuka, liksom vaccination med levande virus kan också ge en övergående, måttlig sänkning av
reaktiviteten.
Falskt positiv tuberkulinreaktion kan förekomma vid tidigare BCG-vaccination, boostringseffekt,
infektion med icke-tuberkulösa mykobakterier.
Lungröntgen - Görs på alla med
•
•
•
Misstänkt aktiv sjukdom
PPD ≥ 10
PPD ≥ 6 om HIV, immunsuppression, barn < 5 år (<18 år om ovaccinerad).
SR - tas på alla vuxna med pos PPD, def. enligt ovan.
Utarbetat av TB-gruppen, Region Örebro län
Henrik Eliasson, Gunlög Rasmussen, Infektionskliniken, USÖ
Maria Björkqvist, Barn- ungdomskliniken, USÖ
Hans Fredlund, Smittskyddsenheten, Region Örebro län
2016
PM Handläggning av flyktingar/invandrare
med positivt tuberkulintest
Person > 18 år, inflyttad till Sverige från land med hög tuberkulosincidens,
det vill säga >100 fall/100 000 invånare och år
Hälsodeklaration
Information
Negativt
Person <18 år, inflyttad till Sverige från land med hög tuberkulosincidens,
det vill säga >100 fall/100 000 invånare och år
Om symptom
AKUT läkarbedömning
Hälsodeklaration
Om symptom
AKUT läkarbedömning
PPD (eller IGRA)
Barn < 5 år
Barn > 5 år
Positivt PPD
tolkning, sid 1
Negativt
PPD (eller IGRA)
PPD < 6 mm
PPD
Rek. vaccination om
ej tidigare BCG
på barn <10 år
(obs. PPD före)
Positivt
Rek. vaccination
om ej tidigare BCG
PPD > 6 mm
Lungröntgen, SR
Lungrtg normal
utan riskfaktorer
Information.
Om < 35 år och
stark misstanke
på exponering de
senaste 2 åren,
remiss infektion
Lungrtg normal
med riskfaktorer*
och/eller SR> 30mm
Blåsbildning
Patologisk
Remiss Infektion.
Behandling latent
tbc?
Aktiv tbc?
Remiss Infektion
Aktiv tbc?
Lungröntgen
Lungröntgen
Normal
Patologisk
Remiss Barn Aktiv
Beh. latent tbc?
Akut remiss Barn
Aktiv tbc?
*Riskfaktorer
Riskfaktorer som ökar risken för progress till aktiv tbc
•
Graviditet eller genomgången förlossning senaste halvåret
•
HIV/AIDS, organtransplantation, genomgången ventrikel- eller tarmkirurgi, lungförändringar förenliga med genomgången tbc, lungsilikos, kronisk
njursvikt/hemodialys, diabetes, malign sjukdom, grav undervikt, kortison (≥15mg prednisolon dagligen under ≥ 4 veckor) eller annan immunsuppressiv
behandling som TNF-alfahämmare.
Remiss/TB lathund till infektion alt. barnklinik
Använd remiss/tb-lathund, kan skrivas av sjuksköterska eller läkare.
Lathunden ska innehålla uppgift om nationalitet, hur länge individen varit i Sverige, tbc-exposition, aktuella kliniska symptom, tidigare symptom som kan tyda på
tuberkulos, PPD-reaktion, lungröntgenfynd, kliniskt status, SR, HIV, hepatit-serologi och uppgifter om ev. småbarn i hushållet samt PPD-reaktioner hos övriga
familjemedlemmar som undersöktes samtidigt.
I familjer som utreds på infektionskliniken görs röntgen och PPD även på små barn via infektion och därefter direktkontakt med barnkliniken.
Download