Fakta om Tuberkulos
Information riktad till studerande
och personal inom vård och omsorg
Tuberkulos (tbc)
Infektionssjukdom som är känd sedan mer än tusen år. Infektionen kan drabba flera organ, men vanligast
är lungtuberkulos.
Orsak
En bakterie (främst av typen Mycobacterium tuberculosis).
Utbredning
Över hela världen. Störst utbredning i Sydostasien, Afrika, Sydamerika och Östeuropa.
En tredjedel av jordens befolkning beräknas vara infekterad. Minst nio miljoner nya fall
per år i världen. Ovanlig sjukdom i Sverige med ca 500 fall per år.
Var finns
bakterien?
Huvudsakligen hos människor. Kan ibland förekomma hos vissa djur.
Mottaglighet
I princip kan alla infekteras, men risken att också bli sjuk varierar med bland annat
ålder, näringstillstånd, hälsa och tidigare vaccination.
Smitta
Överförs genom att man andas in bakterier som kommer från upphostningar hos någon
med lungtuberkulos. Sjukdomen är alltså luftburen, men kräver som regel långvarig och
nära kontakt för att smitta. Störst risk löper alltså familjekontakter. Risken för
skolkamrater, arbetskolleger eller vårdpersonal är betydligt mindre. Barn är mycket
sällan smittsamma.
Inkubationstid
Tid från smitta till insjuknande varierar mycket. Man använder ett hudtest
(tuberkulinreaktion, PPD) för att se om man blivit smittad. Vanligen tar det 1-2 månader
från smittotillfället innan det visar sig i testet.
Symptom
I det stora flertalet fall (90%) ger infektionen obetydliga symptom och läker ut, men
bakterier finns kvar i en sovande form. En sådan infektion kan aktiveras senare i livet.
Lungtuberkulos ger ofta långdragen hosta, trötthet, viktnedgång och svettningar. Barn
löper störst risk för allvarlig men sällsynt sjukdom, t ex tuberkulös hjärnhinneinflammation.
Behandling
Särskilda antibiotika ges i form av kombinationsbehandling under minst sex månader.
Oftast blir patienten då smittfri inom ett par veckor. Motståndskraftiga (resistenta)
former finns, men är ovanliga i Sverige.
Provtagning
Personer som varit utsatta för smittrisk eller visar misstänkta symptom undersöks som
regel med hudtest (tuberkulin, PPD) och röntgenundersökning av lungorna. För att
påvisa tuberkulosbakterier tas upphostningsprov.
Åtgärder
Smittspårning och undersökning av nära kontakter är en viktig del i det förebyggande
arbetet, eftersom tidig upptäckt och behandling minskar risken för smittspridning. BCGvaccin (”Calmette”) har använts i många år. Vaccinet ger tyvärr inget fullständigt skydd
mot tbc, men minskar risken för allvarlig sjukdom om man blir smittad. I Sverige
vaccineras endast de som har en klart ökad risk för sjukdom, t ex barn till föräldrar från
länder där tbc är vanligt. Personal/studerande inom vård- och omsorg, kriminalvård och
sjöfart hälsoundersöks avseende tbc. Resultatet av en hälsodeklaration avgör vidare
åtgärder. Vaccination rekommenderas endast för dem som arbetar på ”riskenheter”
inom sjukvården (framför allt lung- och infektionskliniker). Risk för övrig personal och
studerande anses vara obetydligt större än för befolkningen i allmänhet. Därför
rekommenderas inte vaccination till dessa grupper.
Postadress
Smittskydd Halland
Länssjukhuset
301 85 Halmstad
Tfn: 035-13 16 07
Fax: 035-13 16 08
Hemsida:
www.lthalland.se/smittskydd
e-post:
[email protected]
Postgiro
11 43 00-7
Org nr
232100-0115