studier 2001 studier 2001 studier 2001

advertisement
Svenska Elektrikerförbundets
STUDIER
2001
INNEHÅLL
STUDIER 2001
Introduktion
3
Lokala utbildningar & Ersättningar
3
Mål med studieverksamheten
4
Förbundets och LO:s
kurser och konferenser 2001
5
Kursbeskrivningar
8
Allmänfackliga kurser
8
Arbetsmiljö
8
Ekonomi
11
Internationellt
13
Opinion
14
Pedagogik
15
Föreningskunskap
16
Arbetsrätt
17
Kontaktpersoner
18
Kursansökan
19
Svenska
Elektrikerförbundet
SEF:s studiekatalog 2001
I din hand har du förbundets studiekatalog
för 2001 i sitt nya format. Detta är ingen
slutgiltig produkt utan tanken är att
katalogen, för 2002, ska innehålla mer
information om och kring studier.
Du kommer att finna förbundets och LO.s
centrala kurser i katalogen. Tänk på att när
du anmäler dig till någon utbildning så
måste du alltid göra detta via din avdelning.
Lokala utbildningar
Fackliga grundutbildningar, avtalskurser, mätkurser,
för att nämna några utbildningar, är exempel på kurser som genomförs inom respektive avdelning. Vill
du ha reda på vilket kursutbud just din avdelning har
så kontakta dem. Telefonnummer finner du i slutet
av katalogen.
Ersättningar
För 2001 gäller följande ersättningsbelopp vid facklig
utbildning:
• Stipendie, skattefritt belopp om 2 800 kronor
per kursvecka.
• Utbildningsarvode, skattepliktigt belopp om
4 600 kronor per kursvecka.
Avdelningarna är också rekommenderade att betala
tilläggsbelopp om 250 kronor per vecka vid stipendie
och 400 kronor per vecka vid utbildningsarvode.
Vilken ersättningsform som gäller för respektive kurs
står i avsnittet med kursbeskrivningar.
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
3
Förtroendemannalagen
Facklig utbildning som syftar till att ge den förtroendevalde bättre förutsättningar att fullgöra sitt fackliga
uppdrag på arbetsplatsen faller under FML. Detta
kan innebära att kurser, eller delar av, som tidigare
ersatts med stipendie/utbildningsarvode från förbundet nu faller under FML. Följden av detta blir att
arbetsgivaren ska stå för förlorad arbetsförtjänst
under utbildningstiden d.v.s. den förtroendevalde ska
ha bibehållna anställningsförmåner enligt FML §7.
Bedömning av i hur stor utsträckning FML kan tilllämpas måste avgöras från fall till fall. Du kan också
läsa om studier på förbundets hemsida,
www.sef.com
Mål med studieverksamheten
Centralt
Studieverksamheten skall vara ett medel för att
uppnå de av organisationen konkret uppsatta målen.
En av studierådets viktigaste uppgifter är sedan att
bryta ner de uppsatta målen till så tydliga verksamhetsmål som möjligt. Målen skall
vara övergripande och fungera som ett hjälpmedel i den lokala studieverksamheten.
Regelbundet utvärderar studierådet verksamhetsmålen för att snabbt kunna anpassa
dem till organisationens konkreta mål.
Lokalt/Regionalt
På samma sätt som i den centrala verksamheten skall uppgiften vara att bryta ner de
lokalt/regionalt konkret uppsatta målen till tydliga verksamhetsmål. De centrala verksamhetsmålen används här som stöd/hjälpmedel. Verksamhetsmålen skall vara väl förankrad i varje fackligt aktiv medlem och fungera som ett stöd för det praktiska lokala
studiearbetet ute på arbetsplatserna.
Flexibilitet i studieorganisationen
Det är mycket viktigt att verksamhetsmålen på central och lokal nivå är satta i rätt
perspektiv för att inte begränsa flexibiliteten i studieorganisationen.
4
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Förbundets och LO:s
kurser och konferenser 2001
Sista ansökningsdag: 2000-12-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Företagsledningsfrågor
Regionala skyddsombud
Arbetsrätt distans
Grundläggande handledarutbildning
Insikter
Insikter
Insikter
Insikter
4, 10, 19, 36, 48
28-31/1
4-7/2 + 4-6/6
11-14/2
4-5
5-6
5-6
6-7
Antal
platser
2
4
1
2
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Örenäs
Runö
Runö
Brunnsvik
Brunnsvik
Medlefors Regional rekr
Runö
Örenäs
Sista ansökningsdag: 2001-01-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Dyslexi
Insikter
Insikter
EU ur ett fackligt perspektiv
Skyddsombud
Retorik
Företagsledningsfrågor
RSO
Skyddsombud
11-14/3
11-12
12-13
9
9
4-7/3
11, 22, 37, 45, 50
3 dgr
21-23/2
Antal
platser
6
5
3
1
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Brunnsvik
Runö
Brunnsvik
Brunnsvik
Örenäs
Brunnsvik
Runö
Visby
25
Sista ansökningsdag: 2001-02-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Grundläggande opinion
Skyddsombud
Lönebildning
Regionala skyddsombud
Skyddsombud, ansvarig
Studiekommittéutbildning
12
14
8-11/4
8-11/4
4-6/4
25-27/4
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Antal
platser
5
5
8
5
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Örenäs
Runö
Örenäs
Örenäs
Sundsvall
5
Sista ansökningsdag: 2001-03-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Insikter
Insikter
Insikter
Företagsekonomi
19-20
19-20
24-25
17
Antal
platser
2
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Runö
Örenäs
Brunnsvik
Runö
Sista ansökningsdag: 2001-04-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Antal
platser
Huvudskyddsombud
22
Arbetsskador, rehabilitering, ekonomi 5-8/6
Organisation och ledarskap
24
Kvinnokonferens
10-11/5
3
2
7
25
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Runö
Runö
Örenäs
Rönneberga
Sista ansökningsdag: 2001-05-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Insikter
Insikter
Insikter
Försäkringsansvariga
34-35
35-36
37-38
6-7/6
Antal
platser
20
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Örenäs
Brunnsvik
Runö
Rönneberga
Sista ansökningsdag: 2001-06-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Regionala skyddsombud
Massmedia
Kvinnokonferens
AL 1 (2 veckor)
19-22/8
26-29/8
v. 35
v. 37
v. 44
6
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Antal
platser
5
4
20
25
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Runö
Brunnsvik
Rönneberga
Runöskolan
Rönneberga
Sista ansökningsdag: 2001-08-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Insikter
EU och europafackligt samarbete
Leda och förändra
Kassörer
Organisationsutveckling
Huvudskyddsombud
Revisorer
Retorik
Företagsledningsfrågor 1 och 2
RSO
Skyddsombud, koncernkurs
42-43
38
17-20/9
38 + 47
30/9-3/10
40
41 + 49
14-17/10
40 + 48
2 dgr
26-28/9
Antal
platser
4
4
1
4
3
4
3
3
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Örenäs
Brunnsvik
Örenäs
Runö
Brunnsvik
Örenäs
Runö
Brunnsvik
Runö
Göteborg
Sista ansökningsdag: 2001-09-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
Insikter
Insikter
Insikter
Huvudskyddsombud
Företagsekonomi
LOs Arbetsrätt grund
Konflikter, mobbing, kränkande
särbehandling
Stress och utbrändhet
Skyddsombudskurs, förbundskurs
47-48
48-49
49-50
45
45
47
Antal
platser
28-31/10
18-21/11
v. 44
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
6
3
3
Brunnsvik
Runö
Örenäs
Runö
Örenäs
Runö
1
4
Runö
Runö
Sista ansökningsdag: 2001-10-10
Kurs/konferens
Kurstid,
vecka
LOs Arbetsrätt påbyggnad
Skyddsombud
Skyddsombud, koncernkurs
FFM konferens för PK
49
50
7-9/11
26-28/11
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Antal
platser
2
5
25
Ort/skola Övrigt
Förkunskap
Örenäs
Runö
Rönneberga
7
Kursbeskrivningar
AL1, Allmänfacklig vidareutbildning Nivå 1
Detta är en utbildning för dig som är, eller vill bli fackligt aktiv. Utbildningen lägger
grunden för det fackliga uppdraget. Efter kursen ska deltagaren känna att han/hon har
kunskaper för att bedriva ett fackligt arbete på sin arbetsplats. Några delar ur utbildningen är: ledarskap, arbetsrätt och förhandling, tala, skriva och informera.
Kurslängd: 2 x 1 vecka
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen i de fall de har uppdrag och utbildningsarvode i övriga fall.
Insikter
LO:s ”Insikter” är en idébaserad utbildning där deltagarna ökar sina kunskaper om de
fackliga grundförutsättningarna, betingelserna för fackföreningens existens och dess
förutsättningar i kampen mellan arbete och kapital. Deltagarna får också ökade kunskaper om fackföreningens ideologiska grund, samt
pröva sina egna värderingar och analysera värdeförskjutningar i samhället. Vidare behandlas arbetets värde, kampen mot marknadskrafterna, de
fackliga och politiska verktygen, det fackliga medlemskapet, och andra frågor som utgör grunden för
den fackliga kampen.
Kurslängd: 2 veckor
Deltagarna ersätt med utbildningsarvode.
ARBETSMILJÖ
AML och MBL i samverkan
Det övergripande målet är att ge grundläggande
kunskaper om arbetsmiljö och hur man bygger upp
ett långsiktigt strategiskt målinriktat arbetsmiljöarbete samt hur det integreras och samordnas med de
övriga fackliga frågorna. Kursen ska ge inspiration
och vägledning till hur den fackliga organisationen
kan stärkas och nå ett bättre resultat med en facklig
helhetssyn och verksamhetsstyrning med arbetsmiljön i fokus.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
8
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Kurs för skyddsombud
Det övergripande målet med kursen är att tydliggöra uppdraget samt stärka den förtroendevalde i rollen som skyddsombud så att man bättre kan driva miljöfrågorna utifrån rollen som fackligt förtroendevald på arbetsplatsen. Att få insikter om vikten av
ett målinriktat arbetsmiljöarbete inom det egna skyddsområdet samt att ge möjlighet
och motivation till engagemang till/från alla anställda på den egna arbetsplatsen.
Kursen är upplagd utifrån ett fackligt helhetsperspektiv på arbetsplatsen.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen.
Kurs för regionala skyddsombud
Utbildningen behandlar det regionala skyddsombudets roll som stöd för medlemmarna i arbetsmiljöfrågor på det lilla företaget, samt rättigheter och skyldigheter. Hur
man kan skapa ett kontaktnät mellan medlemmar, lokala skyddsombud, huvudskyddsombud, arbetsgivare och myndigheter. Syftet är att visa på hur man kan aktivera och
medverka i uppbyggnaden av en fungerande lokal skyddsverksamhet på arbetsstället,
samt hur man kan stödja och stimulera den enskilde
arbetstagaren.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Kurs för huvudskyddsombud
Utbildningen behandlar huvudskyddsombudets rättigheter och skyldigheter samt olika roller som samordnare och informatör i förhållande till arbetstagare, skyddsombud, arbetsgivare, organisationer och
myndigheter. Syftet är att visa på hur man kan medverka till att bygga upp ett målinriktat arbetsmiljöarbete som ger möjligheter till engagemang och delaktighet hos alla på arbetsstället. Man får också insikter i aktuella arbetsmiljöfrågor samt hur de kan samordnas med övriga arbetsplatsfrågor på arbetsstället.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen.
Stress och utbrändhet
Kursens syfte är att ge kunskaper om den negativa
stressens inverkan och dess konsekvenser. Att få
information om vilka åtgärder som behöver vidtas
för att förhindra ohälsa så att medlemmar inte blir
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
9
arbetsskadade, långtidssjukskrivna och förtidspensionärer. Hur man med en god arbetsorganisation och
fungerande internkontroll kan påverka och förebygga
växande psykiska och sociala arbetsmiljöproblem
såsom stress och utbränning. Få kännedom om vad
lagar och föreskrifter säger om den psykosociala
arbetsmiljön.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Skyddsombud ersätts enligt förtroendemannalagen.
Konflikter, mobbing, kränkande
särbehandling
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom
ämnesområdet. Att få insikter om processförloppen och
dess konsekvenser. Att få information om vilka åtgärder
som behöver vidtas för att förebygga dessa problem.
Hur man med en god arbetsorganisation och fungerande internkontroll minskar dessa psykiska och sociala
arbetsmiljöproblem. Få kännedom om vad lagar och
föreskrifter säger om den psykosociala arbetsmiljön.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode. Skyddsombud ersätts enligt förtroendemannalagen.
Hot och våld i arbetslivet
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i ämnesområdet. Att få förståelse för
hur aggressioner kan bli en konflikt som leder till en våldshandling. Hur man genom
förebyggande rutiner och kunskap ska agera i en våldssituation och därigenom minska
våldet. Att få kännedom om hur man kan medverka till olika förebyggande åtgärder
vidtas så att inte hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Hur man med en god arbetsorganisation och fungerande internkontroll minskar dessa psykiska och sociala arbetsmiljöproblem. Få kännedom om vad lagar och föreskrifter säger om den psykosociala
arbetsmiljön.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode. Skyddsombud ersätts enligt förtroendemannalagen.
Arbetsskador, rehabilitering, ekonomi
Att öka kunskapen inom området. Att få metoder och verktyg för att utveckla färdigheter att handskas med dessa frågor och bättre kunna tillvarata arbetskamraternas
10
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
intressen. Hur man med en god arbetsorganisation och fungerande internkontroll minskar dessa arbetsmiljöproblem. Att få ökad kännedom om vad lagar och föreskrifter
säger inom det aktuella området. Med utgångspunkt från denna kunskap bör man
kunna analysera behovet av avtalsmässiga och organisatoriska förändringar lokalt.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode. Skyddsombud ersätts enligt förtroendemannalagen.
Kemiska hälsorisker
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Att kunna följa
utvecklingen inom området och kunna ställa krav för att förhindra skadeverkningar på
människa och miljö. Hur man med en god arbetsorganisation och fungerande internkontroll kan minska dessa arbetsmiljöproblem. Få ökad kännedom om vad lagar och
föreskrifter säger inom det aktuella området.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Skyddsombud ersätts enligt förtroendemannalagen.
EKONOMI
Samhällsekonomi, grund
Det övergripande målet med utbildningen är att
deltagarna ska få ökade kunskaper om idéer
bakom, och politiska syften med regleringar av de
olika och samverkande delarna i samhällsekonomin.
Som en grund för detta behandlas också de grundläggande samhällsekonomiska sambanden, om hur löner,
priser och skatter påverkar samhällsekonomin och
arbetsmarknaden.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Lönebildning
Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna ska få ökade kunskaper
om de fackliga och politiska idéerna kring frågor om lönestruktur, solidarisk lönepolitik, löneutrymme och löneökningarnas konsekvenser för arbetsmarknad, köpkraft,
med mera. Utbildningen ska också öka kunskaperna om systemen som lönebildningen
grundas på.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
11
Företagsekonomi
Målet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om de grundläggande
företagsekonomiska frågorna, om hur ekonomin i ett företag fungerar från budget till
bokslut. Utbildningen har också ett fackligt, idémässigt perspektiv, där frågan om vad
”god” företagsekonomi innebär när det gäller bland annat avkastning och investeringar.
Utbildningen ska också leda till att deltagarna ökar sina kunskaper i att ta ”temperaturen” på ekonomin i ett företag, för att med detta underlätta en facklig handlingsplan
och strategi.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Företagsledningsfrågor 1–5
Kursens syfte är att stärka deltagarnas förutsättningar och förbereda styrelserepresentanter för sina uppdrag. Kursen ska ge kunskap om motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga verksamheten samt om
bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion.
Kurslängd: 5 veckor
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen.
Företagsledningsfrågor på distans
En något förkortad utbildning i företagsledningsfrågor jämfört med internatkursen.
Mycket av de diskussioner som annars förs mellan kursdeltagarna under internatveckorna får istället föras på arbetsplatsen och i klubbstyrelsen.
Kurslängd: 3 x 3 dagar
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen
Företagsledningsfrågor med EU
Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om vikten av ett koncernfackligt
samarbete över nationsgränserna och facklig organisation på EU-nivå. Man ska också
förstå EUs framväxt, organisation och målsättning. Få insikter om några av de villkor
som gäller för företagen på den gemensamma marknaden. Kursen tar också upp en del
om aktuella framtidsfrågor inom EU samt något om världshandelns nya villkor.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen.
Koncernkurs inom LO/PTK-området
Kursens syfte är att ge koncernfackligt aktiva bättre kunskaper om sitt företag/koncern
och förutsättningar för sitt uppdrag, att analysera företagets/koncernens framtid och
utvecklingsinriktning samt att utveckla former och strategi för det fackliga samarbetet.
12
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Förbundet väljer ut koncernen där tjänstemannaorganisationen vill medverka i utbildningen om man måste beställa en hel kurs.
Kurstid: 1 vecka
Deltagare med bolagsstyrelseuppdrag ersätts enligt förtroendemannalagen, övriga med
utbildningsarvode.
INTERNATIONELLT
EU ur ett fackligt perspektiv
Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om hur utvecklingen inom EU kan
komma att påverka svenskt näringsliv, svenska samhällsförhållanden, deltagarnas egna
arbetsområden och därmed också den fackliga verksamheten. Deltagarna ska också få
sådana kunskaper om EU-frågor att de kan medverka med information och sakdiskussion i fackliga sammanhang.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med stipendium.
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
13
EU och europafackligt samarbete
Övergripande mål med kursen är att sätta fokus på de viktigaste europafrågorna ur ett
fackligt perspektiv och för att bredda diskussionen och arbetet med europafrågorna.
Kursen belyser samarbete inom europafacket (EFS), partsrelationer på europanivå,
relationen mellan europeisk lagstiftning och svensk arbetsrätt, förhandlingar om europeiska kollektivavtal, lönepolitiskt samarbete på europanivå, utvecklingen av den
Sociala dialogen, EFS-instituten.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts enligt förtroendemannalagen.
OPINION
Grundläggande opinion
Utbildningens mål är att deltagarna ska öka sina kunskaper om det strategiska
arbetet med att bilda opinion kring fackliga frågor som berör arbetsplatsen
eller organisationen. Utbildningen behandlar bland annat principerna
och strukturerna för arbetet med att informera och påverka för att
uppnå sina syften. I denna grundläggande utbildning samverkar
teoretiska inslag med praktiska tillämpningar.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Retorik
Målet med denna utbildning är att deltagarna ska
öka sina kunskaper om grundläggande retorik, eller
om ”konsten att tala väl och medryckande”.
Utbildningen behandlar retoriken i ett historiskt
perspektiv och vilken betydelse som retoriken har
haft för demokratiutvecklingen i samhället. För de
teoretiska och principiella avsnitten på utbildningen, men också för de praktiska övningarna, tas
utgångspunkten i den klassiska retoriken som grund.
I utbildningen förekommer såväl textanalyser som
talövningar.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Massmedia
Målet med denna utbildning är att deltagarna ökar sina kunskaper
om hur massmedia är strukturerat och organiserat, men också hur
14
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
massmedia arbetar praktiskt med opinionsbildning, och vilken betydelse massmedia
har, och har haft för samhällsutvecklingen. I utbildningen ingår även att träna inför
kontakter med massmedia, men också hur man arbetar strategiskt för att använda
olika medier för opinionsbildning.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
PEDAGOGIK
Grundläggande handledarutbildning
Övergripande målet med utbildningen är att ge en introduktion till pedagogikens
värld. Den tar upp begrepp och inlärningsteorier, som styr utformning och genomförande av utbildning. Kursen ska ge förståelse för betydelsen av pedagogikkunskaper
vid planering och genomförande av utbildning, samt för ett bra ledarskap.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Påbyggnadsutbildning handledare
Övergripande mål med utbildningen är att ge fördjupade
kunskaper i pedagogiska frågor med mer teoretisk fördjupning. Kursen ger också tillfälle till egen planering
och praktiskt genomförande av lärsituationer.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
ORGANISATION
OCH LEDARSKAP
Organisation – ledarskap, grund
Det övergripande målet med utbildningen är att
deltagarna ska öka sina kunskaper om grundläggande
teorier och former för organisationer och ledarskap.
Utgångspunkten är den demokratiske ledaren i den
demokratiska organisationen. I utbildningen behandlas
olika organisationsformer och strukturer och idéerna
bakom dessa. Inom området Ledarskap behandlas det
fackliga ledarskapet och dess förutsättningar särskilt.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
15
Organisationsutveckling
Utbildningen syftar till att öka deltagarnas kunskaper om hur den fackliga organisationen ska kunna utvecklas i takt med medlemmarnas krav och med samhällets utveckling
i stort. Parallellt med ökade krav på rationella organisationer ställs också krav på ökat
inflytande och öppenhet i organisationen. Hur ska fackföreningen möta dessa krav?
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Att leda och förändra
Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om
att leda förändringsprocesser på arbetet genom den fackliga organisationen. Utbildningen behandlar bland annat positiva och negativa förändringar på arbetsplatsen och
det fackliga ledarskapets olika förutsättningar i dessa processer.
Kurslängd: 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Jämställdhet i praktiken
Målet med denna utbildning är att deltagarna ska öka sina kunskaper om idéerna och
de politiska avsikterna bakom arbetet med och lagstiftningen inom jämställdhetsområdet. Utbildningen behandlar också det praktiska arbetet med jämställdhetsfrågorna på
arbetsplatsen och i den fackliga organisationen, bland annat med fokus på Jämställdhetslagen och samverkande lagstiftning. Under utbildningen belyses också utvecklingen av jämställdhetsfrågorna i det historiska perspektivet, men också i ett nulägesoch utvecklingsperspektiv.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
FÖRENINGSKUNSKAP
Revisorer
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om ekonomisk redovisning och att
behandla begreppet god redovisnings- och revisionssed. Den ska ge kunskaper i verifikationsbehandling, bokslut samt ekonomisk-, sak- och verksamhetsrevision
Kurslängd: 5 + 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Kassörer
Kursens syfte är att ge avdelningskassörer grundläggande kunskaper om kassörens
arbete. Utbildningen omfattar bl a företagsformer, redovisningens syfte, god redovis-
16
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
ningssed/rättvisande bild, lagstiftning, företagsekonomiska begrepp, affärshändelser,
bokföring, värdering av omsättningstillgångar, värdering av anläggningstillgångar, periodiseringar, dispositioner, bokslut, budget, årsbokslut, nyckeltal, deklaration, rapportering, revision, internkontroll/förhållande kassör–revisor.
Kurslängd: 5 + 3 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
ARBETSRÄTT
Arbetsrätt, grund
Det övergripande målet är att deltagarna ska öka sina kunskaper om den grundläggande strukturen och de politiska idéerna bakom det svenska rättssystemet, främst med
fokus riktat på arbetsrätten. Utbildningen behandlar också lagstiftningen i ett utvecklingsperspektiv där särskilt belyses de politiska syftena bakom kraven på en förändrad
arbetsrätt. Utbildningen behandlar även kollektivavtalets ställning i ett arbetsrättsligt
sammanhang.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Arbetsrätt, påbyggnad
Målet med utbildningen är att deltagarna ska öka sina kunskaper om svensk arbetsrätt
med fokus riktat på Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen och Jämställdhetslagen. Särskilt behandlas frågor om samverkan mellan lagarna samt utvecklingsmöjligheter och tendenser. Utbildningen
behandlar också arbetsrätten inom EU i ett utvecklings- och konsekvensperspektiv.
Kurslängd: 1 vecka
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
Arbetsrätt distans
Kursen i arbetsrätt (grund och påbyggnad) kan också
genomföras på distans och med hjälp av datateknik.
Deltagarna får låna en bärbar datorutrustning med
vilken de kommunicerar med lärarna och kurskamraterna. Inga förkunskaper i datateknik behövs. Kursen
börjar med ett upptaktsseminarium om tre dagar
och avslutas med ett två-dagarsseminarium.
Kurstid: 3 + 2 dagar
Deltagarna ersätts med utbildningsarvode.
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
17
Förbundets kontaktpersoner i fackliga utbildningar
Namn
Telefon
E-mail
Stig Larsson, studieombudsman
Pia Andersson, sekreterare
08- 412 82 82
08- 412 82 82
[email protected]
[email protected]
Avdelningarnas studieorganisatörer
Avd
Adress, telefon
Studieorganisatör
Svenska Elektrikerförbundet avd 1
Box 4100
129 04 Hägersten
08-507 373 01
Folkets Hus
Olof Palmes Plats
413 04 Göteborg
031-766 65 02
Amiralsgatan 81 A
214 37 Malmö
040-696 22 08
Sundbyvägen 22
633 44 Eskilstuna
016-15 96 97
Ö:a Långg. 13 B, 2 tr
852 36 Sundsvall
060-12 16 85
Posthornsgatan 8
656 32 Karlstad
054-773 16 16
Box 18
781 21 Borlänge
0243-79 81 21
Mossgatan 28
931 70 Skellefteå
0910-74 78 28
Box 9097
580 09 Linköping
013-461 31 31
Kent Östman
[email protected]
Svenska Elektrikerförbundet avd 2
Svenska Elektrikerförbundet avd 8
Svenska Elektrikerförbundet avd 9
Svenska Elektrikerförbundet avd 15
Svenska Elektrikerförbundet avd 16
Svenska Elektrikerförbundet avd 21
Svenska Elektrikerförbundet avd 28
Svenska Elektrikerförbundet avd 31
Ingvar Henriksson
[email protected]
Jörgen Pohlman
Studierådsledamot
[email protected]
Per Waern
[email protected]
Morgan Hoppman
[email protected]
Ulf Haglund
[email protected]
Magnus Hillbom
[email protected]
Jerk Uleander
[email protected]
Piero Palusa
[email protected]
Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt
med studieorganisatören för din avdelning.
18
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
Kursansökan
Skicka talongen till din avdelning, se adress föregående sida.
Kursuppgifter
Kursens namn:
Kursplats:
Kurstid:
Medlemsuppgifter
Personnr:
Uppdrag förbundet:
Namn:
Uppdrag avdelning:
Adress:
Uppdrag klubb:
Avdelning:
Avtalsområde:
Avdelningens anteckningar
Avdelningens yttrande:
Ort:
Tillstyrkes
Avstyrkes
Insänt av:
Övriga upplysningar:
SEF:S STUDIEKATALOG 2001
19
© Svenska Elektrikerförbundet, Grafisk form & produktion Layoutstudion
Svenska Elektrikerförbundet
Box 1123 • 111 81 Stockholm • Besöksadress: Upplandsgatan 14
Tel vxl: 08-412 82 82 • Fax: 08-412 82 01 • [email protected] • www.sef.com
Download