kommunforbundet

advertisement
DET EKONOMISKA
LÄGET
Klas Eklund
Kommunförbundet
Stockholm & Umeå, 23 och 27 april
1999
BAKGRUND:
GLOBALISERINGEN
• Handeln tilltar, liksom direktinvesteringarma
• Fria kapitalrörelser: Räntan blir omvärldens betyg
• Ny teknik ger nya produktionsmönster, gör det
lättare flytta teknik, även små företag kan bli
globala
• Kulturell integration - nya snabba media
• Slutsats: Inget kontrollrum för stabiliseringspolitiken. Gäller både finans- och penningpolitik
• Men också strukturerna konvergerar. Rörliga
skattebaser. Den anglosaxiska modellen är
livskraftig
BEHOVET AV
ATTRAKTIONSKRAFT
• Frihandel och konkurrens - öppenhet och
omvandlingstryck
• God infrastruktur - traditionell och ny
• Skattesystemet - företag och medarbetare
• Utbildningssystemet - bredd och spets
• Makroekonomisk stabilitet
• Politisk stabilitet - avstå från stop-go
• EMU driver på - men räcker ej. Europa i kläm
• Inse: Trycket är hårt på Sverige - nu och framöver
INTERNATIONELL KONJUNKTUR:
DOMEDAGEN UPPSKJUTEN
• Asienkrisen 1997 - pga strukturella, konjunkturella
och finansiella faktorer. Eufori blev panik. Deflationen
spred sig
• Men i första vändan var Väst förskonat
• Blev global finanskris via krisen i Ryssland
• Credit crunch, stor nervositet, hedgefonder föll, risk
för global depression
• Men kavalleriet ryckte ut…
…även om Brasilien föll.
• Och USAs styrka förvånade igen
HUVUDSCENARIO
Deflationen från Asien rullar vidare, emerging markets har
svårt men är ej längre den allvarliga risken. I stället är Japan
& USA (Wall Street) fara nr 1.
De olika regionerna drar åt olika håll:
1. Emerging markets: Recession i Latinamerika. Ryssland
värre. Östeuropa bromsar. Men Asien bottnar och vänder.
2. USA starkt men saktar in; soft landing
3. Japan bottnar. Deflationsrisk. Strategival i penningpolitiken
4. Europa bromsar, men kan återhämta sig
•
•
•
•
Ger global tillväxt 1999 runt 2%
Fortsatt låg inflation. Låga räntor - men de bottnar
Skakiga börser, volatila valutor
Men ingen global depression
FINANSIELL HUVUDPROGNOS
Styrräntor
• Fed ligger stilla under 99, fortsätter ner 00
• ECB ligger stilla om inte konjunkturen försvagas än mer
• BoJ ligger stilla i år, höjer därefter
Obligationsräntor
• USA-räntor upp under våren, sjunker sedan tillbaka
• Euroräntan bottnar i sommar/höst
• Japan: Monetarisering sänker ränta nu - men vänder upp
Valutor
• USD stark mot EUR under våren, men vänder i höst
• EUR svag mot USD, starkare mot JPY; stärks sedan
• JPY svagare, men i “kontrollerade former”
• Varning för volatilitet
RISKER
1. Skarpare inbromsning i USA. Ras på Wall Street
med spridningseffekter
2. Misslyckad monetarisering i Japan, med yen-ras och
ny valutaturbulens
• Politisk turbulens och devalvering i Kina och HK från
yen-kris
• Regionala oroshärdar på Balkan och i Mellanöstern
• Oljepriset
• Kosovo-krigets indirekta följder
• Politisk kris i EU
• Y2K: Omfattning och periodisering?
NÄR VÄNDER USA-BÖRSEN?
1300
11
1200
10
1100
9
1000
8
900
7
800
6
700
5
600
4
500
3
400
2
300
1
200
0
100
-1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
USA
USA
Personal
S&P 500
saving r
Compo
SCENARIER
1. Det hankar sig fram:
• Soft landing i USA, halvknackigt i Europa, svagt
Japan, emerging markets bottnar efter hand
• Skakiga börser, fortsatt låga räntor - som bottnar
2. Konjunkturuppgång
• USA bromsar inte, Europa & Japan vänder upp,
råvarupriserna och inflationen stiger.
• Ränteuppgång, styrräntehöjningar, börserna stiger
först - men faller sedan…
3. Bubblan brister
• Wall Street faller, spridningseffekter ger recession
• Nya räntesänkningar
SVERIGE: BNP-TILLVÄXT
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Sw eden
G ross
domest
SVENSK KONJUNKTUR
• Grunden: Sverige anpassar sig till Europa
• Den privata konsumtionen tar sig äntligen
– stark reallöneökning
– finanspolitiken byter tecken
– låga räntor
• Men exporten dämpas
• Ger sammantaget mindre BNP-svacka i år, men
klart bättre igen nästa år.
• Om skatterna dessutom sänks tidigare kan det bli
stark uppgång 2000-01.
• Extremt låg inflation, som dock gradvis tilltar
• Arbetsmarknaden: Gradvis förstärkning, men inte
något stort genombrott i sikte
VISSA NYCKELTAL
BNP
Export
Privat konsumtion
Sparkvot
Arbetslöshet
Lönekostnader
Bytesbalans
Inflation (KPI årssnitt)
1997
1,8
12,8
2,0
0,8
8,0
4,5
2,7
0,9
1998
3,0
6,9
2,7
1,5
6,5
3,5
2,3
0,4
1999
2,4
5,5
2,9
1,3
6,2
4,0
2,2
0,5
2000
2,9
5,4
2,4
1,3
5,9
4,3
1,9
1,5
EKONOMISK POLITIK
Konjunktur:
• Vårbudgeten stark fiskalt. Mer expansiv politik nästa år?
Risk för procyklisk finanspolitik. Kan 80-talet gå i repris?
• Riksbanken kan tills vidare hålla låg ränta - men måste
vara beredd på att motverka procyklisk finanspolitik
Struktur:
• Vart tog tillväxtpolitiken vägen? Åtgärderna för en flexibel
arbetsmarknad?
• Globalisering gör skattebaserna mer rörliga - konflikt med
likformighet och fördelning
• Val mellan hård budget för att ge utrymme för större
skattereform eller lättare budget med smärre
skattesänkningar
VAD KOSTAR DE RÖRLIGA
SKATTEBASERNA?
Förmögenhetsskatt
Finansiell avkastning
Arbetsinkomster
Momsen
Internethandel
Punktskatter
--------------------------
SUMMA
… och mer tillkommer
5
0
20-25
10-15
3-4
3-5
---------
Över 50
DIREKTINVESTERINGAR
(Tolvmånaderstal) Mdr kr
150
150
100
100
In i Sverige
50
50
Netto
0
0
-50
-50
-100
-100
Ut ur Sverige
-150
-150
-200
-200
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
FINANSMARKNADERNA
• Politisk osäkerhet motverkas av EMU-spåret
• EMU-tidtabellen enligt marknaden: s-kongress våren
2000, folkomröstning hösten 2000, ERM2 hösten
2000, EMU-inträde 2002
• Kronans inträdeskurs förhandlingsfråga: Regering,
Riksbank, ECB - och dollar
• Obligationsräntan bottnar/vänder, spreaden stabil
• Rörliga räntor fortsatt under bundna
• Valutan slår under våren, stärks sedan gradvis via
exportintäkter och EMU-förväntning
• Risk: EMU-sväng skulle ge kraftig SEK-försvagning.
Här tycks de politiska riskerna f.n öka
SVENSK OCH TYSK OBLIGATIONSRÄNTA
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
92 93 94 95 96 97 98 99
Sweden 10 year governm
Germany 10 year governm
DEN SVENSKA KRONAN
10,00
9,75
9,50
9,25
9,00
8,75
8,50
8,25
8,00
7,75
7,50
7,25
Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l
93
94
95
96
97
98
99
sw e19001/ emu19001
KORT OCH LÅNG RÄNTA
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l Ju
l
94
95
96
97
98
99
Sw eden
Sw eden
3 mont hs St ib
10 year
gover
AVGÖRANDE FRÅGOR
PÅ LÅNG SIKT
•
•
•
•
•
•
Hur omvandlar den nya tekniken näringslivet?
Består globalisering och liberalisering?
När återhämtar sig Asien? Vad sker i Kina?
Hur länge består den låga inflationen?
Hur lyckas EMU?
Kan Europa bli mer dynamiskt?
Slutsats: Trycket ökar på Sverige att modernisera.
Inse att skattebaserna blir allt rörligare!
Gör inte om 80-talsmisstagen!
Sträva efter minskad sårbarhet och ökad flexibilitet!
Download