Styrelsemöte Västergötlands Flygsportförbund

advertisement
Styrelsemöte med Västergötlands Flygsportförbund
Datum:
2011-04-26
Tid:
klockan 18.30-21.00
Plats:
Gendalen (Sländans MFK)
Närvarande:
Kjell Folkesson
ordförande
Karl-Erik Svensson kassör
Jimmy Bengtsson
sekreterare
Maja Karlsson
ungdomsansvarig
Gunnar Göransson
ledamot
1.
Mötet öpnades av Kjell Folkesson
2. Val av mötes ordförande, sekreterare:
Till ordförande valdes Kjell Folkesson och sekreterare Jimmy Bengtsson.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
4. Ekonomi
På kontot 165 708:5. Representation och information
Kjell rapporterade om flygsportförbundets årsstämma i Lidköping.
Jimmy och Kjell rapporterade om Västergötlandsidrottsförbunds och SISU
idrottsutbildarnas årsstämma i Vara konsert hus.
6. Bidrag
SDF-bidraget förväntas bli som ungefär som föregående år, slutgiltiga summan är
ännu inte bestämd.
Flygsportförbundet 5000 :7. Tjeckienlägret
Uppdatering av status för lägret gjordes.
Flygplan till lägret så långt är
Duo Discus Lidköping FK
DG-500 Lidköping FK
DG-1000 Borås SFK
Jimmy får i uppgift att kolla med Herrljunga om det går att låna någon tvåstitsare.
Tisdag den 3 maj besöker arbetsgruppen kring teckienlägret, Borås SFK för
informationskväll för intresserade. Arbetsgruppens huvudsakliga uppgift blir till en
början att få folk att anmäla sig till lägret.
8. Nästa möte
Måndag den 18 Juli kl 18:30
9. Mötets avslutande
Kjell avslutade mötet Kl: 21:00
Kjell Folkesson
Ordförande
Jimmy Bengtsson
sekreterare
Download