esperedsskolans föräldraförening

advertisement
ESPEREDSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
Styrelsemöte 2012-03-12
Närvarande: Jimmy Börjesson, Lina Henrysson, Therese Karlsson, Marie Muller,
Madeleine Nilsson, Maria Forsberg.
1 Mötets öppnande av ordförande Jimmy Börjesson.
2 Godkännande av dagordning.
3 Till Justeringspersoner vid detta möte valdes Lina Henrysson och Maria Forsberg.
4 Föregående mötesprotokoll godkändes.
5 Ekonomi/Fonder
Det är fortfarande en del som inte betalat medlemsavgiften.
Idag består kassan av 6 625 kr. Förfrågan har kommit från 4:e klass om bidrag till klassresa.
Madeleine påminner Sofia om att möjligheten finns även för 6:orna att ansöka om bidrag, om
dom planerar att göra något.
Ingen rapport har kommit om inhandlade lekredskap för julklappen varje klass fått.
6 Skolans punkt
Varken rektor eller pedagog närvarande.
Löpand ärenden
1) IT: webbsida, Alliansen
Inget nytt angående webbsidan. Diskuterar möjligheten till att lägga ut information på
Fronter eller lägga upp en egen hemsida.
2) Månadsblad/Post
Inget nytt.
Arbetsgrupper
1) Aktiviteter/PR
a) Maria ska prata med Helen angående planeringen för discot. Planeringen och
förberedelserna måste göras av föräldrarna tillsammans med 6:orna. Föräldraföreningen
hjälper sedan gärna till på diskot.
b) Grillkväll med tipspromenad planeras till någon gång i maj.
2) Säker skolväg: Diskuterar skolvägen och trafiken vid Österledsskolan, förvånande att det
överhuvudtaget kommer förbi lastbilar med släp där.
Diskuterar placeringen av den planerade nya förskolan. Borde inte vara svårt att hitta en
bättre lämplig plats för en förskola.
3) Trevlig och säker skolgård
a) Diskuterar om man ska inhandla kedjor till basketkorgar. Kom fram att föräldraföreningen
redan har hängt upp ett antal kedjor, men att de har försvunnit. Känns onödigt att lägga
pengar på.
b) Aktivitetsdag när vi städar, målar och ser till att barnen har en trevlig och säker skolgård
planeras till 13 maj, kl 11-14.
Jimmy och Madeleine sköter inventeringen av skolgården (19/4 kl. 17.00)
Nästa möte tordag den 19/4 2012 kl 18.30
Mötets avslutandes av ordförande Jimmy Börjesson
________________________________
Marie Muller
Sekreterare
________________________________
Lina Henrysson
Justerare
________________________________
Maria Forsberg
Justerare
_________________________________________________________________________________
Styrelsens sammansättning för år 2011/2012
Ordförande: Jimmy Börjesson
Vice ordförande: Helen Bårdén
Sekreterare: Marie Muller
Kassör: Madeleine Nilsson
Firmatecknare: Madeleine Nilsson & Helen Bårdén
Ledamöter; övriga: Maria Forsberg, Therese Karlsson, Helen Bårdén, Lina Henrysson, Maria Green
Revisorer: Ann-Marie Larsson & Anders Östergren
Valberedning: Peter Fröjd (sammankallande) & Urban Abrahamsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards