Till Sportfiskeklubbar som har nyttjanderättsavtal med

Till Sportfiskeklubbar som har nyttjanderättsavtal med kommunen om
fiskevårdsområden eller till fisketillsynsmän som utövar tillsyn på kommunens
fiskevatten
Från och med i år är det förändringar i fisketillsyn p g a lagändring:
”SFS 2010:1874 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden”
§ 31 ”En fiskevårdsområdesförening får ta ut en avgift (kontrollavgift), om någon som
har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mor förbud eller villkor som
enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.
Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller
författning…”
Sedan följer ytterligare paragrafer som bland annat har den innebörden att
personerna måste vara medvetna om att de begår en överträdelse mot de gällande
bestämmelser (som har beslutats av fiskevårdsområdesföreningen).
Rent praktiskt innebär det att:
 Brott mot lagen behandlas som tidigare – beslag av utrustning och anmälan till
polis om inget annat överenskommits med mig. Exempel på lagbrott:
 Om man saknar fiskekort (såvida man inte har fiskerätt i vattnet) eftersom alla
som saknar fiskerätt inte heller har någon laglig rätt att fiska i vattnet.
 Om man fiskat upp arter som är fredade i lag.
 Om man fiskat upp fisk där det lagstadgade minimimåttet inte följs t ex ål
mindre än 70 cm i våra vatten.
 Om man fiskar på ett sådant sätt som är förbjudet i lagen.
 Brott mot av fiskevårdsområdet beslutade bestämmelser däremot får man inte
göra beslag av utrustning! Där skall man istället fastställa identiteten och meddela
den och annan fakta som jag behöver kring själva ”brottet”. Sedan skickar jag ut
ett inbetalningskort till syndaren och kommunen driver i förkommande fall ärendet
vidare. Pengarna tillfaller fiskevårdsområdet vilket vi tillsvidare (med nuvarande
avtal) får anse vara kommunen Exempel på beslut där kontrollavgift är aktuell om
man inte följer besluten:
 Om fler fiskeredskap används än vad som är tillåtet.
 Om fler fiskar har tagits upp än vad som är tillåtet.
 Om man fiskar arter där fredningstid beslutats av
fiskevårdsområdesföreningen
 För att kravet på att personen skall vara medveten om vad som gäller är det bästa
alternativet att det på fiskekortet står ”Kontrollavgift (1000:-) tas ut om
bestämmelserna inte följs.” Andra möjligheter är skyltar, informationsblad eller
muntlig information (men då blir det inte aktuellt med kontrollavgift förrän nästa
gång). Lösningen med fiskekortet gör ju att det inte finns några mellanting; har
man inget kort blir det beslag och bryter man mot det som står på kortet blir det
kontrollavgift.
 Kontrollavgiften gällde för beslut som fattas av fiskevårdsområdesförening. När
det gäller de vatten som sportfiskeklubbarna ”arrenderar” av kommunen blir det
hela lite mer komplicerat - rent formellt.
1) Borås Stad har tecknat avtal med fiskerättsägarna.
2) Det är Tekniska nämnden som har hand om fiskefrågorna i Borås Stad.
3) Tekniska nämnden har utsett mig och mina chefer till styrelserledamöter i de
fiskevårdsområden som vi förvaltar.
4) Borås Stad skriver avtal med er klubb.
5) Problemet i framtiden blir att det trots allt är vi på förvaltningen som ”är”
fiskevårdsområdet. Antingen får vi skriva om våra avtal med er eller så får vi
godkänna era förslag till bestämmelser (fiskeregler). Vi kan ta upp den frågan
med nya avtal när de gamla löper ut.
Det är ytterst sällan den nya lagändringen får betydelse. Till övervägande del är ju
problemet att den som ertappas inte har löst fiskekort och då är rutinerna samma
som tidigare.
Borås 2011-04-28
Kjell Johansson