regler för fiskekortsinnehavare

REGLER FÖR FISKEKORTSINNEHAVARE
Fiskekortet berättigar till fiske i Södra- och Norra Lisjön. Fiskekortet är personligt och ska på anmodan
tillsammans med giltig legitimation uppvisas för fisketillsyningsman, polis eller fiskevattenägare. Det är var
fiskares skyldighet att känna till lagar, författningar och lokala bestämmelser. Vid överträdelse kan
kontrollavgift/beslag/polisanmälan/återkallelse av fiskekort förekomma. Endast ett fiskekort per person är
möjligt.
Fiskekortsinnehavare äger rätt till fiske med ett spö/pimpel eller isfiske med högst 8 st angeldon/ismetespön.
För betesfisk får agnhåv eller 1 st mjärde användas. Mjärden ska vara märkt med fiskekortsinnehavarens
fiskekortsnummer. Nät får ej användas. Kräftfiske är ej tillåtet. Båt skall placeras på anvisad plats och vara
märkt med fiskekortets nummer. Ekolod och båtmotor är ej tillåtet, gäller även elmotor.
Minimimått: Gös 45 cm, Maximimått: 70cm. Fisk under eller över måttgränserna ska genast återutsättas
oavsett kondition.
Barn/ungdom som själv kan föra ett spö fiskar gratis tom 1 jan det år de fyller 15 i målmans sällskap (som
ska inneha fiskekort). Gäller dock ej för angling/mjärde, för detta krävs eget fiskekort. Särskilda regler gäller
för gästkort, se www.lisjo.se.
Väl mött och god fiskelycka!
Lisjö Fastighetsförvaltning
Lisjö Säteri 1
735 91 SURAHAMMAR