Stadgar för Södra Skjutfältets fiskevårdsförening

advertisement
2017-03-16
Sidan 1 av 4
Stadgar för Södra Skjutfältets fiskevårdsförening.
Reviderade på Årsmötet 2017-03-16
§1
Föreningens fiskevatten omfattar arrenderat vatten LOBBTRÄSKET inom Bodens
södra skjutfält samt vattendrag som senare kan tillföras arrendet.
§2
Föreningens ändamål är att verka för en sportfiskemässig fritidsverksamhet.
Detta skall bl.a. åstadkommas genom:

att LOBBTRÄSKET endast upplåtes för fiske med handredskap, fiske från flytring
tillåtet, dock ej från båt.

att inplantering av fisk och övriga fiskevårdande åtgärder i första hand inriktas mot
LOBBTRÄSKET.

tillsyn och åtgärder mot obehörigt fiske.

upplysnings- och utbildningsverksamhet för föreningens medlemmar.
§3
Rätt till medlemskap i föreningen äger efter ansökan all Försvarsmaktsanställd
personal i BODENS GARNISON, anställda vid Fortverket driftområde Boden, samt
personal i Boden som överförts från Försvarsmakten till FSV och FMV. Antalet
medlemmar maximeras till 150.
Rätt att fiska i föreningens vatten äger:
 Medlem och medföljande familjemedlemmar mantalsskrivna på medlemmens
adress, observera att begränsningen på totalt tre fiskar per fisketillfälle gäller för
sällskapet.
 Medlem kan medföra fiskegäst under förutsättning att medlemmen löser fiskekort
för gästen, här gäller tre fiskar per kort och tillfälle.
 Medlem som utför utlandstjänstgöring, har rätt att vid uppvisad fullmakt upplåta
för sina familjemedlemmar att fiska enligt gällande bestämmelser.
2017-03-16
Sidan 2 av 4
Avgifter och regler:

Medlemmars inträdes- och årsavgift samt pris på fiskekort fastställs av årsmötet
för kommande år.

Inträdesavgift 500: -. Medlemsavgift 500: -, Fiskekort 200: -, fastställt vid
Årsmötet 2017 att gälla för 2018.

Fångstbegränsningen på totalt tre fiskar per fisketillfälle gäller medlem och
medföljande mantalsskrivna på medlemmens adress. För medföljande gäst som
löser fiskekort gäller totalt tre fiskar per kort och fisketillfälle/aktuellt datum.

Medlemsmatrikel finns uppsatt på vedboden, mot den skall medlem kontrollera om
det finns fiskare kring sjön som inte tillhör vår förening och om så är fallet avvisa
dem.

Fiskekort skall lösas i postlådan vid vedboden, där skall medlemmen och
gästfiskaren fylla i namn, datum och tid. Avgiften sätts in på PG 20 08 18-3 av
medlemmen.

Medlem som överlåter sin nyckel till annan person, och inte medföljer vid
fisketillfället kommer att uteslutas.

Nya medlemmar inväljs genom styrelsens försorg.
§4
Föreningens styrelse består av Sju ordinarie ledamöter och två suppleanter och väljs
för en period enligt nedan:
Ordförande väljs på ett år.
Kassör och sekreterare väljs på två år.
Två ledamöter väljs på två år
Två ledamöter väljs kommande år på två år.
Två suppleanter väljs på två år.
Ordförande utses av årsmötet. Styrelsen utser inom sig övriga befattningshavare.
För att styrelsens beslut skall vara giltigt fordras att minst hälften av dess medlemmar
är närvarande och ense om beslutet.
2017-03-16
Sidan 3 av 4
Styrelsen åligger:

att handha, ansvara och förvalta föreningens pengar.

att upprätta årsberättelse över föreningens verksamhet.

att före den 15 feb till revisorerna för granskning överlämna föreningens
räkenskaper jämte årsberättelse.

att teckna avtal med Fortverket/FM .

att föra medlemsmatrikel och medlemsansökningslista.
§5
Ordinarie årsmöte med föreningen skall ske första kvartalet, dock senast 31 Mars
Extra möte hålls när styrelse så anser nödvändigt eller då minst 1/3 av föreningens
medlemmar genom skriftlig framställan så påkallar.

kallelse till möte och extra möte utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före mötet.

kallelse till möte sker genom personlig kallelse.

vid föreningens ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
- styrelsens årsberättelse
- revisorernas berättelse
- förslag till inkomst och utgiftsstat
- val av styrelse
- val av 2 revisorer med suppleant
- övriga ärenden

vid alla möten har närvarande medlemmar lika rösträtt.

medlemmar har rätt att till styrelsen inkomma med motion till årsmötet.

föreningens räkenskapsår är 01-01 – 12-31.
2017-03-16
Sidan 4 av 4
§6
Medlem, som pensioneras från tjänst äger rätt att efter ansökan kvarstå i föreningen
som pensionärsmedlem utöver antalet 150 medlemmar med lika rätt och skyldighet
som ordinarie medlem.
§7
Årsavgift skall vara erlagd mellan 1 januari och 1 mars. Medlem som inte fullgjort
sina ekonomiska åligganden vid kontroll den 15 Mars kommer att efter en påminnelse
uteslutas den 30 Mars.
Utesluten medlem har förverkat all rätt till andel i föreningens tillgångar.
Medlem som inte fullgjort sina betalningar eller uteslutits av andra skäl skall
återlämna sin nyckel till någon i styrelsen. Om nyckel inte återlämnas kommer en
avgift om 1000 kr att debiteras medlemmen.
§8
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli giltigt, beslutas vid ordinarie
årsmöte.
Beslut om föreningens upplösande skall för att vara giltigt vara fattat på två på
varandra ordinarie sammanträden och vid det senare biträdas av minst 2/3 av de
avgivna rösterna.
Om föreningen upplöses skall befintliga tillgångar tillfalla I 19.
Download