Avgifter för livsmedelskontroll

advertisement
Malmö stad
Miljöförvaltningen
Avgifter för livsmedelskontroll
Vilken avgift du som livsmedelsföretagare ska betala styrs utifrån vilken typ av
verksamhet du har och de risker som är förknippade med den verksamheten.
De avgifter som Miljöförvaltningen tar ut är:
• registreringsavgift eller prövningsavgift för godkännande
• årlig kontrollavgift under registreringsåret
• årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll
• avgift för extra kontroll
Registreringsavgift samt avgift för prövning av ansökan
Avgift för registrering av livsmedelsanläggning
För registrering av livsmedelsanläggning tas avgift ut om f n 1770 kronor. Avgiften,
som ska täcka de administrativa kostnaderna, ska betalas mot faktura som skickas
ut efter avslutad handläggning.
Prövningsavgift för godkännande
Avgiften för prövning av ansökan om godkännande är samma som den årliga
kontrollavgiften (se nedan). Om prövning sker på grund av ägarbyte eller väsentlig
ändring i verksamheten ska avgift betalas med belopp som motsvarar en halv årlig
kontrollavgift.
Avgiften ska betalas mot faktura som skickas ut innan handläggningen påbörjas.
Avgiften ska betalas även om ansökan avslås.
Årlig kontrollavgift under registreringsåret
I samband med att en registrerad verksamhet öppnar utför miljöförvaltningen en
kontroll för att se att lokalen och verksamheten uppfyller lagstiftningens krav samt
att ett system för egenkontroll är infört och i funktion. Denna kontroll bekostas
genom en årlig kontrollavgift, en fast avgift på f n 1770 kr. Avgiften ska täcka tiden
för kontrollbesöket inklusive resor samt administration. Avgiften omfattar endast
verksamheter placerade i riskklass 1-4.
Årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll
Med hjälp av en klassificeringsmodell från Livsmedelsverket placerar
Miljönämnden de olika livsmedelsanläggningarna i en av fem olika riskklasser. De
risker som finns i livsmedelsverksamheten avgör hur lång kontrolltiden blir och
därmed också hur stor årsavgiften blir. Miljönämnden fastställer en kontrolltid för
livsmedelsanläggning genom riskklassificering och erfarenhetsklassificering.
Riskklass
Vilken riskklass en verksamhet hamnar i beror på hur känsliga livsmedel som
hanteras (typ av verksamhet och livsmedel), liksom storlek på verksamheten. Det
beror även på om livsmedlen är avsedda att konsumeras av personer som tillhör
känsliga konsumentgrupper (barn under fem år, personer med nedsatt
immunförsvar eller allergiker).
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Bergsgatan 17
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 00
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se
2 (2)
Erfarenhetsklass
Alla nya verksamheter placeras i erfarenhetsklass B. Om verksamheten vid
kommande kontroller visar sig ha en väl fungerande egenkontroll och få avvikelser
vid inspektion så kan antalet kontrolltimmar sänkas. Verksamheten flyttas till
erfarenhetsklass A. Färre kontrolltimmar innebär en lägre årlig kontrollavgift. De
företag som inte uppfyller lagstiftningens krav kan istället få höjd kontrollavgift.
Kostnad
Årlig kontrolltid i timmar för varje riskklass och erfarenhetsklass:
Riskklass Erfarenhetsklass
ABCD
1 16 32 64 128
2 8 16 32 64
3 4 8 16 32
4 2 4 8 16
51248
Malmö kommun har genom beslut i kommunfullmäktige bestämt timtaxan för
livsmedelskontroll till för närvarande 885 kronor. Den årliga kontrollavgiften
bestäms genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med timtaxan.
Exempel: Ett företag i riskklass 3 och erfarenhetsklass B får en årsavgift på: 8
timmar x 885 = 7 080 kronor. Grundregeln är att verksamheten med högre risk ska
ha mer kontroll än de med lägre risk. De med högre risk betalar därmed också mer
i årlig kontrollavgift.
Den årliga kontrollavgiften ska betalas mot faktura för varje påbörjat kalenderår av
den vars verksamhet är föremål för kontroll vid detta tillfälle.
Avgift för extra kontroll
Extra kontroll ingår inte i den årliga kontrollavgiften utan finansieras genom
timavgifter. Detta är aktuellt om det finns brister i livsmedelsföretagets verksamhet
som kräver ytterligare en inspektion - en extra kontroll - för att se att bristerna har
åtgärdats. Den som har ansvaret för bristerna ska debiteras de kostnader som den
extra kontrollen medför genom timdebitering. I kontrolltiden ingår även t.ex. tid
för resor samt administrativt arbete på kontoret. Denna timdebitering kan även bli
aktuellt vid befogade klagomål samt vid konstaterade matförgiftningar.
Frågor
Kontakta gärna Miljöförvaltningen, telefon 040-34 20 42, eller läs mer på
www.malmo.se/livsmedel eller på Livsmedelsverkets webbsida: www.slv.se.
Regler och beslut om avgifter
Livsmedelslagen (2006:804)
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 882/2004
Malmö Stads timtaxa enligt livsmedelslagen
Download