Under 2004 genomförde MCV, i samarbete med sju av regionens

advertisement
Musik på biblioteket
projektbeskrivning
Bakgrund
Under 2004 genomförde MCV, i samarbete med sju av VG-regionens museer och med
ekonomiskt stöd från EU Växtkraft Mål 3, ett turnéprojekt med namnet Musik på museet.
Sammanlagt genomfördes 23 konserter i huvudsak under sommarmånaderna.
Projektet blev mycket lyckat och våra målsättningar uppfylldes överlag. Flera kontinuerliga
samarbeten startades, vilka i sin tur gett upphov till nya samarbetsprojekt med nya partners.
Redan då tänkte vi oss en möjlig fortsättning, där biblioteken i regionen skulle utgöra
nätverket i ett liknande projekt. Nu är vi där.
Syfte
I likhet med museiprojektet vill vi uppnå flera mål:
 Etablera nya nätverk av konsertscener för ”smalare musikgenrer” i regionen. Genom att
ständigt expandera vårt nätverk av samarbetspartners, gynnar vi våra medlemmar men
även hela regionens kulturliv.
 Få två helt olika kulturyttringar att mötas under samma tak. Ibland med en gemensam
utgångspunkt, t.ex. uppläsning och konsert där genreöverskridande konstnärsmöten kan
uppstå, teman med tonsatta författare, artistens boktips, utställningar m.m..
 Skapa nya scener och mötesplatser där man ömsesidigt drar nytta av varandras styrka.
Musikintresserade upptäcker bibliotekets verksamhet och omvänt, biblioteksbesökare får
stifta bekantskap med levande ”ny” musik! Biblioteken blir attraktiva för nya grupper och
artisterna får en ny publik.
 Avstamp för ett kontinuerligt samarbete.
 Förbättra arbetsmarknadssituationen för fritt verksamma musiker inom eftersatta genrer.
 Knyta regionens bibliotek närmare varandra.
Innehåll
Elva av regionens bibliotek anordnar i samarbete med MCV och Regionbiblioteket fyra
konserter var under 2008, två på våren och två på hösten. Sammanlagt fyrtio konserter blir det
eftersom två bibliotek delar på en ”andel”. Ett fast pris för fyra konserter på 16 000 kr betalas
av varje bibliotek. I priset ingår musikergager, resekostnader, övergripande marknadsföring
och ev. kostnader för enklare ljudanläggning m.m. Vad som kan tillkomma för det enskilda
biblioteket är egen annonsering i lokalpress, lokalkostnader och ev. kostnader för mer
avancerad ljudanläggning m.m.
Artisterna väljs ut i samråd mellan biblioteken och MCV. Olika profileringar blir här möjliga;
en del bibliotek vill satsa mest på barn- och familjeföreställningar, andra på mer kammarmusikaliska program återigen andra på rock, jazz eller visa. Konsertlokalerna kommer också
att påverka artistvalet. En del bibliotek har tillgång till mer renodlade konsertlokaler, andra
kommer att anordna i biblioteksrummet i stort sett mellan bokhyllorna. För att det inte ska bli
fyrtio olika artister (vilket skulle göra projektet administrativt tungrott och oöverskådligt) är
det ett grannlaga arbete att jämka ihop alla olika intressen. Ett urval av artister kommer sedan
att presenteras av MCV.
Konserterna kan utformas individuellt i dialog mellan artist och bibliotek. Man kan ha olika
teman som i varierande grad kan anknyta till den litterära miljön. Artisterna kan t.ex. komma
med egna boktips, eller låta olika tonsättningar av en författares verk vara den röda tråden i ett
program. Det enskilda biblioteket kan också välja att exponera musiklitteratur eller sin
fonogramavdelning. Möjligheterna är kort sagt legio.
Vi har strävat efter att få en geografisk spridning på de bibliotek som deltar för att få så hög
verkningsgrad som möjligt. Dels kulturpolitiskt men också för att få ett brett nätverk för
framtida samarbeten.
Medverkande
Vi har tillsammans med Regionbiblioteket erbjudit regionens alla bibliotek att delta i Musik
på biblioteket och snabbt fått positivt gensvar från fler än vad vi i denna omgång hade
planerat för. Intresset är således överraskande stort och vi har valt att, istället för att välja bort
några, låta dem som genast anmälde intresse vara med i projektet. Ett första möte med ett
antal av de intresserade biblioteken har hållits för att sondera förutsättningar och önskemål.
Den geografiska spridningen har blivit mycket god vilket glädjer oss. De deltagande
biblioteken är följande:
 Falköping
 Färgelanda
 Henån (Orust kommun)
 Kortedala/Gamlestaden (Göteborgs kommun)
 Kungälv
 Mölnlycke (Härryda kommun)
 Svenljunga
 Tranemo
 Vänersborg
 Åmål
Målgrupp
Vi vänder oss brett ut till bibliotekets vanliga besökare och till musikintresserade på orten.
Beroende på vilka artister som spelar och vilken genrer de representerar kommer publiken
naturligtvis att variera. Sett över hela projektet kommer vi att täcka ett stort spann av publikgrupper. Det är mycket svårt att i dagsläget sia om publikens sammansättning. Den del som
består av de vanliga biblioteksbesökarna kan möjligen kartläggas men övriga besökare blir av
lätt insedda skäl svårare att förutse.
Praktiskt genomförande
Av de bibliotek som anmält intresse för projektet valdes elva ut av MCV och
Regionbiblioteket. I direkt dialog med dessa bibliotek kommer en sammanställning av de
olika önskemålen och inriktningarna att göras. MCV kommer därefter att göra ett artisturval
på ungefär femton olika artister som biblioteken får välja bland. Datum för konserterna
kommer i görligaste mån att synkroniseras efter artistvalen så att mer sammanhållna konsertperioder för artisterna erhålls. Två konserter under våren och två under hösten är grundtanken.
Transporter och ljudanläggningar löses i huvudsak av artisterna själva.
Marknadsföring sköts av MCV och Regionbiblioteket. En kombinerad folder och affisch
framställs efter mönster från det tidigare projektet Musik på museet. Den distribueras till
bibliotek, kommuner, turistbyråer m.m. Pressreleaser distribueras till olika massmedier.
Utöver detta kommer annonser i lokalpressen i de flesta fall att införas.
Fakturering, gageutbetalningar och annan ekonomi sköts av MCV.
Utvärdering och uppföljning
Efter projektets avslutning kommer en utvärdering att göras. Intervjuer/enkäter med artister
och biblioteksansvariga kommer att genomföras. Detta kompletteras med publikrespons som
förmodligen kommer att se olika ut på respektive ort. Sammanställning och dokumentation
görs av MCV och Regionbiblioteket, därefter diskuteras projektet bland annat för att se på
möjligheterna till en direkt fortsättning eller andra samarbetsspår att följa. Vi vet genom
tidigare erfarenheter att det blir "spin off"-effekter på den här typen av projekt. En del går att
förutse medan andra är svårare att gissa sig till. Ett större nätverk leder dock regelmässigt till
fler samarbeten och samarbeten är ett livsvillkor för vår verksamhet.
Göteborg 070906
Anders Malmström MCV (Musikcentrum Väst)
Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg
031-14 40 44
[email protected]
Download