Bibliotekets uppdrag

advertisement
Mot ett informationssamhälle för alla…
Kira Berg
www.lansbibliotekostergotland.se
Länsbibliotek Östergötland
2012-01-20 K2, Östsam
…i ett annat perspektiv…
Nästan halva svenska folket känner sig inte
delaktiga i det nya informationssamhället…
(World Internet Institute 2010)
…i en annan del av Sverige…
en växande digital klyfta = 1 av 4
1,5 miljoner använder aldrig internet
Hälften av dem är över 55 år
1,5 millioner använder
endast enstaka tjänster
Digitalt medborgarskap
 Du måste ha en e-postadress för att kunna söka arbete…
 Försäkringskassan ger snabbare svar om du använder





nättjänsten…
Gratis att betala räkningen på webben, men kostar pengar i
banklokalen…
Tågbiljetten är billigare att beställa på nätet…
Anmälan till barnomsorgen görs på webben…
Bostadsbolag annonserar ut sina bostäder först på nätet…
Barnens provschema finns på skolans hemsida…
Gun 78 år i Mjölby
”Det är bra för hjärnan att
lära sig Internet, man
kanske lever längre då.”
1+1=3
 Biblioteken kan vara ”vägen in”
 Studiecirklarna ger mervärde
 Samordning av resurser och
kompetens, lokalt utbud ökar
 Tillgång till lokaler, material, teknik
och digitala resurser
Svenskarna och Internet 2011
 69% av befolkningen använder Internet dagligen
(2003: 25%)
 12-44 år: 90%
• 50% av treåringarna använder Internet
ibland
 52% över 12 år är med i sociala nätverk (ökar 10% per
år)
 16-25 år: 96%
 Ökar mest: 66-75 år (8%  25%)
Digitalt utanförskap
 1,33 milj använder inte Internet (2010: 1,5 milj)
 40% av användarna är ”försiktiga och restriktiva”
(äldre)
• Låg aktivitet


E-post
Tidningen
• Inte underhållning
• Inte sociala medier
Mobilanvändning 2011
 97% av svenskarna har mobil
 SMS:ar 85%
 MMS:ar 54%
 36% går online
 16-25 år: 66% (2010: 33%)
 12-15 år: 45% (2010: 19%)
 Daglig nätanvändning bland de med tillgång:
 16-35 år: 42% (2010: 5%)
 27% har en smartphone (2010: 22%)
 9% delar geoposition (2010: 9%)
Bibliotekets uppdrag
11
Ur Bibliotekslagen
 ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information,
upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall
alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.
 Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information
görs tillgänglig för alla medborgare.
 Varje kommun skall ha folkbibliotek. Bibliotek och biblioteks-
huvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall
samverka.
 Kommuner och landsting skall anta planer för
biblioteksverksamheterna. ”
12
 ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i
former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”
 ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier
anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.”
Regionalt utvecklingsprogram 2030
för Östergötland
 Goda livsvillkor för regionens invånare
 Regionens invånare ska ha goda förutsättningar att i
alla livsskeden och i alla livsroller tillvarata sina
förmågor och forma sina liv. Detta gäller arbete,
utbildning, fritid, social samvaro, boendemiljöer,
levnadsvanor, kulturverksamhet, m.m, för alla
människor, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell
läggning och bakgrund.
Strategi 6
 Digital delaktighet
 Den digitala informationshanteringen har skapat
stora möjligheter men det finns grupper i samhället
som delvis står utanför denna förändring.
Regionens bibliotek kan bidra till att underlätta
användningen av digitala tjänster och kan även
utnyttjas som informationscentra samt
stödpunkter för distansstudier.
Strategi 6
 Rekommendation 6:9
 Ökad inkludering
 Kulturens och folkbildningens arenor ger människor
förutsättningar att vara delaktiga i offentligt samtal om
hur livet och samhället fungerar och om vilka
utmaningar och möjligheter som finns i Östergötland.
I arbetet att främja ett aktivt medborgarskap är
bibliotek och folkbildningsorganisationer viktiga. T ex
för att minska den digitala klyfta som finns i
samhället.
Strategi 6
 Rekommendation 6:10
 Gör biblioteken till informationsnoder.
 Kommunerna och Regionförbundet rekommenderas
att utnyttja och stärka biblioteken som
informationsnoder.
 Biblioteken har en unik ställning med en stark
demokratisk prägel.
 Utnyttja biblioteken för att minska den digitala
klyftan, fungera som stödjepunkter för distansstudier
och samhällsinformation.
Strategi 6
 Rekommendation 6:11
 Tillvarata folkbildningsorganisationerna för att
stärka medborgarskapet och en rik fritid.
 Kommunerna, Landstinget och Regionförbundet
rekommenderas att stärka en vidareutveckling av
folkbildningsorganisationerna för att främja
inkludering, delaktighet och berika invånarnas liv.
Digital Agenda
 It-ministern Ann-Karin Hatt
 It i människans tjänst
 Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
 Digitaliseringskommission



Målet uppfylls
Analysera och identifiera möjligheter
Samverka med myndigheter, privata aktörer och organisationer
 Turne, start Örebro 11 jan, Malmö, Kalmar
 Länsstyrelsen i Örebro, uppdrag skapa exempel regional
agenda
 Digital Agenda, Region – Kommun
 Signatärer















Inriktningsmål 2013
Kommun
Invånare 2011
Boxholm
5221
Finspång
20747
Kinda
9762
Linköping
146416
Mjölby
25856
Motala
41955
Norrköping
130050
Söderköping
14024
Vadstena
7391
Valdemarsvik
7760
Ydre
3672
Åtvidaberg
11504
Ödeshög
5284
Andel/K:n
121
483
227
3408
602
977
3027
326
172
181
85
268
123
Önskelista
Kontaktpolitiker-bibliotek
Inbjudan till Kommunfullmäktige
Get Online week 26-30 mars –
politisk medverkan
Jag tror på framtiden,
jag skall tillbringa
resten av mitt liv där!
Download