Ny teknik och webb inför framtiden

advertisement
Länsbibliotek Jönköping
Ny teknik och webb
inför framtiden
Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och
externa hantering och målbild av webb, ny teknik och
digital delaktighet
Mia Olausson
2014-04-01
Bakgrund
Undersökningen behandlar frågor som berör webb, ny teknik och digital
delaktighet för bibliotek i Jönköpings län, både för internt och externt bruk.
Undersökningen är gjord februari-mars 2014 och har skickats ut i två omgångar
till bibliotekschefer i alla tretton kommuner i länet. Vissa av svaren har sedan
kompletterats via telefon samt mejl. Nio kommuner av tretton har svarat på
enkäten, ett av dessa bibliotek har endast lämnat in information via telefon,
vilket gör att det inte är lika utförliga svar som övriga bibliotek. Följande
bibliotek har svarat på enkäten Eksjö, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd,
Värnamo och Jönköping. Gislaved har svarat på undersökningen via telefon.
I sammanställningen är frågorna ändrade till rubriker beroende på de svar som
kom in. Ett förbehåll är att biblioteken kan ha missat viss teknik i sin sammanställning som finns på biblioteket, men som av olika skäl kan ha glömts bort i
svaret. Det här dokumentet är en förenklad sammanställning av alla svar som
kommit in.
Undersökningen ska verka som underlag i den regionala digitala agendan
(ReDA) samt den regionala biblioteksplanen som båda skrivs under våren 2014,
men även som underlag för vilket behov man har på biblioteket i kompetensutveckling inom området webb, ny teknik och digital delaktighet i framtiden.
1
1. Webb
Verktyg för sociala medier & bloggar
Facebook är det verktyg på sociala medier som flest bibliotek i undersökningen
använder sig av. Flera använder också bloggar, ofta i ett specifikt syfte som
Cirkelpoden i Gislaved eller SkaparBibblan i Vaggeryd. Nässjö bibliotek har
vissa av sina konton på sociala medier tillsammans med övriga verksamheter i
kulturhuset.
Sociala medier på biblioteken
Antal bibliotek
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Facebook
Instagram
Blogg
You tube
Twitter
Verktyg för bibliotekets webbplats
Flera av biblioteken i länet finns fortfarande kvar på kommunens webbplats,
flera planerar för ny webb för att kunna bygga upp sin egen webbplats.
Vaggeryds bibliotek funderar på att byta webbverktyg.
Webbplats
Antal bibliotek
5
4
3
2
1
0
Kommunwebb
Egen
webbplats
Planer egen
webbplats
planer nytt
verktyg
2
Ansvarsfördelningen för webb och sociala medier
Hur ansvarsfördelningen ser ut på bibliotekens webbplatser och på sociala
medier beror delvis på vilken webbplats biblioteket har och hur många
anställda det finns på biblioteket. Eget publiceringsverktyg kräver ofta mer
personalresurser av biblioteket än vad kommunens webbplats gör där man har
kommunens informationsavdelning att tillgå. Det syns också i svaren där flera
av de bibliotek som anger att de har fler webbadministratörer också har en
egen webbplats. Undantaget är Eksjö som har fler webbadministratörer.
All personal som skriver text till webb räknas i undersökningen som en
webbskribent. Det är svårt att göra jämförelse beroende på att biblioteken har
olika sätt att fördela webbansvaret mellan personalen. Dessutom innebär
webbansvar inte nödvändigtvis att alla ansvariga har lika mycket tid att faktiskt
arbeta med webben, utan är beroende av hur många andra arbetsuppgifter
som tjänsten innefattar.
Webbansvar
Antal bibliotek
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ensam
webbadmin
Flera admin
Ensam
webbskribent
Fler
webbskribenter
Digitala tjänster
Förutom de databaser som biblioteken erbjuder, har i stort sett alla bibliotek
även Elib som e-boksleverantör (Jönköping har fler leverantörer att välja på),
alla bibliotek erbjuder även möjlighet att reservera lämna inköpsförslag och
göra fjärrlån från bibliotekets webbplats. Dessutom har enstaka bibliotek
tjänster med e-musik samt mediejukebox samt möjlighet att boka dator
hemifrån.
3
Samverkan kring webben
Eksjö, Vaggeryd och Gislaved, som är integrerade gymnasiebibliotek, har en
naturlig samverkanspartner i skolan, likaså Nässjö som ligger i ett kulturhus.
Annars nämns IT- och informationsavdelningarna samt turistbyrån och
fritidsförvaltningen som exempel på verksamheter att samverka med inom
kommunen. Jönköpings bibliotek arbetar tillsammans med äldreomsorgen för att
utveckla en sida på webbplatsen som vänder sig till målgruppen. Dessutom nämns
samverkan i den Arenagrupp som finns genom Länsbibliotek Jönköping.
Önskemål från besökare, politiker eller personal
Från de bibliotek som inte har en egen webbplats är detta ett önskemål,
särskilt från personalens håll. Biblioteken upplever även ett behov kring
enklare sätt att ladda hem e-böcker, inloggning till fler databaser hemifrån,
samt tillgång till lokala webbsidor och lokal information.
Mål inför framtiden
Bibliotekens mål inför framtiden är mycket olika beroende på vilka
förutsättningar de enskilda kommunerna har i sin bibliotekverksamhet:








Eksjö bibliotek arbetar med en biblioteksplan som kommer att
innefatta nya mål för webb och teknik.
Gislaved bibliotek har planer på experimentverkstäder och
Maker space.
Gnosjö bibliotek ska satsa mer på marknadsföring av
folkbibliotekets databaser mot elever och lärare i det digitala
skolbiblioteket.
Jönköping bibliotek vill vara en aktör bland andra och hänga
med i den digitala utvecklingen.
Nässjö bibliotek satsar på en tydligare struktur för hur arbetet
med webben ska läggas upp. Riktlinjer för sociala medier finns
sedan tidigare.
Sävsjö bibliotek har inget beslut och ingen plan, utan arbetar
löpande med webben.
Vaggeryd bibliotek har en e-strategi som man arbetar efter.
Värnamo kommuns webbplats ska tillgänglighetsanpassas
hösten 2014. Satsning på att få fler i personalen att arbeta med
sociala medier, fortsätter med projektet 10-digitala saker
varannan vecka.
4
2. Ny teknik
Teknik för besökare
Alla bibliotek svarar att de har fasta datorer med Officepaket och
nätuppkoppling, flera skriver också att detta även finns på biblioteksfilialerna.
Många av biblioteken har datorer för släktforskning, databaser eller tidskrifter
och en majoritet av biblioteken har också trådlöst Wifi. RFID finns på Eksjö,
Nässjö, Vaggeryd, Värnamo och Jönköpings bibliotek, Vetlanda planerar för
inköp av tekniken. Jönköping har även en återlämningsrobot.
Ett flertal bibliotek satsar på olika former av teknik som färgskrivare eller
färgkopiator, surfplattor för besökare, bärbara datorer, smartboard, 3Dskrivare, Mediejukebox, speldator/surfplatta för barn, meröppet, scanner och
projektor för besökare. Något bibliotek nämner även möjlighet att betala med
kort samt ha tillgång till bra kameror för internt bruk.
Samverkan med andra verksamheter
Flera bibliotek nämner sina respektive IT-avdelningar. Mariannelunds bibliotek
samverkar med Emilkraften vad gäller Wifi och kopiator. I Nässjö finns en estrategigrupp på förvaltningsnivå som ser över tekniken och ger förslag på
utveckling tillsammans med kommunens e-strateg och IT-avdelning. Vaggeryd
samarbetar med skolan vad gäller SkaparBibblan och har även ett nätverk för
detta. Vetlanda och Eksjö samverkar med samma server för bibliotekssystem.
Värnamo bibliotek samverkar med omsorgsförvaltningen gällande kurser i
Daisy. Samverkan med teknik med de verksamheter man arbetar nära med
(skola, kulturhus, mm)
5
Önskemål från besökare, politiker eller personal
Flera av biblioteken har svarat ungefär likadant kring ny teknik för att leva upp
mot sina besökares önskemål och behov och det syns en markant skillnad i vad
biblioteken vill kunna erbjuda mot vad de faktiskt har idag till förfogande.
Något bibliotek nämner också vikten av att kunna motivera den nya teknikens
möjligheter inför sina politiker för att få medel för att kunna investera i teknik.
Ett önskemål är också att tekniken ska vara lättillgänglig.
Önskemål från besökare, politiker eller personal














Skriva ut från Wifi
Bättre, öppet system för Wifi
Utlån av surfplattor
Photoshop, mm för besökare
Ehub
Kortbetalning
Kopiator med färgskrivare, scanner och fax
3D-skrivare
CAD-program
Konvertera film till dvd
Smartboards (på barnavdelningen)
Självbetjäningsautomat för meröppet.
iPads till barnavdelningen
Smarta telefoner till personalen
3. Digital delaktighet
Det är endast Värnamo som nämner att de fortfarande har datorkurser
motsvarande KlickIT. Värnamo tillsammans med Jönköping nämner också en
fortsatt samverkan med studieförbund kring detta. Nässjö, Värnamo, Jönköping,
Eksjö och Gislaved använder sig av olika tjänster som Boka en bibliotekarie,
Dataakuten och IT-support för handledning i IT-frågor. Vetlanda, Vaggeryd och
Sävsjö hjälper besökare med deras IT-frågor i mån av tid. Behovet av enskilda
handledningar uppfattas inte så stort generellt.
Flera bibliotek upplever att behovet av nedladdning av program samt e-böcker
kommer att öka samt efterfrågan på utbildning i surfplattor. Samverkan med
skolan gällande Legimus nämner något bibliotek. I Jönköping finns önskemål att
satsa mer på digital delaktighet vid ombyggnationer av bibliotek i kommunen.
6
4. Personal/kompetens
Intern teknik för personal
Det är stora skillnader mellan biblioteken med vad för teknik som personalen har
att tillgå. Från att alla i personalgruppen har bärbara datorer eller smarta
telefoner till att någon enstaka person har det. Det är förstås också skillnad hur
stor andel av personalgruppen ordet ”enstaka” rymmer. Det kan ju också vara att
de flesta i personalen har tillgång till tekniken även om det inte är alla. Det är ju
också stor skillnad i vilken form av ny teknik man har som exempelvis projektor
kontra Smartboards.
Teknik för personal
Antal bibliotek
6
5
4
3
2
1
0
”Till alla” - all personal har tekniken för eget bruk
”Enstaka” - enstaka personer i personalgruppen har egen teknik
”Allas”- tekniken är gemensam inom personalgruppen.
7
Önskemål och behov av kompetensutveckling
Behovet av kompetensutveckling upplevs ganska lika från biblioteken, framför allt
kring omvärldsbevakning, surfplattor och e-böcker. Dessutom en önskan om att
ha tillgång till en ”tekniknörd” från länsbiblioteket för kompetensutveckling i
webb och ny teknik.
Önskemål kring kompetensutveckling









Ny teknisk utrustning
E-böcker och Legimus
Omvärldsbevakning och framtidsspaning
Webb och sociala medier
Surfplattor och smartphones
Biblioteksystem
Kodning
Streaming t.ex. kring film
Fotokurs
Samverkan med andra verksamheter
Det finns flera former av samverkan kring kompetensutveckling på biblioteken,
mellan olika kommunbibliotek genom samverkansformer, nätverksträffar och
mediesamverkan (tv-spelspoolen), inom respektive förvaltning samt via
länsbiblioteket. Någon nämner även IT-avdelningen.
Mål, önskemål och planer inför framtiden
Inom planer inför framtiden nämns Höglandssamarbetet där planer på en
gemensam webbportal och ökad mediesamverkan finns. Samverkan nämns även
kring Libris och planer för e-strategi. Vaggeryds bibliotek nämner planer på en
fotokurs för bibliotekets personal under våren medan Värnamo bibliotek satsar på
intern kompetensutveckling för sociala medier och ny teknik.
8
Avslutning och reflektion
Undersökningen visar både skillnader och likheter mellan kommunerna. Bland de
bibliotek som har svarat på enkäten uttrycker många en stark målbild och
behovslista som inte alltid visas i vad biblioteket faktiskt har och kan erbjuda sina
besökare. Det kan vara intressant att reflektera över kring varför detta skiljer sig.
En annan skillnad är mellan de bibliotek i länet som har en egen webbplats mot de
som fortfarande ligger kvar på kommunens gemensamma webplats. Generellt har
de bibliotek med egen webbplats ett större delat ansvar mellan sin personal
gällande administratörsansvaret för webben. Vad det kan bero på kan förstås
bero på flera olika faktorer som större målmedvetenhet och intresse, att delad
ansvarsfördelningen inte nödvändigtvis innebär att man sammanlagt lägger ner
mer tid på själva webbplatsen jämfört md att en person arbetar med det, eller att
en egen webbplats helt enkelt är mer personalkrävande. Det kan vara av intresse
att fundera på ute på biblioteken. Hur mycket tid kan och får webben ta? Vad
behövs för kompetens och vems ansvar är det? Själva publiceringen av
webbtexter delas emellertid mellan personalen på de flesta av biblioteken,
oavsett vilken webbplats eller antalet sociala medier biblioteket verkar på.
I alla kapitel i undersökningen ställdes frågan om samverkan. Där kan man
konstatera att idag finns inget självklar och långsiktig uppbyggd samverkan mellan
biblioteken i länet, mer än Arena-nätverket, Elib-portalen (som troligtvis kommer
att försvinna på sikt) samt Höglandssamverkan som är så smått påbörjat mellan
Aneby, Eksjö och Nässjö bibliotek. Många bibliotek skriver att de samverkar med
kommunens IT- och informationsavdelning. Det är ett viktigt samarbete, men
kanske inte alltid jämlikt då biblioteken många gånger kan verka i
beroendeställning mot den andra verksamheten. Andra samarbetspartners för
biblioteken är sin egen samt andra förvaltningar och verksamheter, beroende på
hur kommunen är uppbyggd och vilka naturliga samverkanspartner det finns runt
omkring (som exempelvis integrerade skolbibliotek eller kulturhus).
9
Download