Finanspolicy samt placeringsriktlinjer

advertisement
BESLUTSUNDERLAG
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
1/1
Dnr: RS 2016-601
Regionstyrelsen
Finanspolicy samt placeringsriktlinjer
Inledning
Samtliga dokument som beskriver den finansiella verksamheten i regionen
har setts över och värderats utifrån erfarenheter av nuvarande regelverk,
dagens finansiella situation och terminologi.
Två av dokumenten beslutas av regionfullmäktige och övriga beslut
hanteras inom ledningsstaben men beskrivs för att få en helhetsbild.
Placeringsföreskrifterna, bilaga1, är utformade för att kunna användas som
direktiv till externa placerare.
Dokument som beskriver den finansiella verksamheten är:
• Finanspolicy: generella riktlinjer för placering av likvida medel,
upplåning, utlåning och borgensåtaganden (fullmäktige 2013).
• Placeringsföreskrifter, bilaga till finanspolicyn (fullmäktige 2013).
• Finansiella kontrollrutiner (regiondirektör juni 2016).
• Finansiella riktlinjer (tillämpningsanvisning) (ekonomidirektör 2013).
Ramverket är i sak oförändrat efter genomgången men i placeringsföreskrifterna har två större förändringar gjorts; möjlighet att placera i
alternativa placeringar (maximalt 10 procent) samt att begreppet ansvarsfulla placeringar har införts. Till ärendet bifogas även som bilaga 2 de
överväganden som ligger bakom uppdateringen av finanspolicyn och
placeringsföreskrifterna.
Regionstyrelsen föreslås tillstyrka regionfullmäktige BESLUTA
a t t anta angivna regler i finanspolicyn att gälla fr. o. m. 2017-01-01, samt
a t t anta i ärendet framlagt förslag till placeringsföreskrifter.
Mats Uddin
Regiondirektör
Åsa Hedin Karlsson
Ekonomidirektör
1/5
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Regionstyrelsen
Finanspolicy
inledning och syfte
Enligt kommunallagen 8 kap § 2 ska fullmäktige meddela föreskrifter om
medelsförvaltningen och särskilda föreskrifter om förvaltning av medel
avsatta för pensionsförpliktelser.
Finanspolicyn utgör ett övergripande regelverk för den finansiella
verksamheten. Här beskrivs ramverket omkring placering av likvida medel,
upplåning, utlåning och borgensåtagande. I finanspolicyn beskrivs även
pensionsavsättning och hantering av pensionsmedlen. Finanspolicy och
placeringsföreskrifter gäller även för donationsmedelsförvaltningen.
Bestämmelser i övrigt framgår av regionstyrelsens beslutsordning avseende
ekonomiområdet samt av fullmakter utfärdade av firmatecknare.
Därutöver finns följande dokument som beskriver den finansiella
verksamheten:
•
•
•
Placeringsföreskrifter – bilaga 1 (regionfullmäktigebeslut).
Finansiella kontrollrutiner (regiondirektörsbeslut enligt uppdrag i
finanspolicyn).
Finansiella riktlinjer (ekonomidirektörsbeslut)
Mål för den finansiella verksamheten
Region Östergötland ska i enlighet med kommunallagen 8 kap 2 § förvalta
sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande
säkerhet, det vill säga begränsad risk, tillgodoses.
Den övergripande målsättningen är att vid varje tillfälle säkerställa
betalningskapaciteten för regionen. Region Östergötland har därutöver ett
långsiktigt åtagande att möta framtida pensionsförpliktelser och
investeringsbehov.
2/5
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Placering av likvida medel
Likviditet som inte behövs för de normala betalningsströmmarna ska i första
hand användas till att återbetala lån. Om det inte finns några lån ska de
likvida medlen förvaltas enligt de placeringsföreskrifter (bilaga 1), som
fortlöpande beslutas av regionfullmäktige.
Avtal angående placering av likvida medel diarieförs och förvaras hos
Upphandlingscentrum. Regionstyrelsen informeras om träffade avtal i
Finansiell månadsrapport (C-ärende).
Hantering av pensioner och pensionsmedel
Landsting/regioner och kommuner ska enligt gällande lag endast redovisa
den pensionsskuld som intjänats från och med 1998 i balansräkningen, den
så kallade blandmodellen. Region i Östergötland har dock beslutat att
redovisa den totala pensionsskulden i balansräkningen, så kallad full
fondering av pensionerna (LF 2001-02-15 § 13), men presenterar även
resultatet enligt blandmodell för att uppfylla lagkravet. Under 2016 har en
statlig utredning föreslagit en lagändring som innebär redovisning av
pensionerna enligt fullfondering, beslut kommer att fattas under 2017.
Pensionsskulden och pensionsavsättningar redovisas inom en särskild
produktionsenhet, pensionsförvaltningen. Syftet är att pensionsåtagandet ska
vara tydligt. Den årliga avsättningen inom resultaträkningen som görs för att
täcka hela pensionsskulden har medfört att likviditen har ökat. Det har dock
inte räckt för att täcka hela pensionsskulden och pensionsförvaltningen har
en fordran på finansförvaltningen så att det egna kapitalet alltid är noll.
Pensionsmedlen är inte reserverade till att enbart användas till pensioner. Vid
behov och efter ekonomisk bedömning kan medlen omsättas till andra tillgångar, t ex anläggningstillgångar. Det är inte god ekonomisk hushållning att
ta upp lån när det finns likvida medel att tillgå. Regionen har strategiska mål
som innebär positivt eget kapitalet och årliga positiva resultat för att täcka in
framtida pensionsutbetalningar och investeringar.
Det finns ett forum för ömsesidig information i alla de frågeställningar som
rör pensioner och pensionsmedel - samrådsgrupp för pensionsförvaltning.
Där ingår representanter för de största fackliga organisationerna. Gruppen
ska träffas en gång per år men kan kallas samman av alla parter vid behov.
Det är finanschefen som är sammankallande. Det är reglerat i avtal.
3/5
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Kortfristig extern upplåning
Kortfristig upplåning inom ramen för avtal om checkräkningskrediter med
olika banker medges för att hantera fluktuationer i penningflödet.
Långfristig extern upplåning
Regionfullmäktiges beslut om lånefinansiering fattas i treårsbudgeten.
Lånen tas upp i konkurrens på lånemarknaden i såväl svensk som utländsk
valuta.
Lånevillkoren ska vara avgörande för val av långivare.
Avtal angående upplåning diarieförs och förvaras hos Upphandlingscentrum.
Regionstyrelsen informeras om träffade avtal i Finansiell månadsrapport (Cärende).
Extern utlåning
Utlåning kan ske till bolag inom regionkoncernen. Beslut fattas av
regionfullmäktige i varje enskilt fall. Stor restriktivitet ska iakttas.
Till bolag, där regionen är ägare till 50 % eller mera, bör utlåningen i det
enskilda fallet inte överstiga regionens andel.
Till bolag, där regionen äger mindre än 50 %, bör lån inte lämnas.
Låntagarens ekonomiska situation ska vara avgörande för möjligheten att
erhålla lån.
Av regionfullmäktiges beslut ska framgå lånebelopp, löptid, lånevillkor i
övrigt samt säkerheter för lånet.
Avtal angående utlåning diarieförs och förvaras hos Upphandlingscentrum.
Regionstyrelsen informeras om träffade avtal i Finansiell månadsrapport (Cärende).
4/5
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Borgensåtaganden
Beslut om borgen fattas av regionfullmäktige i varje enskilt fall. Stor
restriktivitet ska iakttas.
Borgen för tryggande av pensionsutfästelser följer överenskommelser i
särskild ordning.
Till bolag, där regionen är ägare till 50 % eller mera, bör borgensåtagandet i
det enskilda fallet inte överstiga regionens andel.
Till bolag, där regionen äger mindre än 50 %, bör borgen inte lämnas.
Gäldenärens ekonomiska situation är av avgörande betydelse för
behandlingen av ansökan om borgen.
Borgen till rörelsekrediter bör inte lämnas.
Regionens borgensåtaganden ska vara tidsbegränsade och omfatta längst
5 år.
Rapportering
En rapport om finansiella transaktioner per senaste månadsskifte ska lämnas
varje månad med benämning "Finansiell månadsrapport".
Rapporten ska innehålla följande uppgifter:
En kortfattad information om större förändringar i likviditeten, om större
förändringar i upptagna långfristiga externa lån och om läget på
finansmarknaderna.
En beskrivning av de likvida medelens förändring under året.
En förteckning över placeringar per senaste månadsskifte med angivande av
låntagare, räntesatser, placerat belopp och bindningstid.
En förteckning över upptagna externa lån med angivande av räntesatser,
aktuellt lånebelopp samt tidpunkter för återbetalning.
En förteckning över utlämnade externa lån med angivande av räntesatser,
lånebelopp samt tidpunkter för återbetalning.
En förteckning över regionens borgensåtaganden.
5/5
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Information om träffade avtal för placering av likvida medel och upplåning.
Därutöver kan annan lämplig aktuell information lämnas.
Rapporten ska ställas till regionstyrelsens ordförande, regiondirektören,
ekonomidirektören, regionens revisorer samt regionstyrelsen för kännedom
(C-ärende). Därutöver ska rapporten skickas till de fackliga representanterna
i samrådsgruppen för pensionsförvaltning.
Finansiella kontrollrutiner (interna inom regionen)
Fullmäktige uppdrar åt regiondirektören att vid behov, dock minst en gång
per år, fastställa kontrollrutiner för placering av likvida medel, för
verkställande av extern upplåning, för extern och intern utlåning, samt för
borgensärenden. Rutinerna översändes till regionstyrelsen för kännedom (Bärende).
Utlåning till interna produktionsenheter
Samtliga enheter i regionen är anslutna till internbanken inom
finansförvaltningen.
Produktionsenheters lånebehov täcks genom utnyttjande av kortfristig kredit
på enhetens konto i internbanken. Utvecklingen ska följas upp i samband
med delårsbokslut.
Bilaga 1, 1/4
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Regionstyrelsen
Placeringsföreskrifter för Region Östergötland
Inledning och syfte
Gäller från och med 2017-01-01 och ersätter föreskrifter beslutade av
fullmäktige 2013-03-05.
Placeringsföreskrifterna är en bilaga till finanspolicyn och utgör ett ramverk
över tillåtna placeringar och vilka begränsningar som gäller. I avtalen med
respektive kapitalförvaltare beskrivs vad som är överenskommet för den
enskilda placeringen och tillämpliga delar i placeringsföreskrifterna ska följas.
Målsättning
Region Östergötland ska i enlighet med kommunallagen 8 kap 2 § förvalta sina
medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet, det
vill säga begränsad risk, tillgodoses. Genom att på ett effektivt sätt tillvarata
tillväxten på den globala finansmarknaden ges förutsättningar för regionen att
möta pensionsåtaganden och behovet av kommande investeringar.
Tillåtna tillgångsslag samt den totala fördelningen
Tillgångsslag
Som lägst, %
Som högst,
%
Räntebärande värdepapper
60
100
Aktier
0
30
Alternativa placeringar
0
10
Räntebärande värdepapper
Emittenter
Placering får ske hos följande svenska eller utländska emittenter:
- Stat
- Kommun/landsting/region
- Bostadsinstitut.
- Aktiebolag.
Bilaga 1, 2/4
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Rating emittenter samt övriga begränsningar
Investering i värdehandlingar utgivna av emittenter som anges i tabellen får ske
endast om följande gränser för rating är uppfyllda:
Emittenter
rating enligt
S&P
Svenska staten och Svenska Krävs ej
kommuner och
landsting/regioner
Kortfristiga placeringar
A-2
Långfristiga placeringar
BBB
Företagscertifikat
K2
I tabellen anges ratingnivå enligt Standard & Poor (S&P), som är ett av flera
ratinginstitut. Det är även tillåtet med motsvarande bedömd risk nivå av andra
finansiella institut.
När det gäller enskilda placeringar som initieras av regionen och inte via anlitad
kapitalförvaltare gäller lägst rating enligt tabellen. För fondplaceringar som görs
av anlitad kapitalförvaltare gäller genomsnittlig rating enligt tabell. Regionen
kräver en låg kreditrisk/hög kreditvärdighet för den sammanlagda placeringen
samt en regelbunden uppföljning av fördelningen mellan ratingnivåer (regleras i
avtal).
Durationen för en portfölj av räntebärande investeringar får inte överstiga 5 år.
Högst 30 procent av de räntebärande placeringarna får vara utgivna av samma
emittent av svenska säkerställda bostadsobligationer. Högst 10 procent får vara
utgivna av samma emittent vad gäller övriga emittenter (undantag svenska staten
där det inte finns någon begränsning).
Valutarisk
Vid placeringar i utländska värdehandlingar ska målsättningen vara att begränsa
valutarisken. Derivatinstrument kan användas för att minska risken i portföljen
genom att t.ex. valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande
tillgång. Derivat får inte användas i spekulativt syfte.
Aktier
Placering får ske i aktier, både svenska och utländska. Placering får endast ske i
aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för regelbunden handel
på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Placering får
ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande myndighets,
tillstånd och vars placeringsinriktning i stort överensstämmer med
Bilaga 1, 3/4
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
bestämmelserna i detta dokument.
Marknadsvärdet av enskilda aktier och aktiefonder får sammantaget inte
överstiga 30 procent av regionens totala likvida medel. Om andelen tillfälligt
överskrids genom förändrade marknadsvärden är tidsgränsen för justering två
månader. Generellt sett gäller denna begränsning också det enskilda
placeringsuppdraget om inte annat framgår av avtalet mellan regionen och
kapitalförvaltaren.
I varje enskilt förvaltningsuppdrag får andelen aktier i enskilda bolag/koncerner
inte överstiga 10 procent av bolagets/koncernens totala aktiekapital mätt i
aktuellt marknadsvärde. Samma begränsning gäller för enskild fonds placering.
Alternativa placeringar
Med alternativa placeringar avses placeringar med förväntad låg korrelation till
aktier och räntor. Exempel på detta är investeringar i råvaror, fastigheter,
hedgefonder m.m. Placeringarna ska i allt väsentligt leva upp till
bestämmelserna i denna föreskrift. Inom detta tillgångsslag tillåts dock
derivatinstrument samt även värdepapperslån och belåning. Maximalt
10 procent av regionens totala likvida medel får vara placerade i alternativa
placeringar. De alternativa placeringarna ska kännetecknas av hög likviditet och
begränsad risk.
För placeringar i alternativa investeringar gäller:
•
•
•
•
•
att de endast får utgöras av fondplacering
att fonden har lägst en månatlig värdering av sitt innehav
att fonden kan handlas minst på månadsbasis
att placeringen ingår som en del i ett externt förvaltningsuppdrag
att placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller
motsvarande myndighets, tillstånd.
Samtliga kriterier ovan ska vara uppfyllda.
Ansvarsfulla placeringar
Ett av Region Östergötlands strategiska mål är en långsiktig hållbar ekonomi.
Det innebär bl.a. att placeringarna ska vara långsiktigt hållbara och ansvarsfulla.
Med anledning av detta ska hänsyn tas till hållbarhetsbegreppets alla tre delar;
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Bilaga 1, 4/4
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Investeringar ska endast göras i de företag som på ett godtagbart sätt uppfyller
kraven i de internationella konventionerna som Sverige har undertecknat. De
konventioner som främst avses är:
•
•
•
•
konventionerna om de mänskliga rättigheterna
barnkonventionen
ILO-konventionen (internationella arbetsorganisationen, FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor)
internationella miljökonventioner.
Regionen ska undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer
från produktion och försäljning av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror,
pornografi eller vapen. Regionen ska också undvika investeringar i företag som
arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera kol, olja och gas.
Regionen är positiv till placeringar som innebär en bredare miljöhänsyn.
Dessa instruktioner ska gälla vid förvaltning av direktinvesteringar i svenska och
utländska aktier samt företagsobligationer. Vid indirekta investeringar såsom
innehav i fonder, hedgefonder, strukturerade produkter och derivat gäller att
dessa instruktioner så långt det är möjligt tillämpas i så stor del av de underliggande placeringarna som möjligt.
Ansvaret att se till att ovanstående begränsningar följs ligger på kapitalförvaltaren om inte direktinvestering har skett. Uppföljning av hållbarhetsarbetet
och dess utfall ska genomföras årligen (regleras i avtal).
Om det kommer till regionens kännedom att dessa föreskrifter inte följs kommer
detta att leda till att kapitalförvaltaren uppmanas att göra en utvärdering av den
enskilda placeringen och därefter gör Region Östergötland en bedömning av
kapitalförvaltarens lämplighet.
Bilaga 2, 1/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Regionstyrelsen
Överväganden inför uppdaterad finanspolicy/placeringsföreskrifter
Inledning
Denna bilaga avser att förtydliga de ställningstaganden som har gjorts i
finanspolicyn och i placeringsföreskrifterna. Rubrikerna följer strukturen i
dessa båda dokument.
Finanspolicy
Inledning
Finanspolicyn utgör ett övergripande regelverk för den finansiella verksamheten.
Målsättning/avkastningskrav
I finanspolicyn och i placeringsföreskrifterna anges inget tydligt avkastningskrav. Det är ingen förändring jämfört med tidigare. Internt har
dock regionen ett långsiktigt avkastnings-/uppföljningsmål på 4,65 procent
som mäts över rullande 10-årsperioder (konjunkturcykel). Avkastningsmålet
beräknades för ett antal år sedan och har därefter inte reviderats. Målet
ligger fast men ska vid uppföljning värderas utifrån aktuell marknadssituation.
Resonemang: Ett uttryckligt mål skulle kunna ge bättre vägledning för
kapitalförvaltare och reducera onödigt risktagande eftersom de inte behöver
sträva efter den högsta avkastningen utan det är tillräckligt att nå målnivån.
Samtidigt vill regionen ha del av hela tillväxten på de finansiella
marknaderna och ett fast mål kan motverka det. Ett fast mål kan också leda
till ett ökat risktagandet när förvaltare som ligger under målet försöker nå
önskat mål.
Övriga förändringar
Finanspolicyn har kompletterats med att den även gäller för donationsmedelsförvaltningen (stiftelser). Inga övriga principiella förändringar har
gjorts. Fortfarande råder restriktivitet inför borgensåtaganden och extern
utlåning.
Bilaga 2, 2/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Placeringsföreskrifter
Inledning
Placeringsföreskrifterna, bilaga 1, är utformade för att fungera som direktiv
till kapitalförvaltare som fått ett uppdrag av regionen. Avtalen med respektive kapitalförvaltare är dock mer specificerade och innebär att endast
tillämpliga delar av placeringsföreskriften är aktuella.
Räntebärande värdepapper
Ingen förändring har gjorts som avser godkända ratingnivåer, det vill säga
kreditvärdigheten hos de som lånar pengarna.
Följande ratingnivåer finns (Standard & Poor) där AAA är högst rating och
D är lägst:
AAA, AA+, AA, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-,
CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D
Resonemang: Föreskrifterna innebär en genomsnittlig ratingnivå
kompletterat med att kapitalförvaltarna månadsvis ska informera om
fördelningen mellan ratingnivåer. Inför revideringen av placeringsföreskrifterna har en utvärdering gjorts av hur de av regionen anlitade
kapitalförvaltarna har agerat utifrån nuvarande placeringsföreskrifter.
Resultatet visar att inga kapitalförvaltare har utnyttjat genomsnittsmodellen
till att ha en stor del i de lägre ratingnivåerna och de flesta redovisar bra
underlag över fördelningen mellan nivåerna. Det finns några placerare som
har några få procent placerat i företag med rating ned till B. De flesta har
dock mycket få placeringar som är lägre än BBB.
Det var vid föregående revidering av placeringsföreskrifterna som lägsta
ratingnivån ändrades till genomsnittlig. Anledningen till förändringen var att
en genomsnittlig rating innebär en möjlighet att placera i företagsobligationer
som har en lägre rating om det vägs upp av räntepapper med en högre rating.
Det finns också företag som ingår i fonderna som inte är ”ratade” eftersom
det kostar och företagen har inte behov av att ha en rating. Dessa företag kan
vara mycket kreditvärdiga. Samtliga kapitalförvaltare som regionen idag
anlitar har metoder för att bedöma kreditvärdighet och har egna maxgränser
eller begränsningar hur mycket som får placeras i särskilda innehav. Det sätt
som kapitalförvaltarna arbetar på för att minimera riskerna är dock olika och
det försvårar en generell skrivning i placeringsföreskrifterna.
Inga ändringar föreslås därför och det står även fortsättningsvis att det krävs
en låg kreditrisk/hög kreditvärdighet för den sammanlagda placeringen och
att en regelbunden uppföljning ska göras av fördelningen mellan
ratingnivåer. För egenvalda och enskilda placeringar gäller dock lägst rating
enligt den tabell som finns i placeringsföreskrifterna.
Bilaga 2, 3/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Övriga förändringar avseende räntebärande värdepapper
Beskrivningen av vad som avses med räntebärande värdepapper har tagits
bort. Det bedöms inte vara nödvändigt utan kan istället innebära en ofrivillig
begränsning.
Ett förtydligande har gjorts att derivatinstrument kan användas för att minska
risken i portföljen genom att t.ex. valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande tillgång. Derivat får dock inte användas i
spekulativt syfte.
Beskrivningen av aktieindexobligationer och dess begränsningar har tagits
bort. Anledningen är att placeringen räknas som en alternativ placering och
ingår i det begreppet.
I nuvarande placeringsföreskrifterna framgår att maximalt 30 procent av en
ränteplacering får vara placerade hos en emittent (gäller ej staten). Den
skrivningen har skärpts för att minska risken. För svenska säkerställda
bostadsobligationer gäller fortsättningsvis maximalt 30 procent per emittent
medan maximalt 10 procent får placeras hos en enskild övrig emittent. Precis
som tidigare är staten som emittent undantagen från begränsningen.
Aktier
Ingen förändring har gjorts av den maximala andelen på 30 procent av
regionens totala likvida medel som får placeras i aktier.
Resonemang: Ränteläget är rekordlågt och det råder osäkerhet omkring
framtida tillväxt i Europa efter bl.a. Storbritanniens omröstning som ledde
till utträde ur EU (Brexit). Även i övriga världen är osäkerheten stor, t.ex.
hur presidentvalet i USA kan komma att påverka den finansiella marknaden.
Kontentan är att det blir svårare att nå en god avkastning i förhållande i
önskad risknivå. Det är ett scenario som flera av regionens anlitade
kapitalförvaltare vittnar om.
Om regionen skulle tillåta en ökad aktieandel skulle det innebära en större
risk jämfört med idag och att regionens resultat vid en nedgång på
aktiemarknaden skulle påverkas än mer negativt i absoluta tal. Den strategi
som regionen har för närvarande innebär att kapitalförvaltarna kan minska
aktiedelen när de bedömer att aktiemarknaden är osäker. Detta gör att en
minskad andel i aktier inte är motiverad. Genom att låta några kapitalförvaltare ha uppdrag som tillåter en högre aktieandel än tillåten maximal
nivå, men att regionen håller koll på andelen på totalnivå, möjliggörs att
aktieandelen kan hamna närmare maximinivån när den finansiella
marknaden är positiv. Den nuvarande fördelningen med maximalt 30 procent
Bilaga 2, 4/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
i aktier har över tiden visat sig fungera relativt väl om man tittar på
avkastningen över tid. Endast ett år sedan 2006 har avkastningen varit
negativ och det var 2008 under finanskrisen. Strategin att flytta mellan aktieoch ränteplacering bidrog då till att begränsa den negativa avkastningen. Inga
placeringar behövde säljas och kapitalet kunde återhämta sig kommande år.
Anmärkning: I budgeten beräknas en betydligt lägre avkastning av försiktighetsskäl
och det påverkar kurvan från och med 2016.
Det är viktigt att komma ihåg att inte heller ränteplaceringarna är riskfria
men friheten att välja mellan korta och långa räntefonder och mellan
nominella och reala räntefonder ger en frihet för kapitalförvaltarna att
anpassa sig till marknaden. Se även avsnitt om alternativa placeringar som är
en annan möjlighet att öka avkastningen.
Bilaga 2, 5/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
Alternativa placeringar
Det föreslås bli tillåtet att investera i alternativa placeringar såsom råvaror,
hedgefonder med mera med 10 procent på regionövergripande nivå.
Resonemang: Genom att investera i alternativa investeringar (t.ex. råvaror,
hedgefonder) med förväntad låg korrelation (följsamhet) till aktier och räntor
kan den totala portföljrisken reduceras. Man säger att risken vid alternativa
investeringar ligger någonstans mellan aktie- och ränteplacering.
Vid tidigare utvärderingar har dock slutsatsen blivit att regionen inte skulle
öppna upp möjligheten för alternativa placeringar. Det grundades främst på
att även de flesta alternativa placeringar under finanskrisen 2008 följde den
negativa trenden och placeringarna kunde inte heller garantera regionens
etiska krav. Men marknaden och produkterna har förändrats. Genom att
öppna möjligheten för alternativa placeringar kan regionen öka möjligheten
till meravkastning. I placeringsföreskrifterna begränsas risken genom att
maximalt tio procent av regionens placeringar får vara i alternativa
placeringar. I placeringsföreskrifterna framgår ytterligare begränsningar
såsom:
-
endast fondplacering (säkrar en bred placering)
krav på månadsvärdering (möjliggör aktuell redovisning)
likvida per månad (möjliggör försäljning vid behov)
endast köpas av externa kapitalförvaltare inom ett
allokeringsuppdrag (möjliggör för kapitalförvaltare att det går att
gå in och ur i denna placeringsform när det är rätt läge).
Mot bakgrund till detta föreslås möjligheten till alternativa investeringar
öppnas. I samband med upphandling av kapitalförvaltare får utvärdering
göras utifrån kapitalförvaltarens beskrivning av upplägg och historisk
avkastning om det kan bli aktuellt med denna typ av investering.
Ansvarsfulla placeringar
Ansvarsfulla placeringar är ett nytt avsnitt som tydliggör kapitalförvaltningens bredare perspektiv på ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet. Ett krav på årlig uppföljning av hållbarhetsarbetet har tillkommit.
Resonemang: Förslagen utgår från målen i regionens strategiska plan.
Beskrivningen är bredare men fortfarande relativt generell. Det tydliggörs att
regionen ska undvika investeringar i bolag som arbetar med att prospektera,
exploatera, utvinna eller producera kol, olja och gas samt att regionen är
positiv till investeringar som tar miljöhänsyn. I nuvarande placeringsföreskrifter beskrivs att regionen ska undvika att placera i krigsmateriel och
det har ersatts med vapen. Anledningen är att krigsmateriel omfattar ett stort
område som är svårt att definiera, t.ex. inom fordonsindustrin. De
Bilaga 2, 6/6
Ledningsstaben
Annika Hjertkvist
2016-09-19
Dnr: RS 2016-601
konventioner som Sverige har skrivit på och som framgår av föreskrifterna
reglerar detta.
Vissa landsting/regioner/kommuner köper in extern hjälp med att screena
sina placeringar för att säkerställa att placeringarna håller vad som utlovats.
Det är regioner som själva väljer fonder. Region Östergötland placerar enligt
nuvarande strategi i fonder via avtal med kapitalförvaltare. I deras uppdrag
ingår att följa den generella skrivning som finns och att arbeta aktivt för att
uppnå detta. I samband med uppföljningsmöten med kapitalförvaltarna är
detta en stående punkt på dagordningen. De nuvarande kapitalförvaltarna
arbetar seriöst med frågan men på lite olika sätt. Genom förändringen att
kräva årlig uppföljning av hållbarhetsarbetet kan utvärderingen bli bättre.
Download