Tyska bomber mot Manhattan

advertisement
svenskt militärhistoriskt bibliotek presenterar
överraskande krigshistoriska fakta
augusti 2012
Tyska bomber mot Manhattan
Text: Simon Olsson
Till skillnad från många europeiska länder skonades det amerikanska fastlandet
från det andra världskrigets bombkrig.
Tyska planer på attacker mot USA fanns
dock och en av dessa bestod i V2-raketer
avfyrade från ubåtar. Målet var Manhattan,
New York.
Så gott som den enda möjligheten för Tyskland att få till stånd ett fredsavtal med USA
var genom en seger över Storbritannien. Om
USA förlorade sin brittiska plattform i Västeuropa återstod endast östfronten och möjligheten till separatfred uppstod. Det fanns
skäl att anta att det amerikanska folket inte
skulle vara svårövertalat till en sådan fred
om Storbritannien försvann ur bilden. Om
fallet skulle visa sig vara annat ansågs bombning av amerikanska städer kunna vara ett
medel för att påverka opinionen. Även om
något större anfall mot det amerikanska fastlandet aldrig genomfördes kom flera olika
planer för detta att utvecklas. Gemensamt
hade de att huvudmålet var New York och
Manhattan.
Osämja fördröjde tekniken
Idén att avfyra raketer från ubåtar hade
funnits ända sedan 1941 då möjligheterna
för detta började studeras vid den tyska
testanläggningen i Peenemünde. Planerna ledde sommaren
1942 fram till försök där 30 cm raketartilleri framgångsrikt
avfyrades från en ubåt både i yt- och undervattensläge. Den
marina ledningen var positiv till idén men utveckling avbröts
då raketerna inte hade någon tillförlitlig styrning.
Idén återupptogs i juli 1943 efter det att V1, den flygande
bomben, utvecklats. Med en flygsträcka på nära 24 mil innebar
V1 möjligheten att från ubåtar attackera städer vilka tidigare
legat utanför tyskarnas räckvidd. Planerna kom dock inte att
realiseras då det tyska flygvapnet, vilka utvecklat och använde
V1, inte kom överens med marinen.
Tre containrar med en vardera V2-raket skulle bogseras över
Atlanten för att där avfyras mot New York. Projektet var för sin
tid avancerat och mycket kunde gå fel. En av de tyska farhågorna var att ubåtarna under bogseringen hade blivit lätta
måltavlor för de allierade.
Täcknamn: Prüfstand XII
Då V2-raketen 1943 introducerades togs idén om avfyrning av
raketer från ubåtar återigen upp till diskussion. Det var dock
1
XXI var våren 1945 den främsta av det tyska
ubåtsvapnets ubåtsmodeller. Den har kallats
”den första riktiga ubåten” och ”ubåten som
kunde ha vunnit kriget”. Utrustad med snorkel
och elmotorer hade den en möjlig chans att ta
sig till USA utan upptäckt.
först i slutet av 1944 som det fanns möjlighet att avdela resurser
till projektet, vilket vid Peenemünde gavs täcknamnet Prüfstand XII. Då V2-raketen var för stor för att rymmas ombord
på en ubåt var tanken att raketerna skulle placeras i vattentäta
cylinderformade containrar och i dessa föras över Atlanten.
Tre containrar, varje 32 meter lång och med en vikt på uppåt
500 ton, skulle bogseras av en ubåt av modell XXI som särskilt
anpassats för uppdraget. Väl framme vid de tänkta avfyrningsplatserna skulle raketerna tankas, riktas och avfyras.
Inte heller dessa planer kom att realiseras. I december 1944
påbörjades tillverkningen av tre containrar vid Vulkanwerft i
Stettin, men vid krigsslutet skulle endast en av dessa vara färdigställd medan övriga två endast var halvt klara. Likaså kom
ett av Blohm & Voss’ varv att påbörja den nödvändiga modifieringen av en XXI-ubåt. På grund av de allierades ständigt
återkommande bombräder mot de tyska varven blev ubåten
aldrig färdigställd.
Motåtgärd: Operation Teardrop
Genom sin underrättelsetjänst kände de allierade till de tyska planerna redan 1944 och kunde därför förbereda sig för
att möta det kommande V2-hotet. Tanken var att genom en
operation kallad Teardrop placera fyra grupper av eskorthangarfartyg utanför USA:s östkust. Fartygsgrupperna skulle där
leta upp, jaga och förstöra eventuella tyska båtar som var på
väg mot den amerikanska kusten. Hotet sågs så allvarligt att
New Yorks borgmästare i december 1944 gick ut offentligt och
varnade medborgarna för vad som kunde komma att hända.
Måltavlan för projektet var centrala Manhattan. Siktet skulle
vara inställt på korsningen mellan East Houston Street och
Bowery, men med en bristande träffsäkerhet hade varje nedslag på Manhattan varit en seger.
Det är osäkert hur den amerikanska befolkningen hade
reagerat mot ett angrepp mot New York. Krigets utgång hade
dock med all sannolikhet blivit densamma
2
Flera av de personer som engagerades i planerna på att attackera USA med V2-raketer kom efter kriget att få nya arbetsgivare i just USA. Genom operation Paperclip fick de en viktig roll
i utvecklingen av raketer för såväl USA:s armé som NASA.
Allt mer verkligt blev det då Tysklands rustningsminister,
Albert Speer, under ett radiotal i januari 1945 meddelade att
både V1-bomber och V2-raketer den 1 februari skulle regna
ner över New York. Speers utlovade regn uteblev, men hotet
om detsamma förblev lika verkligt för den amerikanska försvarsmakten.
Operation Teardrop realiserades först i april 1945 då de marina styrkorna var på plats utanför den amerikanska östkusten
där de samordnades med flygvapnet. Operationen sammanföll med Tysklands sista försök att slå mot USA:s fartygstrafik
varför ett tiotal ubåtar befann sig i området. Fram till krigsslutet kom operationen utanför USA:s östkust att resultera i att
fem av dessa ubåtar sänktes. I samband med den tyska kapitulationen kom ytterligare fyra tyska ubåtar att kapitulera till
styrkorna. Ingen av ubåtarna var emellertid bestyckade med
raketer som befarats.
Vill du läsa mer om Hitlers anfallsplaner? Nu har du chansen
att få böckerna Hitlers hemliga vapen, del 1 och 2 för endast
248 kronor portofritt (värde 696 kr) när du blir medlem i
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
Gå in på www.krigsmyter.nu/manhattan för att läsa mer.
GULDPAKETET: 439 kr
SILVERPAKETET 339 kr
(värde 1 314 kr)
(värde 1 004 kr)
+
+
+ +
+
+
3
Bomba London!
var inte tiller gillade. Det tyska bombflyget
Vedergällning var ett ord som Hitl
tegiska bombning
för att svara på de allierades stra
räckligt starkt eller stort nog
nsystem som kunde
och armé presenterade varsitt vape
av Tyskland. Tysklands flygvapen
e hade V1 att
att behöva offra piloter. Luftwaff
användas för att bomba England utan
rgällningsvapen
hade projektet V2. V står för Vede
presentera för Hitler och armén
a London men,
dessa system användes för att bomb
(på tyska Vergeltungswaffe). Båda
sig med det utan
on visar, så tänkte man inte nöja
som artikelförfattaren Simon Olss
vapensystemen.
också bomba New York med de nya
Första gången
ta generationens kryssningsrobot.
Lufwaffes vapensystem, V1, var förs
, tio flygande bommot England var den 13 juni 1944
som V1 avfyrades i vedergällning
Totalt under krikrike och fyra träffade England.
ber skickades iväg från norra Fran
erpen.
a mål, främst mot London och Antw
get avfyrades 22 679 V1 mot olik
ationellt mot Paris
V2, avfyrades första gången oper
Det andra vedergällningsvapnet,
ta V2 ner i London
. Senare samma kväll slog den förs
på morgonen den 8 september 1944
den sista raketen
ck fram till den 17 mars 1945 då
och beskjutningen av London pågi
ter mot England vapel. Totalt avfyrades 1 269 rake
träffade ett hyreshus i Whitecha
versioner, är i
vapensystemen, fast i modernare
rav 517 träffade Storlondon. Båda
en Tomahawk eller
som till exempel kryssningsmissil
flitigt bruk runt om i världen,
ten Scud.
den ballistiska medeldistansrake
du SMB:s egenistoriskt Bibliotek (SMB) idag får
Blir du medlem i Svenskt Militärh
om Hitlers så kallahemliga vapen i två delar. Allt
producerade bokserie om Hitlers
böcker i ett paland segern i kriget. Du får två
de mirakelvapen som skulle ge Tysk
a för specialpriset
för 0 kronor och du får den andr
ket där den första boken är din
lägger jag dess(värde 696 kr). I Silverpaketet
248 kronor, det är mitt Bronspaket
­tbrott
dskrigets u
Hitler anfaller Polen om andra värl
utom i den högintressanta boken
yg,
aget
oufl
-kam
erbar storlek och i försvarets m/90
plus en praktisk fältmössa i just
prak
och
er
böck
Mitt Guldpaket har, förutom tre
för 339 kronor (värde 1 004 kr).
e och praktisk
tisk fältmössa, ett marinblått bält
kronor (värde 1
marin persedelspåse för ringa 439
skickas porto(värde 696 kr)
314 kronor). Jag ordnar att allt
att sista svarsdag
fritt hem till dig. Men kom ihåg
släcker sidan kl
är tisdag den 14 augusti och jag
tfullt!
23.55, så handla snabbt och kraf
tan!
nhat
u/ma
er.n
smyt
krig
Läs mer på www.
dning på bokhösten!
Med en förhoppning om en bra inle
BRONSPAKETET
248 kr
0 kr
Per-Anders Lundström
du
PS! Kom ihåg att som medlem får
måa
risk
isto
dessutom det militärh
nadsmagasinet Pennan & Svärdet helt
kostnadsfritt (värde ca 588 kr per
år). Se till att bli medlem i klub
isto
tärh
mili
ben för den verkligt
riskt intresserade. Ingen medlemsavgift och inget köptvång.
248 kr
Download