Framtiden r ljus

advertisement
2008-03-17
Framtiden är ljus!
F0042T Optik I (7,5hp)
Examinator: Lars Benckert, rum E 148, tfn 491138
e-post [email protected]
Kurshemsida: http://sirius.mt.luth.se/~lassew/AO1/link_to_courses.htm
Ljus och annan elektromagnetisk strålning används alltmer i all mänsklig verksamhet. Det
används för kommunikation, mätning, oförstörande provning och kontroll inom teknik och
medicin. Det används för bearbetning i tekniska, medicinska och odontologiska samanhang.
Och av oss alla dagligen! Utvecklingen av datorer och optiska sensorer har gett oss nya
möjligheter att hantera den stora informationsmängd som ljus och annan elektromagnetisk
vågrörelse kan överföra. Nya material har gett oss lasrar med allt högre effekt till rimliga
priser. Allt detta har öppnat för nya tillämpningar i industriella och medicinska sammanhang
och inom forskning.
Kursen Optik ger grundläggande kunskaper om ljusets egenskaper, vilket är nödvändigt för
att kunna förstå de nya tekniker och instrument som gör sitt intåg inom industri och samhälle.
Vi studerar hur kikare, mikroskop och kameror är uppbyggda och hur de fungerar. Hur bygger
man ett enkelt kameraobjektiv?
Ljusets vågnatur sätter gränser för hur små detaljer som går att studera, men öppnar också för
nya mätmetoder som kan registrera t ex töjning och deformation, viktiga storheter i ingenjörssammanhang.
Kursen förutsätter kunskaper motsvarande vågrörelsedelen i MTF097 (Fysik 2) och
baskurserna i matematik.
Som fortsättningskurs finns F7007T Optik II
I kursen F0042T Optik I ingår följande moment:
Geometrisk optik: Den geometriska optikens grunder. Fotometri.
Avbildning med linser och linssystem. Matrismetoder för
konstruktion och analys av linssystem. Avbildningsfel och sätt att
minska dem. Kameran, kikaren, mikroskopet och andra optiska
instrument. Datormetoder för konstruktion, analys och optimering
av optiska system.
Fysikalisk optik: Den fysikaliska optikens grunder. Interferens.
Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Koherens. Polariserat ljus,
beskrivning, uppkomst och analys. Dubbelbrytning. Holografi
och interferometri. Fiberoptik. Några optiska mätmetoder och
optiska sensorer med tillämpningar.
Undervisning: Föreläsningar, lektioner, demonstrationer och
laborationer. Obligatoriskt deltagande vid laborationerna. Närvaro
vid projektredovisningarna i kursen Optik II. rekommenderas
I kursen ingår också en mindre litteraturuppgift som presenteras
muntligt och skriftligt.
Deformation i insugningsrören till
bilmotor analyserad med
holografisk interferometri
Kunskapskontroll: Skriftlig tentamen Alternativa tentamensformer kan förekomma.
Download