billerud använder magnetiska flödesmätare med framgång

advertisement
BILLERUD ANVÄNDER MAGNETISKA FLÖDESMÄTARE MED FRAMGÅNG
Billeruds produktionsanläggningar håller mycket hög teknisk standard, produktivitet och miljövänlighet. Samtliga
bruk är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. De är också miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Här visar Kjell Jonsson från Billerud upp
deras installation av Rosemounts Magnetiska
Flödesmätare för Matts Landmark från Emerson.
Båda är mycket nöjda.
Gruvöns bruk i Grums är med sina ca 1000
anställda en av Värmlands största arbetsgivare.
Nytänkande har alltid varit ett ledord på Gruvön
där de bland annat var pionjärer med datoriserad
styrning och kontroll av PM4 redan 1964 och först
i världen att introducera produkter som White Top
Liner och helvit liner. Bruket omfattar tre massalinjer, sex pappersmaskiner, en bestrykningsmaskin
och två flingtorkar för torkning av avsalumassa.
Gruvön tillverkar vitt säck- och kraftpapper, fluting
och vit liner till wellpapp och avsalumassa.
TOTAL KONTROLL
Billerud i Grums har installerat Rosemount Magnetisk flödesmätare 8705 med fristående transmitter
8712E. Mätaren har den unika diagnostiken DA1
och DA2. Detta innebär att mätaren kan kontrollera att rätt kabeldragning har gjorts, att mätaren
arbetar med rätt frekvensområde beroende av
aktuellt processbrus och att den kan göra Meter
Verification vilket betyder att den kan kontrollera
sin egen kalibrering under drift utan behov av
demontering eller extern utrustning.
Flödesmätaren är installerad i en DN200 ledning för osilad pappersmassa. Denna pappers8
massa är från lövträd vilken har en kortare
fiberlängd, ca 3 mm, jämfört med barrträdskog.
Denna typ av massa ger ett papper med bra
tryckbarhet. Magnetiska flödesmätaren från
Rosemount är installerad efter Blåstanken och
reglerar processen efter denna tank. Kjell Jonsson
som är instrumentansvarig på Billerud visar oss
applikationen och berättar om installationen samt
hur funktionen har varit.
skriven direkt på knappsatsen. Det är viktigt att
allt är enkelt och lättförståligt när man ska kunna
hantera olika instrument. Det kan tex. dyka upp
akuta händelser under nattskiftet som kräver
att jourpersonal tillkallas. Vid dessa tillfällen är
det synnerligt viktigt att allt är enkelt så man
inte behöver leta i en manual. Rosemount 8712E
är så enkel att man ytterst sällan behöver
någon manual.
PROCESSDATA
Kjell berättar vidare att de använder Emersons
AMS system (Asset Management Solutions) och
pga att den levererade Rosemount magnetiska flödesmätaren är levererad med komplett diagnostik
fungerar detta samspel utmärkt. Efter installation
har flödesmätaren informerat via AMS system att
de bör byta frekvensområde, från 5Hz vilket är
normalinställning till 37 Hz. Detta föreslår instrumentet genom AMS system för att få en jämnare
utsignal trots en brusig applikation.
Enligt Kjell så fick de en jämnare utsignal
utan att behöva öka tidsdämpning av signalen
när de ändrade frekvens från 5 Hz till 37 hz.
Detta gör att flödesmätaren kommer fortfarande
ha en snabb reaktionstid vid flödesförändringar
»» Lövlinjen SK1
»» Flöde: 0-1000 m³/h
»» Temperatur: upp till 100 ºC
»» Rördimension: DN200 PN16
»» Massakoncentration: ca 4%
»» Magnetisk flödesmätare: Rosemount 8705
»» Flödestransmitter: Rosemount 8712E
ENKELT ATT FÖRSTÅ
Enligt Kjell så har hela installationen gått mycket
bra. Transmittern har ett väl tilltaget utrymme för
att enkelt komma åt
kabeldragning och
förskruvningar. Transmittern har också en
enkel hanterbar display/knappsats där
varje knapp har en
funktion. På varje
knapp finns en text
som beskriver funktionen. Pga detta menar
Kjell att det är mycket
enkelt att förstå och
lära sig funktionerna
i transmittern. I stort
sett finns manualen
och nu till med en stabil utsignal. I och med att
Rosemounts DC-matade magnetiska flödesmätare
erbjuder en möjlighet att ändra drivfrekvensen så
kan man använda denna standardmätare även
till brusiga applikationer och undanröjer behovet
av tex dyrare AC-matade mätare.
Detta gör också att man har färre typer av
mätare på sitt bruk. Kjell menar att de är mycket
nöjda med denna installation från Rosemount/
Emerson. Billerud har beställt ytterligare ett flertal
magnetiska flödesmätare från Rosemount/Emerson med full diagnostik till andra flödesmätpunkter
för lövlinjen.
Process lay-out
Lövlina som visar
appliceringspunkt
för den magnetiska
flödesmätaren.
UTMÄRKT SAMSPEL
SÅ HÄR FUNGERAR DET
Ett spektrogram mellan signal och frekvens. Den gröna
kurvan är bruset vid olika frekvenser. Man ser att bruset
är större vid lägre frekvenser och mindre vid högre
frekvenser. Y-axeln visar signalens storlek. X-axeln visar
frekvensområde.
Det vita inringande fältet visar signalen vid 5 Hz. I detta fall
är förhållandet mellan signal och brus litet. Om signalen är
mindre än 25 gånger bruset föreslår instrumentet att byta
frekvensområde.
Genom att använda Rosemounts unika magnetiska
flödesmätare kan man ändra frekvensen till 37Hz vid
brusiga applikationer och därmed få ett större förhållande
mellan signal och brus. Se det vita inringande fältet. Detta
gör att signalen återigen blir stabil utan behov av dämpning.
Därmed får man en korrekt och aktiv styrning av processen.
9
Download