Cancer

advertisement
Cervixcancer
Cervixcancerprevention
Primärscreening HPV
Uppsala160413-14
Anna Palmstierna
utvecklingsbarnmorska
RCC-syd, Lund
Alla känner någon som
har haft cancer
kanske någon som dött i
cancer
Kvinnors dödsorsak i världen
•
•
•
•
•
Graviditet/förlossning
Livmoderhalscancer
Bröstcancer
Tjocktarmscancer
Vattenbrist
Kvinnlig cancer 2011
”Cancer i siffror”
1) Bröstcancer 30,3 %
8382
2) Skivepitelcancer i huden samt övrig hudcancer 9,1%,
2516
3) Tjocktarmscancer 7,6%
2102
4) Lungcancer 6,4%
1 783
5) Malignt melanom i huden 5,9% 1 647
6) Livmoderkroppscancer 5,2%
1 431
15) Livmoderhalscancer
1,5%, 420
dödsfall 140
Cx cancer Uppsala 2007-2014
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer
2014
28
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
27
18
25
23
24
23
12
Cx cancer Örebro län 2007-2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
19
10
20
11
13
20
8
14
Prevention cervix cancer
• Kunskap!!
• Cellprovstagning, för alla kvinnor, ngn
typ av sex, slemhinna mot hud
• HPV-vaccination
• Kondom
• Sluta röka
• Starkt immunsystemet
Lab medicin
kallelse
KK
Bmm
VÅRDKEDJA
CELLPROVTAGNING
Bmm
Kvinnan
Cytologen/
Mikrobiolo
gen
Icke deltagare inom screeningen
•
•
•
•
•
•
Oro inför svaret, förträngning av kallelse
Kulturellt/prevention
Inga symtom, avstår
Tillgängligheten
Kostnaden
Prioritering
Bengt Andrae, Pär Sparen
Lisen Arnheim-Dahlström
• Cervical screening programme saves lives in
more ways than one
2012 (BMJ).
• Kvinnor som dör i diagnosen cervixcancer
domineras stort av kvinnor som inte fullt ut
deltagit i screeningprogrammet
Fatima Azerkan, KI 2011,
visar i ” Cervical screening
participation and risk among
Swedish born and immigrant
women in Sweden”, att
hörsamheten är lägre hos
immigranter, men att det
även beror på vilket land
kvinnan kommer från
kr250
Avgift 2015/täckningsgrad%2014
kr200
kr150
kr100
kr50
kr0
avg
täckngr%
Mottagning: kontorstid,
kvällstid, helgdag
bussen
563 kvinnor
72%
önskade
kvälls- eller helgtid vid nästa
provtagning
1177.se/Cellprov
Other languages
HPV vaccination
Två filmer
19
2014
normala cellprover 89,8%
avvikande provsvar 10,2%
2015
Nkcx.se
24
75-80% HAR ELLER HAR HAFT
NÅGON TYP AV HPV
HPV-Humant Papillomvirus
Högrisk HPV/Potentiellt
högrisk HPV:
16,18,31,33,35,39,45,
51,52,56,58 59, 68, 73,82,
26, 53, 66, 67 och 68
Lågrisk HPV:
6, 11,30, 40, 42,43, 54, 61,
62, 70, 74, 81, 83, 86, 87,
89, 90, 91 och 114
Hanteras som neg, svaras ej
ut
Vanligaste HPV-dna
HPV 16 hos 53%
HPV 18 hos 17%
HPV 45 hos 7%
HPV 31 hos 3%
HPV 33 hos 2,5%
VARIFRÅN KOMMER HPV??
????
•Vaginalfloran
•Amnionvätska
•Spermier
•Endometriet
I mer än 99% av all cervix
cancer
Viktig orsak även till cancer i vagina,
vulva, penis, anus, scrotum,
tungbasen och tonsill
HPV 6/11 Larynx papillom
Cervical intraepithelial
neoplasia
• CIN I
• CIN II
• CIN III
• CIS
• Cancer
Cancer, okontrollerad
celltillväxt, de nya cellerna
förstör den omgivande
vävnad
Utläkning av förändring
• I 60%
• II 40%
• III 33%
Natural history of CIN
( Ostor, review 1993)
Kolposkopi
34
CIS: carcinoma in situ
The Beautiful Cervix Project
The Beautiful Cervix Project
Konisering
48
En konisering påverkar inte chansen att bli med
barn
49
Cervix cancer, utbredning
SKYDD MOT UTVECKLAD CERVIXCANCER
• Fullt deltagande i screening
cervixcancerprevention 90% sydd
• Fullt vaccinationsprogram mot HPV, med
dagens vacciner 70 % skydd
• Ökar om pojkar inkluderas i
vaccinationsprogrammet 2017
Vacciner
• Cervarix skydd mot
16 och 18
korsskydd mot 31, 33
och 45
• Gardasil skydd mot
HPV 16, 18, 6 och 11
samt ett visst skydd
mot 31
Vaccination mot HPV för flickor 11-12
år i skolan, gratis
Flickor födda 1993-1998, på
Barnmorskemottagning eller Vårdcentral,
Gratis
Flickor födda 1992 eller tidigare, recept
på vårdcentral, högkostnadsskyddet
www.1177.se eller ring 1177
Inga allvarliga biverkningar av
HPV-vaccinationer
Lisen Arnheim-Dahlström (Pär Sparen)
Följt upp ca 300 000 vaccinerad och ca
700 000 icke vaccinerade svenska och
danska flickor,10-17 år, för att kartlägga
sjukdomsförekomst, 53 olika diagnoser.
Finns ingen statistisk ökning av
sjukdomar hos de vaccinerade flickorna
HPV sjunkit!
• 2008, analyserades i Skåne,
klamydiaprover från 50 000 flickor under
22 år, för HPV 16, 18, 6,11
• 2013, analyserades samma antal prover,
från flickor i samma åldrar
40 % sänkning!!
Immunförsvaret mot nya HPV
utvecklas långsamt
Immunsuprimerade kvinnor ligger i
riskzonen
Faktorer som kan ha betydelse vid utveckling av all cancer
European Code Against Cancer
60
European code against cancer
Primärscreening HPV, 2017
Varför?
Förfining av screeningmetoden
• Letar efter orsaken till bland annat
cervixcancer, HPV
• Beräknar nationellt kunna förhindra ca 60
fler kvinnor med cervixcancer
• Kan rädda ca 30 fler kvinnor/år
CELLPROVSTAGNING MED ANALYS AV;
23–29 år, cytologi vart tredje år
• 30–49 år, HPV vart tredje år,
kompletterande analys även för
cytologi runt 41 år
• 50–64 år, HPV vart sjunde år
•
12 provtagningar
Utförlig information, Socialstyrelsen, sökord: primärscreening
Hpv
Oro vid besked om
cellförändringar
• Anxiety levels in women attending colposcopy clinics for treatment for
cervical intraepithelial neoplasia. Theresa Freeman-Wang, Patrick Walker,
John Linehan, Claire Coffey, Brian Glasser and Lorraine Sherr, 2003
BJOG 2001;108:482–4.
• Många kvinnor upplevde oro, ångest och chock i samband med att de fick
en diagnos med cellförändringar Juraskova, Butow, Sharpe & Campion,
2007; Bertram & Magnussen, 2008
• Gray et al. (2006) 88 procent (n=3562) av kvinnorna upplevde oro och
ångest inför nästa cellprov
• Monsonego, Cortes, Pereira da Silva, Jorge och Klein (2011) redovisar att
59 procent av kvinnorna (n=1475) i deras studie upplevde oro och ångest
som en direkt reaktion vid ett avvikande provresultat.
Besked om bärare av Hr Hpv, kan hos kvinnor
ge en ökad känsla av skam, oro och ångest
• Are women ready for the new cervical screening protocol in England?
A systematic review and qualitative synthesis of views about human
papillomavirus testing. British Journal of Caner (2012) 107, M Hendry
• Psychosocial outcomes of three triage methods for the management of
borderline abnormal cervical smears: anopen randomised trial. BMJ
2010;340:b4491, Kirsten J McCaffery
• Anticipated shame and worry following an abnormal Pap test result: The
impact of information about HPV, Jo Waller ⁎, Laura A.V. Marlow, Jane
Wardle, Preventive Medicine 48 (2009) 415–419
• The psychosocial impact of human papillomavirus testing in primary
cervical screening—a study within a randomized trial, H.C. KITCHENER*,
Int J Gynecol Cancer 2008, 18, 743–748
Besked på bärare av hr Hpv
• Hr Hpv kan tolkas som STI, ge skuldkänsla,
ångest och oro
• Kvinnans psykosociala välbefinnande kan
påverkas
• Påverkan på relationen och sexuellt beteende
• Svårare att informera om Hpv, utan att skapa
ångest och skuldkänslor
• Trygghet för vissa, oro för andra kvinnor
• Yngre kvinnor har större kunskap om Hpv,
mindre ångest
Hur kan vi informera och inte
• öka kvinnors oro, ångest och skamkänslor?
• tappa fler kvinnor från screeningprogrammet?
Information i samband med
primärscreening Hpv
• Normalt med närvaro av Hpv, kontrolleras
oftare/Skuldbelägga inte kvinnan
• Alla utvecklar inte cellförändringar vid
närvaro av Hr Hpv
• Rökare, sluta!!
• Hr Hpv kan läkas ut, tar olika lång tid
• Inte tecken på otrohet
• Ingen ”smittspårning”
Vad kan du som barnmorska göra
• Ta upp cellprovtagning i varje möte med
kvinnor på mottagningen
• Informera på t ex SFI och Komvux
• Få ut budskapet
• Drop in, olika på olika mottagningar, så
kvinnan kan välja när det passar henne
• Kvinnor från andra kulturer, erbjud
provtagning under tidig graviditet
• Annonsera i tidningar/FB
Nomenklatur, 2017
LSIL: Low-grade squamous
intraepithelial lesions,
ASCUS, CIN I
HSIL: High grade
squamous intraepithelial
lesion, CIN II, CIN III, ASCH och CIS
kallas till
screeningprogrammet vart
tredje år, i 24 år, t ex 88 år.
Download