Auktorisationsgrundande utbildning till specialist i sexologisk

advertisement
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
Auktorisationsgrundandeutbildningtillspecialistisexologisk
rådgivning(NACS)
Vårterminen2018–höstterminen2019
INFORMATION
IsamverkanmedSvenskFöreningförSexologi(SfS)inbjuderSAPUhärmedförförstagångentill
enkomplettauktorisationsgrundandeutbildningdärauktorisationefteravslutadutbildningkan
sökashosNordicAssociationforClinicalSexology(NACS).
IandranordiskaländeränSverigeharmotsvarandeutbildningarerbjudits.ISverigehar
däremotensammanhängandeutbildningmedhandledningochandraobligatoriskamoment
saknats.DettabehovfyllsnugenomdetsamarbetesomSAPUochSfSinlett.
Utbildningeninnehållerettårinomallmänsexologiochettårinomklinisksexologiochger
behörighetattstuderavidarepåauktorisationsgrundandeutbildningtillauktoriseradklinisk
sexolog-specialistiklinisksexologi(NACS)underförutsättningattövrigakriterieri
grundprofessionäruppfyllda.
Utbildningeninnehållerteoretiskamomentdärolikateorierocharbetssättinomsexologi
presenterassamthandledningdärdeltagarnaerhållerhandledningisexologi.Ikursavgiftenär
ävenettobligatorisktmomentinkluderat,SexualAttitudeReassessment(SAR)ellerSexualSelf
Acknowledgement(SSA),därdeltagarenfårreflekteraöverdenegnasexualitetensreferensram.
Integreratikursenärlikasåsocialafaktorerochstrukturersomkantjänasomresursereller
hinderföroptimalsexuellhälsa.
Övergripandemålsättning
Målsättningenäratterbjudaensammanhängandeutbildningmedhandledningochworkshops
somuppfyllerkriteriernaförauktorisationsomspecialistisexologiskrådgivning(NACS).
Behörighet
Utbildningenvändersigtillideelltellerprofessionelltklinisktaktivasomharenexamenom
minst180hpinomettmänniskovårdandeyrke,såsomsocionom,psykolog,sjuksköterska,
läkareellerfysioterapeut.
Examination
Förattbligodkändpådennautbildningskallstudentenhagenomförtochblivitgodkändpå
kursensexaminationersombeskrivsnedan.
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
Närvaro
Närvaronärobligatoriskvilketinnebärennärvaroomminst80%.Omnärvaronärlägreän80%
pådeolikakursernaiteoridelenkommerstudentenöverensmedkursledningenhurdettaskall
kompenseras.
Omnärvaronärlägreän80%perterminpåhandledningenmåstedettakompenserasgenom
attstudentenpåegenbekostnaderhållerhandledningdetimmarsomåterstårföratterhålla
80%närvaro.
Kursensomfattning
Undervisningstidenuppgårtill1620timmar,varav405timmarärlärarledda.Ikurseningåräven
75timmargrupphandledningmedsexologiskinriktningpåegetklinisktarbeteellerideell
verksamhet.Kursengespåmotsvarandehalvfartochmotsvarar60hp.
Kursdagar
Denlärarleddaundervisningensamthandledningenkommerhuvudsakligenattägarumpå
torsdagarochfredagar.
Våren2018:
11/1,12/1,25/1,26/1,15/2,16/2,8/3,9/3,22/3,23/3,26/4,27/4,17/5,18/5.
Hösten2018:
Ejfastställt(docktorsdagarochfredagar,sjusammanhängandetillfällenpertermin).
Våren2019ochhösten2019:
Ejfastställt(docktorsdagarochfredagar,sjusammanhängandetillfällenpertermin).
Plats
UtbildningenägerrumiSAPU:slokalerpåBrännkyrkagatan76somliggerpåSödermalmi
Stockholm.
Kostnad
32000krexkl.momspertermin.Observeraatthandledningochkostnaderförinternatingår.
Utgifterförkurslitteraturtillkommer.
Kursledning
LennieLindberg,legspecialistsjuksköterska,steg-1-KBT,auktoriseradklinisksexolog(NACS),
auktoriseradsexologiskrådgivare(NACS),auktoriseradspecialistisexologiskthälso-och
utbildningsarbete(NACS)samtauktoriseradhandledareisexologi(SfS).
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
MariaCarola-Bure,legpsykolog,legpsykoterapeut,lärareochhandledareipsykoterapi,
auktoriseradklinisksexolog(NACS)samtauktoriseradhandledareisexologi(SfS).
Lärareochhandledare
Samtligavåralärareochhandledareharengedigenerfarenhetinomdetsexologiska
verksamhetsområdet.
HandledarnaärauktoriseradehandledareisexologiavSvenskFöreningförSexologi.
Ansökan
Senastden1november2017viahemsidan.Observeraattantagningskerlöpandeochantalet
platserärbegränsat.
Kursledare
LennieLindberg/[email protected]
MariaCarola-Bure/[email protected]
KontaktpersonerSAPU
AnnaTörnquist/[email protected]
AnnelieKarlsson/kursadministratö[email protected]
Vidarestudierochinformationomauktorisation
SAPUochSfSplanerarförfortsattakurserinomområdetsomocksåmöjliggörauktorisationsom
klinisksexolog(specialistiklinisksexologi)hosNACS.Merinformationomkriterierförolika
formeravauktorisationfinnerdupåwww.svensksexologi.se.
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
KURSPLAN
Teori(omfattning1620timmar)
Handledning(omfattning75timmar)
SSA/SAR(omfattning25timmar)
Momentenäruppdeladeitvåhuvudmoment:
1.Allmänsexologi
Kursensyftartillattgeenorienteringisexologinsomtvärvetenskapligtfältochgerengrundför
vidareutbildningiklinisksexologisomenförberedelseochgrundförauktorisation.
Storviktfästesvidattmänniskanssexualitetärenviktigintegreraddelavindividenstotala
livssituation.Densexuellahälsankopplastillandraviktigadimensionersåsomfysiskochpsykisk
hälsa.Integreratikursenärlikasåkunskapenomsocialafaktorerochstrukturer,vilkakantjäna
somresurserellerhinderföroptimalsexuellhälsa.Kursensyftartillattgeengrundläggande
förståelseförovanståendeinförutbildningiklinisksexologi.
Kunskapochförståelse
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• redogöraförbasalakunskaperinomsexologi
• påengrundläggandenivåkunnaredogöraförsexologinskopplingtillolika
vetenskapsområdensåsommedicin,psykologiochsociologi
Färdigheterochförmågor
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• kritisktreflekteraöversexologiskafenomenochfrågeställningarmedettvetenskapligt
förhållningssätt
• samtalaochinformeraomsexologiskafrågeställningarpåengrundläggandenivå
Värderingarochförhållningssätt
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• reflekterakringetiskafrågorinomsexologi
• utifrånförståelseommänniskanssexualitettillämparelevantaetisktförsvarbaravärderingari
sittyrkesutövande
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
• ageranormkritisktutifrånförståelseavgenus,könochsexualitetsamtövriga
diskrimineringsgrunder
Examination
Kurseninnehållertotaltfyraexaminationer–tvåseminarierochtvåhemtentamina.
2.Klinisksexologi1
Kursensyftartillattgeenfördjupadkunskapisexologisomtvärvetenskapligtfält,vilketisintur
gerdeltagarengrundläggandekunskaperochfärdigheterförklinisktsexologisktarbete.
Storviktfästesvidattmänniskanssexualitetärenviktigintegreraddelavindividenstotala
livssituation.Densexuellahälsankopplastillandraviktigadimensionersåsomfysiskochpsykisk
hälsaochlyfterindettaiettklinisktperspektiv.Dennakursiklinisksexologigeren
grundläggandeochklinisktanvändbarkunskapinomblandannatmedicinoch
psykologi/psykoterapi.
Kunskapochförståelse
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• redogöraförfördjupadekunskaperinomallmänsexologi
• redogöraförgrundläggandekunskaperinomklinisksexologi
• påenfördjupadnivåkunnaredogöraförsexologinskopplingtillolikavetenskapsområden
såsommedicin,psykologiochsociologi
Färdigheterochförmågor
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• kritisktreflekteraöversexologiskafenomenochfrågeställningarmedettvetenskapligt
förhållningssätt
• arbetamedsexologiskafrågeställningarpåengrundläggandenivå
• klinisktvärderasexologiskafrågeställningarpåengrundläggandenivå
Värderingarochförhållningssätt
Eftergodkändkursskastudentenvisaförmågaatt:
• reflekterakringetiskafrågorinomsexologi
• utifrånförståelseommänniskanssexualitettillämparelevantaetisktförsvarbaravärderingari
sittyrkesutövande
• ageranormkritisktutifrånförståelseavgenus,könochsexualitetsamtövriga
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
diskrimineringsgrunder
• uppvisagodförmågaattpåettgrundläggandesättbemötasexologiskafrågeställningariden
kliniskavardagen
Examination
Kurseninnehållertotaltfyraexaminationer–tvåseminarierochtvåhemtentamina.
3.SSA/SAR
Innehåll
Kursmomentetsyftartillattgedeltagarenmöjlighetattkonfronterasmedochreflekteraöver
sigsjälvochsinaattityderiförhållandetillsinprofessionmedhjälpavolikasexuellateman.
Kursenutgörettobligatorisktmoment,SexualAttitudeReassessment(SAR)/SexualSelf
Acknowledgement(SSA),därdeltagarenfårreflekteraöverdenegnasexualitetensreferensram.
Integreratikursenärlikasåkunskapenomsocialafaktorerochstrukturer,vilkakantjänasom
resurserellerhinderföroptimalsexuellhälsa.
Examination
Kursmomentetexaminerasgenomaktivtdeltagandepåinternat.
4.Handledningigruppmedinriktningmotsexologi
•
•
Handledningpåegetsexologisktarbete.
Underhandledningkunnatillämpasexologiskakunskaperidetegnakliniskaarbetetsom
visarteoretiskochpraktisktillämpningavkursenslärandemål.
Examination
Handledningenexaminerasutifrånnedanståendekriterier:
•
•
Utvecklatfärdigheter:Kursdeltagarenharkunnattillämparelevantsexologiskkunskapi
sittarbete.
Utvecklatförhållningssätt:Kursdeltagarenvisarpåförmågaattökaochutvecklasin
sexologiskakompetensochattdettatarsiguttryckiettrespektfulltbemötandeav
människor,oavsettsexuellinriktningochpraktik.
Undervisningsformer
Teori
•
•
•
•
Föreläsningar.
Seminarier.
Gruppdiskussioner.
Praktiskaövningar.
Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB
SSA/SAR
•
Internat.Ingårikursavgiften.
Handledning
•
•
Handledningigrupp.
Egetarbetemedattförberedahandledningengenomdokumentation.
Download