Radiologi - Ping Pong

advertisement
Praktiskt prov T8 HT-09
Radiologi
Studentinstruktion
Du är primärjour på ett landsortslasarett och har skickat en patient
med kraftiga buksmärtor på en DT undersökning av buken. Patienten
har återkommit tillsammans med ett skrivet svar från den
tjänstgörande radiologen. I svaret beskriver radiologen ett 10-tal fynd,
såväl patologiska som benigna. Du har tillgång till undersökningen på
en dator på akutmottagningen och vill bekräfta fynden. Hur många
kan du identifiera?
Praktiskt prov T8 HT-09
Radiologi
Instruktioner till stationsansvarige:
Material:
- En examinator
- En dator med skärm (som liknar de som finns på akutmottagningen)
- En CD skiva med patientfallet
- Svarslapp med fynden påskrivna (en per student) för examinatorn att
bocka för.
- Ev. svarslapp där studenten kan själv skriva ner sina fynd.
Genomförande:
Innan första studenten behöver man ladda in undersökningen genom
att öppna alla serierna och bläddra genom alla bilderna. Annars
kommer det att ta en orimlig tid för första studenten att titta genom
bilderna.
När studenten kommer in finns fallet på skärmen som 2x2 rutor:
Översiktsbild, frontal framme (A1)
Transaxiala bilder 5 mm (A2)
Coronala bilder (A4)
Sagittala bilder (A5)
Studenten läser genom uppgiften och examinatorn hjälper till med att
komma igång. Genom att dubbelklicka på bilderna/stacken fyller de
helskärm och återgår när man dubbelklickar igen. Förslagsvis ska
studenten titta först på översikterna och sedan bläddra genom de
transaxiala stacken. De coronala och sagittala stackerna kan tittas
genom i mån av tid.
Studenten kan muntligt ange alternativt skriva ner de bildfynd som
han/hon identifierar.
Man kan under tiden diskutera med och efter behov vägleda
studenten.
Studenten behöver/ska inte ändra bildernas fönstersättning.
Praktiskt prov T8 HT-09
Radiologi
Bedömningsmall:
Studenten ska hitta:
1. På översiktbilderna:
Gas i vidgade tunntarmar - suspekt ileus.
2. På den axiala stacken:
Vida tunntarmar med gas och
vätskenivåer - suspekt ileus.
Fri vätska i buken
3. Samt kanske en eller högst två av nedan:
Högersidig pleuravätska
Ventrikelretention
Gallsten
Njurcysta
Kalk i aorta
Divertiklar
□
1p
□
1p
□
1p
□
□
□
□
□
□
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
0,5 p
Del 3 kan ge max 1 p
Dessutom kan man hitta (ger inga poäng):
I thorax: Högersidig atelektas, Högersidig luftbronkogram,
hiatusbråck.
I buken: Bimjälte, induration i det mesenteriala fettet,
I sagittala stacken: Pålagringar på kotkroppskanter, förträngande
plack i väggen på arteria mesenterica superior
strax efter avgången från aorta (bild 57)
För godkänt krävs 3/4 p
Patientens diagnos blev en mesenterialkärlsocclusion. Det blev stora
diagnostiska bekymmer. Han blev opererad med tarmresection och skrevs sedan
ut till hemmet.
Praktiskt prov T8 HT-09
Radiologi
Svarsblankett
Studentens namn_________________________________
Download