Metodkurs i klinisk sexologi

advertisement
Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU
anordnar uppdragsutbildning i
Metodkurs i klinisk sexologi
15 högskolepoäng – avancerad nivå
Ht 2015 – Vt 2016
Stockholm
Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng
Inledning
Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Den
tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet,
övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kursen
syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt
perspektiv.
Målgrupp
Läkare, barnmorskor, psykologer, socionomer eller motsvarande.
Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är, förutom allmän behörighet för högskolestudier, att deltagaren har
adekvat akademisk examen såsom barnmorske-, läkar-, psykolog- eller socionomutbildning samt
är yrkesverksam inom klinisk verksamhet.
Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem.
Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger
som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra
synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.
Kursen kommer bl. a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi,
mäns och kvinnors sexualitet, den homosexuella identitetsutvecklingen, den psykosexuella
utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell
övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Dessa
kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och
arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och
problem.
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka
erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor
och problem
utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett
holistiskt synsätt.
Undervisningsformer
Utbildningen omfattar två terminer, 15 heldagar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i
kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning
och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att
deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Undervisningen sker av
pedagogiska skäl i grupp om högst 20 deltagare.
Examinationsformer
Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Det individuella skriftliga
examinationsarbetet författas utifrån en given uppgift där kliniska erfarenheter belyses med hjälp
av teoretiska modeller samt egen reflektion. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom
obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten.
Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.
Kursstart
Kursen startar den 11 september 2015. Övriga kursdagar under hösten är den 25 september,
9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december 2015.
Vårterminens kursdagar är den 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 11 mars, 1 april och
avslutas med två examinationsdagar den 20 maj och 27 maj 2016.
Alla kursdagar pågår mellan kl. 09.00-15.00 med undantag av examinationsdagarna som sträcker
sig till kl. 16.00.
Plats
Kursen hålls på RFSU-kliniken i Stockholm, Medborgarplatsen 3 (Söderhallarna), plan 7,
Södermalm, Stockholm.
Kursansvarig
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm
Övriga föreläsare är:
Stefan Arver, Docent, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Maria Ahlsdotter, socionom, Järva Ungdomsmottagning
Inger Björklund, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm
Bertil Berg, leg psykoterapeut
Axel Brattberg, med lic, leg läk, specialist i neurologi, rehab medicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Cecilia Dhejne, psykiater, överläkare, Enheten för könsidentitetsutredningar
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker
Ulf Hammare, socionom, fil. dr. i socialt arbete, Ersta Sköndal högskola
Anita Häggmark, med lic, leg psykoterapeut, psykoanalytiker
Bo Johansson, fil lic, religionshistoriker, Arbetslivsinstitutet
Anna Kandell, leg psykoterapeut
Annika Mörner, leg psykoterapeut, BUP Traumaenhet
Susanne von Schreeb, med lic, specialist i gynekologi, obstretik, biträdande överläkare, Karolinska
Sjukhuset Huddinge
Jakob Staberg, fil dr litteraturvetenskap, Södertörns Högskola
Mikael Westrell, socionom, leg psykoterapeut
Kostnad
13 500 kr/termin (exkl. moms). Obs! Två terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av
arbetsgivare eller annan juridisk person.
Information
Kursansvariga: Suzanna Boman, RFSU-kliniken i Stockholm
tel 08-692 07 86, e-post [email protected]
Hemsida: www.rfsu.se
Studierektor, Ersta Sköndal högskola: Ulf Hammare
tel 08-555 051 09, e-post [email protected]
Hemsida: www.esh.se/uppdrag
För information kring anmälan och administration:
tel 08-555 051 19, e-post [email protected]
Hemsida: www.esh.se/uppdrag
Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till:
Ersta Sköndal Högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal eller faxas in på
nr 08-555 051 65.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen för arbetsgivaren. Ersta Sköndal högskola och
RFSU-kliniken i Stockholm förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att
erforderligt deltagarantal uppnås.
ANMÄLAN högskoleutbildning - uppdragsutbildning
Anmälan till utbildning: Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng
Kursstart: 11 september 2015
Sista anmälningsdag: 4 juni 2015
Kostnad: 13 500 kr/termin (exkl moms). Obs! Utbildningen pågår under
2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Högskola AB, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal. Faxnr: 08-555 051 65. E-post: [email protected]
Namn:
Arbetsplats:
Adress hem:
Adress arbete:
Postadress hem:
Postadress arbete:
E-post privat:
E-post arbete:
Tel hem och ev. mobil:
Tel arbete:
Personnummer:
Grund- och vidareutbildning:
Yrke:
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Fakturaadress arbetsgivare:
Organisationsnummer:
Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………..
Ort/datum
…………………………………………………..
Underskrift sökande
Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften
godkänns härmed för två terminer för fakturering till
arbetsgivaren. Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdagen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt
deltagarantal uppnås.
…………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………..
Underskrift ansvarig arbetsledare
………………………………………….……………………….
Namnförtydligande och telnr
Download