Metodkurs i klinisk sexologi

advertisement
Uppdragsutbildningsenheten i samarbete med RFSU
anordnar uppdragsutbildning i
Metodkurs i klinisk sexologi
15 högskolepoäng, Ht 2013 – Vt 2014
Stockholm
Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng
Inledning
Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. Den
tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet,
övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. Kursen
syftar till att fördjupa såväl kliniska som terapeutiska kunskaper i sexologi ur ett psykodynamiskt
perspektiv.
Målgrupp
Läkare, barnmorskor, psykologer, socionomer eller motsvarande.
Förkunskapsnivå
Lämplig förkunskapsnivå är, förutom allmän behörighet för högskolestudier, att deltagaren har
adekvat akademisk examen såsom barnmorske-, läkar-, psykolog- eller socionomutbildning samt
är yrkesverksam inom klinisk verksamhet.
Kursinnehåll
Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem.
Kursen har sin utgångspunkt i det kliniska arbetet. Det analytiska psykoterapeutiska arbetet ligger
som grund, men då det sexologiska fältet är komplext innefattar och avspeglar kursen även andra
synsätt som t ex medicinska och kulturella perspektiv.
Kursen kommer bl. a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi,
mäns och kvinnors sexualitet, den homosexuella identitetsutvecklingen, den psykosexuella
utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell
övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. Dessa
kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och
arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och
problem.
Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren:
besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi
kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete
ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka
erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor
och problem
utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett
holistiskt synsätt.
Undervisningsformer
Utbildningen omfattar två terminer, 14 heldagar. Undervisningen ges i form av föreläsningar i
kombination med seminarier och diskussioner. Seminarierna syftar både till litteraturbearbetning
och till erfarenhetsutbyte samt till reflektioner runt fallbeskrivningar. Kursen är upplagd så att
deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter. Undervisningen sker av
pedagogiska skäl i grupp om högst 20 deltagare.
Examinationsformer
Examination sker både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Det individuella skriftliga
examinationsarbetet består av ett PM – utifrån en given uppgift belyses kliniska erfarenheter med
hjälp av teoretiska modeller samt egen reflektion. För att bli godkänd på kursen krävs dessutom
obligatorisk närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier samt godkända grupparbeten.
Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Icke godkänd.
Kursstart
Kursen startar den 13 september 2013. Övriga kursdagar under hösten är den 27 september,
11 oktober, 25 oktober, 8 november, 22 november, 6 december 2013.
Vårterminens kursdagar är den 17 januari, 31 januari, 14 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april 2014.
Kursen avslutas med två examinationsdagar den 16 maj och 23 maj 2014.
Alla kursdagar pågår mellan kl 09.00-15.00 med undantag av examinationsdagarna som sträcker
sig till kl 16.00.
Plats
Kursen hålls på RFSU-kliniken i Stockholm, Medborgarplatsen 3 (Söderhallarna), plan 7,
Södermalm, Stockholm.
Kursansvariga
Suzanna Boman, socionom, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm
Övriga föreläsare är:
Stefan Arver, Docent, överläkare, enhetschef Andrologiskt Centrum, Karolinska Sjukhuset
Maria Ahlsdotter, socionom, Järva Ungdomsmottagning
Inger Björklund, leg psykoterapeut, RFSU-kliniken i Stockholm
Bertil Berg, leg psykoterapeut
Axel Brattberg, med lic, leg läk, specialist i neurologi, rehab medicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala
Christina Citron, med lic, leg läk, specialist barn och ungdomspsykiatri, överläkare, Vasa BUP
Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker
Ulf Hammare, socionom, fil. mag i socialt arbete, doktorand, Ersta Sköndal högskola
Anita Häggmark, med lic, leg psykoterapeut, psykoanalytiker
Bo Johansson, fil lic, religionshistoriker, Arbetslivsinstitutet
Anna Kandell, leg psykoterapeut
Annika Mörner, leg psykoterapeut, BUP Traumaenhet
Susanne von Schreeb, med lic, specialist i gynekologi, obstretik, biträdande överläkare, Karolinska
Sjukhuset Huddinge
Jakob Staberg, fil dr litteraturvetenskap, Södertörns Högskola
Mikael Westrell, socionom, leg psykoterapeut
Kostnad
12 500 kr/termin (exkl. moms). Obs! Två terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av
arbetsgivare eller annan juridisk person.
Information
Kursansvariga: Suzanna Boman, RFSU-kliniken i Stockholm, tel 08-692 07 86,
e-post [email protected],
Maria Tilly kurssekreterare RFSU-kliniken i Stockholm, tel 08-692 07 85, [email protected]
Hemsida: www.rfsu.se
Kurshandläggare Ersta Sköndal högskola: Anette Mimer Sjöblom, tel 08-555 051 35,
e-post [email protected] Hemsida: www.esh.se/uppdragsutbildning
Anmälan
Anmälan (bifogad) sändes till:
Ersta Sköndal Högskola, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441, 128 06 Sköndal.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen för arbetsgivaren. Ersta Sköndal högskola och
RFSU-kliniken i Stockholm förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att
erforderligt deltagarantal uppnås.
Litteratur
Backman, J. (2007). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Badinter, E. (1994). XY- om mannens identitet. Stockholm: Forum.
Boman, S. & Green, E. (2004). Sex på köpet? Stockholm: RFSU.
Boman, S. (2007). Sexuella frågor och problem – RFSUklinikens telefonrådgivning. Stockholm: RFSU.
Citron Stillström, C & Nyström, S. (2006). Känna för andra – känna för mig. Stockholm: Barn och
ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting.
Colman, W. (2005). The intolerable other. I Psychoanalytic perspectives on couple work 2005, Society of
couple psychoanalytic psychotherapists. Issue No 1, London.
Englund, P. (2004). Flickan och ostronen, Den viktorianska sexualiteten. I Förflutenhetens Landskap
– historiska essäer. Danmark: Atlantis.
Gerland, G (2011). Autism, relationer och sexualitet. Stockholm: Studentlitteratur.
Hedlund, E. & Göthberg, M. (2002). Våldtagen- En handbok i att möta utsatta kvinnor. Hässleholm:
RFSU.
Hedlund, E. & Sandin, G. (2006). Samtal med båda i paret. I Sexualitetens irrgångar. kap 8.
Stockholm: Carlssons förlag.
Janson, V. (2006). Perversion. I Janson, V. m.fl. (2006). Sexualiteter. Solna: Svenska
psykoanalytiska föreningens skriftserie nr 8.
Klein Frithiof, P. (1987). Om kvinnopsykologi: Från Freud till idag. I Crafoord, K. (1987). Det
kvinnliga perspektivet. Stockholm: Svenska föreningen för psykisk hälsovård.
Mc Dougall, J. (1996). Kärlekens många ansikten. Falun: Natur och Kultur.
Naser, K. (1998). Familjeliv och levnadsmönster bland mellanösterns muslimer. Finland: W&W.
Olsson, I. & Örjes Svensson, B. (2006). Smärta vid samlag. Stockholm: Fou Södertörn/
Stockholms läns sjukvårdsområde.
Ottar nr 2 (1991). Att begå kärlek. Arlöv: Bokförlaget SESAM.
Sjövall, T. (1990). Från Sexualism till Humanism. Ett Humanpsykologiskt perspektiv. Stockholm:
SESAM förlag.
Referenslitteratur
Duras, Marguerite (2005). Älskaren. Stockholm: Bonniers förlag .
Herman, Iselin C. (2000). Prioritaire : en korrespondens utgiven av Jean Luc Foreur. Stockholm:
Nordstedts förlag 1998
Hulter, B. (2004). Sexualitet och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, Iris (2008). En annorlunda barndom en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt.
Stockholm: Månpocket.
Kuprin, A. (1919). Sjösjuka. Stockholm: Tidens förlag.
Lessing, Doris (2007). Staden med fyra portar. Stockholm : Forum. (Kap 2 s 47-75).
Lundberg, P.O. (red). (2002). Sexologi. Stockholm: Liber.
Lytsy, Anna & Olson, Ulrika (2008). Den tusende gången - en berättelse om sexuellt utnyttjande. Malmö:
Roos & Tegner.
McEvans, Ian (2008). På Chesil Beach. Stockholm:Ordfront.
Ruszczynski, S. (1996). Psykoterapi med par – ett psykoanalytiskt perspektiv. Falun: Natur och Kultur.
Schlink, B.(2000). Högläsaren. Danmark: Bonnier Pocket.
Söderberg, Hjalmar (1967) Doktor Glas. Bonniers
Torvall, K. (2002). Det mest förbjudna. Danmark: Bonniers.
Artiklar
Cullberg, J. (1982). ”Orfeus: bilder av mannen”. I Ord & bild (Print) 1982:2.
Greenson, R. R. (1968). The Gender Conundrum Disidentifying from mother: its special importance for the
boy. Los Angeles.
Göthberg, Marianne (2006).Våldtäkt drabbar också de anhöriga – en rapport från RFSU-kliniken.
Stockholm: RFSU
Iasenza, Suzanne (2005). ”Unconscious sources of love sexual desire in guy, lesbian and
hetrosexual marriages” ur Psychoanalyticperspectives on couplework. Society of couple psychoanalytic
psychoterapists, London, Issue No: 1
Sandin, G. (1994). Om partnervalet och dess konsekvenser. I Psykisk Hälsa nr 2.
Med reservation för vissa ändringar
ANMÄLAN högskoleutbildning - uppdragsutbildning
Anmälan till utbildning: Metodkurs i klinisk sexologi, 15 högskolepoäng
Kursstart: 13 september 2013
Sista anmälningsdag: 24 maj 2013
Kostnad: 12 500 kr/termin (exkl moms). Obs! Utbildningen pågår under
2 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Anmälan skickas till: Ersta Sköndal Högskola AB, Uppdragsutbildningsenheten, Box 441,
128 06 Sköndal
Namn:
Arbetsplats:
Adress hem:
Adress arbete:
Postadress hem:
Postadress arbete:
E-post privat:
E-post arbete:
Tel hem och ev. mobil:
Tel arbete:
Personnummer:
Grund- och vidareutbildning:
Yrke:
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Fakturaadress arbetsgivare:
Adress:
Postadress:
Till sökande:
Jag anmäler mig till ovanstående utbildning.
…………………………………………………..
Ort/datum
…………………………………………………..
Underskrift sökande
Till arbetsledaren:
Undertecknad har tagit del av kursinnehållet. Kursavgiften
godkänns härmed för två terminer för fakturering till
arbetsgivaren. Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdagen. Ersta Sköndal högskola förbinder sig att
genomföra kursen under förutsättning att erforderligt
deltagarantal uppnås.
…………………………………………………………
Ort/datum
……………………………………………………………..
Underskrift ansvarig arbetsledare
………………………………………….……………………….
Namnförtydligande och telnr
Download