1 (2) POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR INDIVID

advertisement
1 (2)
POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Förord
Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att kommunens invånare uppnår en
skälig levnadsnivå. I detta ansvar ryms att förhålla sig till en föränderlig värld där
invånarna möter utmaningar av varierat slag. Utöver det yttersta ansvaret på individnivå
skall socialtjänsten aktivt deltaga i samhällsplaneringen för att skapa ett samhälle med
goda levnadsbetingelser för alla, främja social gemenskap och ge en känsla av trygghet.
Så länge som barn far illa, människor har missbruksproblem eller saknar möjligheter att
försörja sig själva och sin familj, så måste Individ- och familjeomsorgen aktivt arbeta
för att möta människors olika behov.
Mål

Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds
aktivt insatser som syftar till att de, så långt möjligt genom egen förmåga,
inkluderas i den sociala gemenskapen.

Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning
främjas och utvecklas.

Individ- och familjeomsorgen uppmärksammar, initierar och samordnar vid
behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter.

Barn som lever i en familj med psykosociala och/eller ekonomiska problem,
eller som själva tillhör en riskgrupp, identifieras tidigt och utreds omgående, så
att de och deras familj kan erbjudas stöd/hjälp.
Politisk utvärdering
Till de fasta beredningarna uppgifter hör att kontinuerligt följa upp fastställda politiska
inriktningsmål. Till sin hjälp har beredningarna de verksamhetsmål som sektorerna har
utformat och som fastställs i kommunstyrelsen och vilka ska vara kopplade till de
politiska inriktningsmålen. För att mäta resultat har sektorerna valt ut ett antal
indikatorer som ska visa i riktning mot målen.
Socialberedningen avser att utifrån kommande verksamhetsmål och indikatorer följa
upp de ovan nämnda målen för Individ- och familjeomsorg. Utifrån detta hoppas
socialberedningen kunna få en uppfattning om hur kommunen arbetar för att ge socialt
och ekonomiskt stöd till dem som verkligen behöver det. På vilket sätt organiseras
verksamheten för att möta de behov som finns? Vilka resultat uppnås? Bidrar
2 (2)
kommunens verksamheter till att människor blir självförsörjande? Hur arbetar
verksamheten med att skapa relationer till och bra samarbetsklimat med sina brukare
och andra viktiga aktörer? Hur många av våra unga som saknar sysselsättning får stöd
att komma ut i arbetslivet alternativt studier? Hur arbetar verksamheten för att inkludera
de barn som fått dåliga förutsättningar från start? På vilket sätt medverkar våra
verksamheter till att motverka exkluderande faktorer i samhället? Hur nöjda är våra
brukare med det stöd som erbjuds? Detta är exempel på frågor som socialberedningen
önskar få svar på i framtida uppföljningar av målen.
Socialberedningen kommer även löpande att studera omvärlden för att vid behov
omformulera målen utifrån förändrade omständigheter. Beredningen avser att ta del av
forskning samt nationella och lokala undersökningar.
Uppföljningen skall slutligen innefatta samtal och möten med våra verksamheter,
kommuninvånare och i vissa fall brukare. På så sätt ges ett helhetsperspektiv av
kommunens möjligheter att bidra till ovanstående mål.
SOCIALBEREDNINGEN
Fastställda av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 14 och 2016-02-22, § 17
Download