Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård)

advertisement
Punktprevalensmätning av
vårdrelaterade infektioner
Resultat från mätning våren 2014
Bakgrundsdata
Studie
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT11
HT11
VT12
HT12
VT13
HT13
VT14
Landsting
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Region Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Totalsumma
Antal observerade
patienter
8895
22726
22964
23660
23467
23111
23619
22826
23536
22179
22785
22084
21892
VT 10
Antal landsting
19
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
HT 10
339
634
142
661
766
338
905
547
434
732
2792
4334
767
1130
633
875
595
655
4390
810
988
23467
VT11
304
593
145
641
696
347
892
499
408
655
2775
4166
831
1116
650
921
671
630
4322
787
1062
23111
Antal
Antal sjukhus slutenvårdsavdelningar
59
418
105
1020
107
1055
110
1069
107
1037
108
1027
111
1068
109
1043
110
1086
107
1037
114
1062
109
1005
108
1033
HT11
370
768
120
594
759
306
861
581
572
678
3322
4052
836
961
635
987
559
630
4254
753
1021
23619
VT12
362
597
130
640
653
296
879
618
409
677
2864
4211
757
1052
657
907
531
619
4263
743
961
22826
HT12
395
652
146
621
664
352
863
590
391
572
3376
4252
760
1034
690
904
603
708
4158
814
991
23536
VT13
373
592
134
626
631
302
841
611
458
616
2622
3962
713
1091
628
900
544
664
4117
761
993
22179
HT13
375
637
130
609
617
325
861
593
420
617
3094
4368
761
982
592
848
524
639
3990
756
1047
22785
VT14
404
572
116
617
631
290
819
556
419
643
2608
4378
671
944
630
838
594
593
4000
733
1028
22084
372
628
146
606
630
314
779
571
389
503
3102
3951
710
858
623
843
512
654
3948
691
1062
21892
Andel med VRI
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
Totalsumma
VT 10
HT 10
Länsdelssjukhus
VT11
HT11
VT12
Länssjukhus
HT12
VT13
Regionsjukhus
HT13
VT14
Andel med VRI inom psykiatrin
2%
1,7%
1,6%
2%
1,4%
1%
1,3%
1,3%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1%
1,1%
1%
0,9%
1%
0,7%
1%
0%
0%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT11
HT11
VT12
HT12
VT13
HT13
VT14
Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
5,2 % 12,0 % 6,5 % 11,1 % 5,7 %
4,6 %
7,4 %
6,4 % 12,9 % 10,1 % 8,6 %
9,0 %
7,5 % 11,9 % 4,8 %
8,4 %
0%
HT 08
HT 09
HT 10
HT11
HT12
VT13
HT13
VT14
7,5 %
8,4 %
9,6 %
8,2 % 10,5 %
8,9%
Förekomst av vårdrelaterade infektioner, Regionssjukhus
(somatik)
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
HT 08
HT 09
HT 10
HT11
HT12
VT13
HT13
VT14
Föreomst av vårdrelaterade infektioner, Länssjukhus (somatik)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
VT 08
VT 09
VT 10
VT11
VT12
VT 13
HT 13
VT 14
Andel patienter med diagnos (somatisk vård)
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
VT 08
VT 09
VT 10
VT11
VT12
VT13
HT13
VT14
Förekomst av några diagnosgrupper 2008-2014 (somatik)
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
VT 08
VT 09
VT 10
VT11
VT12
VT13
HT13
Pneu Lunginflammation
Cys Blåskatarr
HMi Hud, mjukdelar
GE Smittsamma tarmsjukdomar
Sep Blodförgiftning
Feb Feber
Pye Njurbäckeninfektion
VT14
Andel med VRI inom specialitet
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Infektion
Urologi
Kirurgisk
specialitet
VT 08
VT 09
Invärtes
medicinsk
specialitet
VT 10
Ortopedi
VT11
VT12
Öron
VT13
Barnmedicin
HT13
VT14
Gynekologi
Psykiatri
Andel med VRI efter ålder (somatisk vård)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
17-60
HT 10
VT11
61-79
HT11
80-
VT12
Barn
HT12
VT13
HT13
VT14
Förekomst av vårdrelaterade infektioner efter kön
(somatik exklusive förlossning)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
Kvinna
HT 10
VT11
Man
HT11
VT12
Totalsumma
HT12
VT13
HT13
VT14
Förekomst av riskfaktorer 2008-2014, somatik
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT11
HT11
VT12
HT12
VT13
HT13
Andel med antibiotika
Andel med CVK
Andel med immunsuppression
Andel med KAD
Andel med kirurgiskt ingrepp
Andel med mekanisk ventilation
Andel med multipla riskfaktorer
VT14
Andel med riskfaktor inom specialitetsgrupper
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Barnmedicin
Gynekologi
Infektion
Invärtes
medicinsk
specialitet
Kirurgisk
specialitet
Ortopedi
Psykiatri
Urologi
Andel med CVK
Andel med immunsuppression
Andel med KAD
Andel med kirurgiskt ingrepp
Andel med mekanisk ventilation
Andel med multipla riskfaktorer
Andel med antibiotika
Öron
Andel med riskfaktor efter ålder och kön
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Barn Kvinna
Barn Man
17-60 Kvinna
17-60 Man
61-79 Kvinna
61-79 Man
80- Kvinna
Andel med CVK
Andel med immunsuppression
Andel med KAD
Andel med kirurgiskt ingrepp
Andel med mekanisk ventilation
Andel med multipla riskfaktorer
Andel med antibiotika
80- Man
Andel patienter med VRI efter typ av VRI
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
VT 08
HT 08
VT 09
HT 09
VT 10
HT 10
VT11
HT11
VT12
HT12
VT13
1 Postoperativ infektion
2 Övriga ingreppsrelaterade infektioner
3 Läkemedelsrelaterad infektion
4 Övriga vårdrelaterade infektioner
HT13
VT14
Download