5<kBergvesenet Rapportarkivet

advertisement
5&lt;kBergvesenet
Rapportarkivet
Postboks 3021, 7002 Trondheim
Bergvesenet rapport nr
Intern Journal nr
Internt arkiv nr
Rapport lokalisering
BV 1916
Kommer fra „arkiv
Gradering
Trondheim
Ekstern rapport nr
Oversendt
fra
Fortrolig pga
Fortrolig fra dato:
Tittel
Elektriska
unders&oslash;kningar
L&oslash;kken Verk, 10.10 - 17.12 1926
Forfatter
Bedrift
Dato
28.12 1926
Kommune
Fylke
Meldal
S&oslash;r Tr&oslash;ndelag
Fagomr&aring;de
Bergdistrikt
-
E&aring;storhype
Malm/metall
Sammendrag
1: 50 000 kartblad
Trondheimske
Dokument type
Geofysikk
Forekomster
L&oslash;kken
Emneord
Elektrisk
Verk
Malmletning
A/B
1: 250 000 kartblad
TEB
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
THE
ELECTRICAL
STOCKHOLM
MALMLETNING
PROSPECTING
COMPANY
SWEDEN
AKT1EBOLAGET
ELEKTR1SK
MALMLETN1NG
PAS.
Utl&aring;tande
6ver elektriskaunders&ouml;kningar,utf&ouml;rda under tiden 10 oktober 17 december 1926, fdr Orkla Grubeaktiebola, L&ouml;kken Verk.
P&aring; uppdrag av Orkla Grubeaktiebolagha vi under tiden
10 okt, - 17 dec. utf&ouml;rt elektriskaundersdkningarinom anvisade
omr&aring;den i trakten av Ldkken, n&aring;m1igenunder tiden 10 - 28 okt.
omkrIngAmots koppargruva,29 okt, - 8 dec. ett omx&aring;de mellan Hdidals gruva och L&ouml;kken, samt 8 dec.
17 dee. en f&ouml;rberedandeunder-
sdkning aver Hovedgrubensforts&aring;ttning&aring;t vaster.
1. Omr&aring;det omkrin &Aring;mots ko ar ruva.
Upegift.
Den f&ouml;relagdauppgiften var att medelst v&aring;ra elektriska
s&ouml;ka inom ifr&aring;gavarandeomr&aring;de lokaliserasulmalmletningsmetoder
fidmalmer.
Geolo iska och elektriskafdruts&aring;ttninar.
De brutna malmerna inom omr&aring;det ha utgjorts av hagprooentiga svavelkismalmer,delvis med hdg kopparhalt.Samtliga malmer
ligga direkt i de till Bymarksgruppenharande grdnstenarna.De ha
mestadelstypisk klumpformmed den st&ouml;rsta dimensionen i n&aring;gon
riktninguppg&aring;ende till c:a 30 m.
Inom omr&aring;det finnes ingen annan
bergart, som kan t&aring;nkas spela n&aring;gon roll ur elektrisksynpunkt,&aring;n
malmerna.
Pdr belysandeav malmernaselektriskaegenskaper&aring;ro en
serie stuffer undersaktamcd av2eendep&aring; den elektriskalednings-
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
28/12
MALMLETNING
PAG.
Z
farm&aring;san&aring; v&aring;rt laboratorium
i Stockholm. I sambanddarmedprovades
aven ett i kisgruvanupptr&aring;dandestarktsyrsattvatten,som mbjligen
skullekunnahava inflytande.
Gruppering
Finkornigkismalm
God ledare
Ou-rikkismalm
God ledare
Grovkornig,fattigkismalm Blandningav battreoch
samreledandepartier
(500-1000 ohm/cm3)
Lbening(gruvvatten)
kotst&aring;nd
ohm/cm3
5-8
6,5
5000
610
Undersbkni ens utfbrande.
D&aring; malmernakunnaupptradapraktiskttagetp&aring; vilketdjup
som helstoch av v&aring;rametoderden elektromagnetiska
metodeni allmanhettorden&aring; stbrstadjupet,valdesdennametod.farundersbkning
av omr&aring;det.
&ouml;ver omr&aring;detutladesen baslinje,fr&aring;nvilkenprofillinjer
utstakedes,vilkamed hansyntillmalmernassm&aring; dimensioner
ladesp&aring;
ett avst&aring;ndav 25 meter fr&aring;nvarandra.Linjernautmarktesmed p&aring;lar
p&aring; var 50:demeter.Det s&aring; uppkomnarutnatetstraoktesig bver ett
omr&aring;deav 800 meterslangdoch upp till400 metersbredd,inom vi1ket omr&aring;detsaamtligagruvoroch sk&aring;rpbefunnosig. Linjernasoch
p&aring;larnasbeteckning,
avensombelagenheten
av ovannimndagruvoroch
skarp,framg&aring;av bifogadekarta1.
Utefterprofillinjerna
uppmattesdet elektromagnetiska
faltetvar 10:demeter.
Matningensresultat.
Resultatetav matningenomkringAmotskoppargruva
m&aring;ste i
det storahela ansesvaraav negativart.
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
28 /12
MALMLETNING
PAS
3.
&ouml;ver koppargruvanhar en mycket svag anomali p&aring;visats,som
dock sannoliktharledes av ett gruvvattenliknandedet undersdkta
vattnet fr&aring;n 21sgruvan.
Vi ha emellertid&aring; kartan medelst streckningmarkerat en
indikation&aring; linje 100 omkring punkt 185, som lokaliseratsav de
dock mycket svaga stdrningarvi erh&aring;llit.
Ehuru s&aring;lunda inom omr&aring;det n&aring;gra rikare malmer nappeligen
torde finnas vid och i Sheten
av jordytan,utesluter resnitatet
dock ej tillvaronav malm p&aring; n&aring;got st&ouml;rre djup, till vilket man p&aring;
grund av malmernasringa langdutstrackningej kan n&aring;, och fbr vilkas
uppdagandeandra skarpningsmetoderm&aring;ste tillgripas.
2. Omr&aring;det mellan Hbidal och Lakken.
Uppgift.
Den har fdrelagdauppgiften var att f&ouml;lja det malmfdrande
str&aring;ket fr&aring;n Hdida1 mot LOkken och inom omr&aring;det om mbjligt lokelisera nya sulfidmalmer.
Geolo iska ooh e ektriska fbruts&aring;ttninar.
Hbidalsomr&aring;detuppbygges till huvudaak av granstensbaddar
och grbnstensderivattillhdrandeBymarkagruppen.Mellan dessa baddar
upptradabergarterav bevisligensedimentartursprung, namligen skiffrar, jarnhaltigardda kvartsiter (&quot;jaspis&quot;),konglomeratersamt
-
&quot;svartberg&quot;och &quot;vaskis&quot;.Dessutom upptr&aring;da yngre eruptiv, bvertvarande lagerserien. Svartbergetar en svart, skiffrigbergart, best&aring;_
ende av magnetit och stilpnomelan;vaskisenkan anses vara svartberg
med stor kishalt. B&aring;da dessa sista bergarter f&ouml;rekompla
i.form av tunna,
i falt ofta synnerligenuth&aring;lliga lager, i stort strykande
V till
OSt5-VBIT och med en stupningav 45- 700 &aring;t norr. Ekvivalentmed vaa-
kisen fdrekomma lager rika p&aring; magnetkis,
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
28/12
MALMLETNING
PAG
4•
Den malm, som brutits i Haidal, ar bunden till dessa sedimentara bergarter,ehuru den anses vara av magmatisktursprung.P&aring;
malmgeologiensnuvarandest&aring;ndpunktaro inga sakra kanneteckenfbr
handen, som kunna anses vara indicierp&aring; malm inom s&aring;dana omr&aring;den,
som Hbidal representerar.Malmen kan allts&aring; t&aring;nkas farekommaantingen
tillsammansmed vaskisen eller svartbergeteller i kvartsiten,skild
fr&aring;n de f&ouml;rra.
De bergarter,som spela roll ur elektrisksynpunkt,&auml;ro,
fdrutommalmen, vaskis, magnetkis och svartberg.Nedanst&aring;endetabell
visar dessa bergarterselektriskaledningsmotst&aring;nd.Annarkas bdr
dook, att stuffernafr&aring;n Hdidals gruva voro betydligt grovkornigare
till strukturenan malm fr&aring;n genomsnittstypenav s&aring;val hot som Ibkken. Troligenvar aven Hdidalsmalmeni allmanhet finkornigarean
dessa stuffer, ehuru n&aring;gra dylika kisstyckenej kunde &aring;terfinnasp&aring;
varpen. Hdidalsmalmensledningsmotst&aring;ndtorde av dessa grunder ligga
under de nedan angivna talen. Kismalmen fr&aring;n &quot;11:askarpet&quot; &aring;r tagen
i ett skarp belaget i backsluttningen&aring;t norr bakom sportstuganvid
H&ouml;idal. Malmen i skarpet var av Lbkkentyp.Vid matning &ouml;ver detsamma
erhblls emellertidinga som helst indikationer,.varfir
det sannolikt
rart sig om en helt liten klump.
Gruppering
Motst&aring;nd
ohm/em3
Finkornig,fattigkismalm,
Hdidal
God ledare
50
Kismalm med bgonstruktur,
G:la Hbidal
God ledare
45
Xismalm, N:a skarpet
God ledare
50
Vaskis 1.
God ledare
15
Vinkelrattskiffrigheten25
Vaskis 2.
God ledare
15
Vinkelrattskiffrigheten35
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
28/12
MALAILETNING
P•13.
S.
Motst&aring;nd
Gruppering
ohm/cm3
SvartbergLedare430
Vinkelrattskiffrigheten430
I.
MagnetkisGod
ledare,Magnetkisyta
skiktad med0.4
oledare
Det framg&aring;rharav, att utom malmen aven vaskis, magnetkis
och svartbergaro ledare.Den f&ouml;rsta delen av uppgiften,att f5lja
det malmfarandestr&aring;ket, ar s&aring;lunda latt lUst. dtt daremot ur de
erh&aring;llna indikationernasl&aring; ut alla, som harr5ra av de vardelbsa
ledarna, torde p&aring; den elektriskamalmletningensnuvarandest&aring;ndpunkt
endast i vissa markerade fall vara mUjligt. Gravningaroch eventuella
borrningartorde s&aring;lunda i detta fall vara n3dvandigakomplementtill
unders&ouml;kningenav Raidalsfaltet.
Matnin ens utf&ouml;rande.
Over omr&aring;detutstakadesprofillinjervar 50:de meter fr&aring;n
tvennebaslinjer.Den ena basen strackersig fr&aring;n en punkt belagen
300 m.
om Nya R&ouml;idals gruva (punkt0), 1250 m. &aring;t V till punkt 1250.
Den andra basen, vars fbrsta punkt ar 1300 och som strackersig till
2150, ar vriden 4 1/2&deg; i f&ouml;rh&aring;llandetill den f5rra. Det s&aring; uppkomna
rutsystemetframg&aring;rav karta 2. Profillinjernaslangd har tagits s&aring;
stor, att det malmf&ouml;randestr&aring;ket 5vertvarats.
Omr&aring;det ar i sin helhet rekognosceratmed observationer
var 10:de meter. Omr&aring;det 950 - 2150 ar sedermeraaven detaljmatti
avsikt att narmare bestamma laget av f&ouml;rekomrandeledares liggvaggsgrans.
Resultat.
Av karta 2 &ouml;ver H5idalsomx&aring;detframg&aring; alla funna indikationer.De med siffrorbetecknadearo s&aring;dana indikationer,som med
detaljmatningnoga bestamts till sitt lapa i fUrh&aring;llandetill bas-
AKT1EBOLAGET
ELEKTR1SK
MALMLETNING
28/12..p.a. 6.
linjen, varvid siffranantyder avst&aring;ndetutefter profillinjenfr&aring;n
basen till indikationen. Inom de enbart rekognosceradeomr&aring;dena
kan l&aring;get ej n&aring;rmarebest&aring;mmas &aring;n p&aring; 5 &aring; 10 meter n&aring;r. P&aring; kartan
&auml;ro dessa indikationerbetecknade enbart med en punkt.
Malmerna i Haidal ha ej haft s&aring;rdelesator langdutstrackning i falt.
Det var darfdr tydligt,att de myoket l&aring;nga indikatio-
nerna harrarde av andra ledare &aring;n den sakta malmen. Pdr att utrdna
detta sk&aring;rptesp&aring; ett antal st&aring;llen far att konstateraorsaken till
indikationerna.Dessa sk&aring;rpningararo inlagdap&aring; karta 2 ooh numrerade.
Sk&aring;rpning1. Linje 1050/90 - 95. Jorddjupetvar f&ouml;r stort, varfdr
fast berg aldrig uppn&aring;ddes.
Sk&aring;rpning2. Linje 1100/65 - 70. Skarpningenvisade kvartsit samt
ett lager svartbergmed vaakis.
Skarpning3. Linje 1150/64 - 71. Sk&aring;rpningenvisade en granstensekiffer, som p&aring; en bredd av o:a 1 m. hdll magnetkis
form av impregnationoch som sammanhangandelager, liknande vaskisen.
Skarpning4. Linje 1600/199 - 201. Skarpningenvisade ett lager
magnetkisav samma utseende som n:o 3.
Sk&aring;rpning5. Mellan 1900 och 1950/165 - 170. Sk&aring;rpningenvisade ett
vaskislager.
Sk&aring;rpning6. Iinje 2100/250. I sk&aring;rpningenanstod en starkt sUndervittrad,rostig skiffer, av vilken inga friska stycken
kunde erh&aring;llaa.Det torde dArfdr med starsta sannolikhet vara vaskis.
SkArpning7. Linje 2150/230 - 235. Ett vaskislagerframkom.
Utom dessa sk&aring;rpningarfinnas en del naturligablottningar
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
28/12
MALMLETNING
pAG.
7.
och &aring;ldre sk&aring;rpningarp&aring; de erh&aring;llna indikationerna.
S&aring;lunda arst&aring;r p&aring; linje 1850/237 en starkt sbndervittrad
veskisg&aring;ng,&ouml;verensst&aring;mmandemed v&aring;r indikation237 p&aring; denna linje.
&Aring; linje 1650/156 anst&aring;r aven en sbndervittradvaskisg&aring;ng,
bverensst&aring;mmandemed v&aring;r indikation162 p&aring; samna linje. Genom furvittringen&aring;r lagret sannoliktej ledande fbrr&aring;n p&aring; n&aring;got djup under
jordytan,varfbr sekund&aring;rstrbmmen&aring;r fbrskjutenfr&aring;n utg&aring;endli
stupningsriktningen.
I den lilla backravinen&aring; linje 1500/200 - 250 anst&aring;r &aring;ven
ett mycket tunnt lager vaskis, tydligenmotsvarandeindikationerna
1450/220 och 1550/234.
Slutligen framtr&aring;derindikationen1050/128 - 1250/148 i
ett antal sk&aring;rpningaroch naturligablottningarp&aring; Rauhaugen, vilka
eamtliga visa vaskis.
En stor del av de framkomnaindikationernaha s&aring;lunda redan visat sig vara ledare utan ekonomiskbetydelse.Av fbrut anfUrda skal torde samtligadessa indikationer&aring;ven p&aring; andra punkter av
desammah&aring;rrara av vaskis. D&aring; malmerna I L&ouml;kken upptr&aring;da till synee
fullst&aring;ndigtregellbsti de av kvartsit,skiffrar och svartberguppbyggda zonerna,fareliggerdook den mbjligheten,att malm av bryt-
vardbeskaffenhetfinnes i de ej kontrolleradeindikationernaliksom
&aring;ven p&aring; andra st&aring;llen i de kontrollerade.
3. Fdrberedandeundersbkningbver
Hoved rubens forts&auml;ttnin.
Uppgift.
V&aring;r uppgift I detta fall var att sbka konstatera,huruvida
Hovedmalmenhar en forts&aring;ttningv&aring;ster om de v&auml;stligastediamantborrh&aring;len, d&aring;r en stbrningszonp&aring;visats,vars inverkanp&aring; malmens ut-
AKTIEBOLAGET
MALMLETNING
ELEKTRISK
28/12
PAa
8.
strackningej ar kand.
Geolo iska och elektriskaf&ouml;rutsattni ar.
V&aring;sterut fr&aring;n Wallenbergssohakt ar Hovedgrubenamalm
p&aring;visad med 15 st. diamantborrh&aring;lp&aring; en stracka av 1 km. De harvid
gjorda geologiskaiakttagelserna,som spela roll vid en geoelektrisk
undersakning,kunna sammanfattasp&aring; f&ouml;ljandepunkter.
Malmens faltstupningar mycket flack, varigenomavst&aring;ndetfr&aring;n
jordytantill malmen ej faretern&aring;gon avsevard akning &aring;t vaster.
Malmen ligger i vast1igasteborrh&aring;letp&aring; 390 meters djup.
P&aring; sidorna av malmen, vars sidostupning&aring;t v&aring;ster narmar sig
00, finnas inga vaskisg&aring;ngars&aring;som fallet varit med malmen
Indien.Malmen torde s&aring;lunda ej vara omgiven av n&aring;gra starande
ledare.
Det vaster om Pagerli anst&aring;endegabbromassivetsliggandesanker
sig &aring;t vaster och liRger i de sista borrh&aring;len tatt ovanfarmalmen. Man behaver allts&aring; ej befara st&ouml;rande ledare ovanf&ouml;r malmen.
Malmen bibeh&aring;llersin kvalitet och darmed sin goda ledningsfarin&aring;ga.
Matnin ens utfarande.
Par att konstatera,om en ledare fortsattervaster om de
vastligastediamantborrh&aring;lenp&aring; ett djup av 400 meter, vidtogs den
anordning,som framg&aring;rav karta 3. En kabel utlades fr&aring;n Wallenbergs
schakt,som kartan visar. Den ena anden koppladessamman med malmen
I tvarslag 10 v/340, den andra anden jordadesi en myr 2 km. vasterut.
Det elektromagnetiskafaltetsriktning och intensitetumpmattes utefter en linje utg&aring;ende fr&aring;n triangelpunktenvid dynamithuset och slutande i Bj&ouml;rnli. Iinjen gick i omedelbarnarhet av diamantborrh&aring;len73, 74, 75 och 78.
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
_211/12
MALMLETNING
pmh.
9,
P&aring; grund av ogynnsammav&aring;derleksfarh&aring;llanden
kunde m&aring;t-
ningen ej fullfaljasmed de planeradeprofillinjernav&aring;sterut.
Resultat.
Av den uppm&aring;tta linjen framg&aring;remellertidfaljande:
Huvudmassanav strammen g&aring;r p&aring; stort djup.
Det elektromagnetiskef&aring;ltetslutning utefter profillinjen
tyder p&aring; en stramkoncentrationp&aring; det st&aring;lle, dar malmen &aring;r
bel&aring;gen.
Par uppmAtningav faltets intensitetlampar sig v&aring;r kompeneatormetodb&aring;ttre &aring;n 2-ramsm&aring;tning.
Sedan dessa erfarenhetermed avseendep&aring; strammarnasfarlopp mellan jordningspunkterna
samt p&aring; den instrumentellautrustningen gjorts, rekommenderasett fullfaljandeav undersakningen
den inslagna riktningen.
Sammanfattni .
Den i Imot erh&aring;llna indikationenanse vi vara s&aring; svag, att
vi kunna tillr&aring;dablottningsarbete&aring; densamnaendast under faruts&aring;ttning,att s&aring;dant arbete kan utfaras utan alltf&ouml;r stor kostnad.
BetraffandeHaidalsomr&aring;dettillr&aring;davi vidare blottningsarbeten &aring; de angivna indikationernafar fullfaljandeav unders5kningsarbetenainom denna del av Lakkendistriktet.
P&aring; grund av de erfarenhetervi f&aring;tt av de nu avslutade
m&aring;tningarnatorde en eventuelltfortsattundersakningav det malmfarandestr&aring;kets forts&aring;ttningfr&aring;n Haidal &aring;t &ouml;ster l&aring;mpligastfar
tids sparandeutfaras endast som rekognoseeringav str&aring;ket,med
detaljm&aring;tningarbegr&aring;nsadetill s&aring;dana omr&aring;den,d&aring;r blottningsarbeten &aring;ro farenademed starre sv&aring;righeter,s&aring;som myrmark o.s.v., var-
AKTIEBOLAGET
ELEKTRISK
MALMLETNING
.10 .
efterblottningaroch eventuelltborrningarf&aring; utg&ouml;raundersakningens sistaled.
&aring;t
forts&aring;ttning
m&aring;tningen&aring;verHovedgrubens
Betraffande
v&aring;stertordedennaha utsikteratt l&aring;mnaett gynnsamtresultat,
r&ouml;randestrammarnasf&aring;rloppmellan
sedanovann&aring;mndaerfarenheter
utrustningen
na r&aring;randeden instrumentella
jordningspunktersamt
i den inslagnariktningen
gjorte,varfaren vidareunders&ouml;kning
rekommenderas.
Stockholmden 28 december1926.
IIALITLETIMO
14111.
ELEKTRISK
-
3 kartor
-1.B. L-7..L&AElig; 7 Els&AElig;
71 z
r
tr.
0
A 1&plusmn;11107 6A7iIL21/
77/1
S.k
„, ,
47-JSet
ei
7Z.S
C)S t a z Z
07
3,2J7e,
120/
100/
-200
sna
22
:•.:(
.ELEXTRISK
7ek
NALMLE77AUNG
t
t
omrdcle
fid/DAL
FN
under,fikt
z.
; L OKKEN
...stockhoh&raquo;
37,,k
SJN
Sro,
/ : eaeo
12.,
2
•
7)
o
&raquo;
o
o
n
o n.
o'soo
Oier
o
062
int
ert
wagtjern
To.sertkv
and.
splemaniehat
A.13
fv-Azivzsre
.nrirrnisfr
'c3&gt;'.tc,&quot;e
d an
de
elek
rz's&AElig;
Stockha.7777
fl7z
-
Download