Helårsrapport

advertisement
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal +12,1 %
Placeringsinriktning
Generationsfond. Tänkt pensionsdag 1 januari 2060. Placerar i aktier,
aktiefonder och aktierelaterade instrument. Tio år före tänkt pensionsdag börjar fonden viktas över mot räntebärande placeringar.
Historisk utveckling, 100 kr
Ansvarig förvaltare: Per Walter, anställd 2000, Maria Qundos, anställd
1998
Registreringsland: Sverige
Startdatum: 6/5 2014
Startkurs: 100 kr
ISIN-kod: SE0005880093
Fondförmögenhetens fördelning
140
Övrigt 28%
130
USA 41%
120
Tyskland 3%
110
100
UK 3%
Japan 7%
2014
2015
2016
Sverige 18%
Diagrammet visar marknadsexponering inklusive derivat.
Fondens utveckling
Fonden steg 12,1 procent under året. Jämförelseindex steg 13,9
procent.
2016 var ett händelserikt år som inleddes med tillväxtoro i Kina och
kraftigt fallande börser och oljepris. Börserna återhämtade sig sedan
med stöd från fortsatta stimulanser från centralbankerna. Marknaden
överraskades av att Storbritannien i juni röstade för ett utträde ur EU
och av utfallet av det amerikanska valet under senhösten, men farhågorna om utbredda börsfall som följd av dessa politiska händelser
kom på skam. Tack vare en stark avslutning på året steg aktiemarknaderna under 2016. Valet av Donald Trump till ny president i USA
ledde till stigande obligationsräntor, starkare dollar och stigande
börser. För året som helhet föll de långa obligationsräntorna i Sverige
trots en kraftig uppgång under andra halvåret. Den svenska kronan
försvagades, speciellt mot den amerikanska dollarn.
Innehavens utveckling
Fondens avkastning var positiv i absoluta tal var tack vare att många
aktiemarknader, däribland den svenska och tillväxtmarknader, steg
under året. Den svenska kronans försvagning gav ytterligare ett
positivt bidrag. Jämfört med index gav den globala aktieportföljen
ett negativt bidrag bland annat beroende på dess övervikt i hälsovårdssektorn. I samband med det amerikanska presidentvalet blev
läkemedelspriserna omdebatterade, vilket drabbade sektorn negativt.
Den globala aktieportföljen Global Dividend, med inriktning mot
bolag med hög och uthållig direktavkastning, bidrog negativt jämfört
med index på grund av sin relativa undervikt i de konjunkturkänsliga
sektorerna, som hade en stark utveckling efter presidentvalet i USA.
Innehavet i fonden Globala Tillväxtmarknader gynnade avkastningen
jämfört med index. Dess övervikt i Brasilien var positiv, då marknaden där steg kraftigt under året tack vare stigande priser på olja och
järnmalm. Även övervikten i sydkoreanska Samsung Electronics
bidrog positivt. Den svenska fondportföljen bidrog något positivt till
den relativa avkastningen.
Förändringar i innehaven
I den globala aktieportföljen minskade vi under året innehaven i
amerikanska finansaktier, till exempel Wells Fargo efter de problem
som uppdagades med bankens verksamhetsstyrning. Vi köpte även
aktier i hälsovårdsbolagen United Health Group och Biogen i USA.
Via innehavet i Globala Tillväxtmarknader köpte vi bland annat aktier
i det thailändska cementföretaget Siam Cement som har en stabil utdelning. Vi sålde vårt innehav i China Highway efter ett uppköpsbud
från en annan motorvägsoperatör.
Under hösten förändrade vi den strategiska viktningen mellan
svenska och globala aktier. Svenska aktier väger nu 15 procent av
aktieportföljen mot tidigare 25 procent.
Risker i fonden
Blandfonder har en exponering både mot aktiemarknaden och mot räntemarknaden. De kan därför svänga både som en följd av ekonomisk utveckling,
särskilda politiska händelser och förändringar av lagar och regler i de länder
där företagen är verksamma och som en följd av ränteutvecklingen. Några
av dessa risker tar ut varandra och risknivån hamnar därför oftast mellan en
aktiefond och en räntefond. Fonden placerar i utländsk valuta, varför det finns
en risk för kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.
Ansvarsfulla investeringar
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Ersättningar
Fondbolaget har i genomsnitt under året haft 42 anställda i 4 länder. Medarbetare har erhållit fast lön uppgående till totalt 37 132 202,53 SEK*, därutöver
har 29 av alla anställda mottagit rörlig ersättning uppgående till totalt
10 319 492,34 SEK*. Fondbolagets ersättningspolicy, som upprättats i
enlighet med de nya reglerna som implementerats genom det s.k. UCITS V
direktivet, trädde ikraft den 1 januari 2017 och har därmed inte legat till grund
för de ersättningar som fastställts och betalats ut under 2016.
* Ersättningar som betalats ut i EUR eller övriga valutor har omräknats till
SEK enligt Nordeakoncernens interna genomsnittskurs på bokslutsdagen
(9,46749).
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
Fondfakta
Nyckeltal
Fondförmögenhet, mkr
Andelsvärde, kr
Utestående andelar, tusental
Utdelning, kr
Avkastning och risk
Totalavkastning1), %
Jämförelseindex (inkl utdelning)2), %
Genomsnittlig årsavkastning 2 år, %
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %
Totalrisk 2 år, %
Totalrisk för jämförelseindex 2 år, %
Aktiv risk 2 år, %
Betavärde 2 år
Sharpekvot 2 år
161231151231141231
1496517
138,62123,62116,91
1 073
529
146
---
12,1
13,9
8,9
-
12,7
12,6
1,5
1,0
0,7
Omsättning
Omsättning med Nordea som motpart, %100,0
varav aktier
100,0
varav räntor
100,0
Omsättningshastighet, ggr
0,2
Kostnader
Förvaltningsavgift, %
Förvaltningsavgift, tkr
Förvaltningsavgift under ett år, kr
- engångsinsättning 10 000 kr
- löpande sparande 100 kr/månad
Årlig avgift, %
Minsta första insättning, kr
Insättningsavgift, kr
Uttagsavgift, kr
0,50
456,3
50,66
3,47
0,54
50 000
0
0
Fondens största innehav
% av fond
Institutionella Aktiefonden Världen
icke-utd19,4
Nordea Global
19,3
Nordea Global Large Cap Equity Y-SEK 19,3
Nordea Global Dividend icke-utd
11,4
Institutionella Aktiefonden Sverige
icke-utd9,8
5,7
5,8
-
-
-
-
-
-
-
16,9
16,8
-
Handel med derivatinstrument
Fonden får placera i derivatinstrument som
ett led i placeringsinriktningen. Under året
har fondens exponering genom indexterminer,
beräknat som värdet av underliggande värdepapper i förhållande till fondförmögenheten inte
överstigit 10 procent.
cal Currency) net return 9,5 %, SIX Return Index 23,8
%, OMRX-Bond 5 %
Riskbedömningsmetod
Vid beräkningen av total exponering i fonden
används den så kallade åtagandemetoden.
2016-11-30 MSCI Emerging Markets Free net return
10,5 %, MSCI World excluding Sweden net return
59,9 %, MSCI World High Dividend Yield Local
(Local Currency) net return 10,5 %, SIX Return Index
14,3 %, OMRX-Bond 5 %
Förvaltningsavgifter
Förvaltningsavgiften tas endast ur Nordea
Generationsfond 90-tal och får högst uppgå till
2 procent. De förvaltningsavgifter som utgår vid
placeringar i Nordeas fonder återförs till fonden
dagligen.
Förvaltningsavgiften i en underliggande fond får
högst uppgå till 3 procent.
1)
Totalavkastning visas efter kostnader.
Jämförelseindex består av:
2014-05-06 MSCI Emerging Markets Free net return
9,5 %, MSCI World (Local Currency) net return 6,7
%, MSCI World excluding Sweden net return 52,3 %,
SIX Return Index 23,8 %, OMRX-Bond 5 %, OMRXTBill 2,9 %
2)
2015-06-30 MSCI Emerging Markets Free net return
9,5 %, MSCI World excluding Sweden net return
52,3 %, MSCI World High Dividend Yield Local (Lo-
2016-10-31 MSCI Emerging Markets Free net return
10 %, MSCI World excluding Sweden net return 56
%, MSCI World High Dividend Yield Local (Local
Currency) net return 10 %, SIX Return Index 19 %,
OMRX-Bond 5 %
För information om begreppen under Nyckeltal samt
Avkastning och risk läs i vår ordlista på nordea.se/
fonder.
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
Innehav per den 31/12 2016
Aktieportfölj
Antal Marknads- Andel % 1)
värde (tkr)
Övriga instrument, reglerad marknad K2) 0,0
Derivat 0,0
S&P500 EMINI, indexterminer 2)
100
0
0,0
Övriga K7)93,4
Fonder93,4
Institutionella Aktiefonden
Sverige icke-utd
Institutionella Aktiefonden
Världen icke-utd
Nordea Global
Nordea Global Dividend
icke-utd
Nordea Global Emerging
Markets Equity Y-SEK
Nordea Global Large Cap
Equity Y-SEK
Nordea Globala Tillväxtmarknader
Nordea Indexfond Sverige
icke-utd
Nordea Småbolagsfond
Sverige
Nordea Swedish Equity Y-SEK
Summa aktieportfölj
68 371
14 545
9,8
172 421
8 732 387
28 884
28 777
19,4
19,3
112 625
16 975
11,4
1 396
1 213
0,8
29 296
28 716
19,3
62 073
12 821
8,6
12 452
2 688
1,8
8 845
20 782
2 185
2 143
138 947
1,5
1,4
93,4
217 / 5
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
Innehav per den 31/12 2016
Ränteportfölj
Nom belopp Marknads- Marknads- Andel % 1)
(valuta i 1000)
kurs värde (tkr)
Övriga K7) 3,7
Fonder 3,5
Institutionella Räntefonden långa placeringar icke-utd
43
5 206
3,5
Derivat 0,2
Valutatermin JPMorgan (US) EUR/SEK
Valutatermin JPMorgan (US) GBP/SEK
Valutatermin JPMorgan (US) JPY/SEK
Valutatermin JPMorgan (US) USD/SEK
Valutatermin Nordea (FI) EUR/SEK
Valutatermin Nordea (FI) GBP/SEK
Valutatermin Nordea (FI) JPY/SEK
Valutatermin Nordea (FI) USD/SEK
Summa ränteportfölj
-103
-24
-4 787
-246
-255
-60
-11 160
-750
Summa finansiella instrument
Övriga tillgångar och skulder
Fondförmögenhet
14
8
7
64
55
27
31
99
5 512
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
3,7
144 459
4 270
148 729
97,1
2,9
100,0
Siffrorna avser marknadsvärdets andel av fondförmögenheten. Avrundning har skett till tiondels
procent.
1)
2)
Text saknas!
Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Andel av fondförmögenheten: 0,0 procent.
K2)
K7)
Övriga finansiella instrument. Andel av fondförmögenheten: 97,1 procent.
Värderingsprinciper
Fondens innehav i underliggande fonder värderas till respektive fonds senast kända kurs.
Fondens värdering av derivatinstrument grundas i första hand på externa priskällor och i andra hand
enligt vedertagen modell.
Fondens andelsvärde beräknas genom en värdering av fondens innehav till sista betalkurs på balansdagen 2016-12-31.
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
Information som ska ges enligt ESMA riktlinjer 2014/937.
Derivatinstrument (tkr)
Underliggande exponering vid valutaterminer
2016-12-31
Valuta
EUR
GBP
JPY
SEK
USD
-3 433
-945
-1 242
14 969
-9 042
Underliggande exponering vid futures 2016-12-31
Underliggande exponering vid sålda aktiefutures
Underliggande exponering vid köpta aktiefutures
Underliggande exponering vid sålda valutafutures
Underliggande exponering vid köpta valutafutures
Underliggande exponering vid sålda räntefutures
Underliggande exponering vid köpta räntefutures
2 031
-
Motpart till derivathandel
JP Morgan Chase Bank
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International
Nordea Bank Finland
Säkerheter för finansiella OTC-derivat och värdepappersutlåning
2016-12-31
Säkerheter som har tagits emot från följande utfärdare överstiger 20 procent av fondandelsvärdet.
Det finns inga sådana utfärdare.
Uppgift om huruvida fonden har fått full säkerhet genom säkerheter som
utfärdats eller garanterats av en medlemsstat”
Säkerheten som fonden fått består av säkerheter som utfärdats eller garanterats av flera medlemsstater.
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
RESULTATRÄKNING (TKR)
Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper
Värdeförändring på övriga derivatinstrument
Värdeförändring på fondandelar
Ränteintäkter
Valutakursvinster och -förluster netto
Summa intäkter och värdeförändring
Kostnader
Förvaltningskostnader
Räntekostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
ÅRETS RESULTAT
2016
2015
0
7
168
264
13 360
241
0 0
-333
-61
13 196
452
456184
17 1
38
32
511
217
12 685
234
BALANSRÄKNING (TKR)
Tillgångar
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde
Fondandelar
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde
Bankmedel och övriga likvida medel
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga tillgångar
Summa tillgångar
2016-12-312015-12-31
307
144 153
144 459
120
64 604
64 724
4 384
0
155
148 998
650
0
99
65 472
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
61
25
Övriga skulder
208
Summa skulder
269
25
Fondförmögenhet
148 729
65 447
Poster inom linjen
Utlånade finansiella instrument
Inga
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument
Inga
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument
Inga
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument
Inga
Övriga mottagna säkerheter
Inga
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument
Inga
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument
Inga
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument
78
Övriga ställda säkerheter
Inga
%*
-
Inga
-
Inga
-
Inga
-
Inga
-
Inga
-
Inga
-
Inga
0,05
Inga
-
Inga
%*
-
Förändring av fondförmögenhet
Fondförmögenhet vid årets början
65 447
17 034
Andelsutgivning
70 631
48 228
Andelsinlösen
-34-50
Årets resultat enligt resultaträkning
12 685
234
Fondförmögenhet vid årets slut
148 729
65 447
*Säkerheter i % av fondförmögenheten.
219 / 5
Årsberättelse 2016
Nordea Generationsfond 90-tal
Redovisningsprinciper
Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder (2004:46), Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:09) om värdepappersfonder, ESMA:s riktlinjer samt Fondbolagens förenings framtagna
rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende värdepappersfonder.
Såväl orealiserade som realiserade vinster och förluster redovisas över resultaträkningen. För värderingsprinciper se Innehav.
Stockholm den 15 februari 2017
Nordea Funds Ab, Svensk Filial
Maria Rengefors
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 februari 2017.
PricewaterhouseCoopers AB
Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor
220 / 5
Download