Ekonomistyrning

advertisement
Ekonomistyrning
- styra mot ekonomiska mål
Handlar om människor
-om beslutsfattare och underlydande
- om organisering, redovisning och planering
Ekonomistyrning
 Syftet med ekonomistyrningen är lönsamhet
och effektivitet
Genom beslutsfattare som ser till att det är
ordning och reda i företaget/verksamheten
Tex. styrinstrument och procedurer
(regler, informationssystem och systematiskt
insamlade uppgifter)
Människor, makt och mått
 Vad som helst kan hända
 Modeller och verklighet stämmer sällan
överens
 ”I Finanskrisens spår”
Statliga och kommunala myndigheter
Likt företag
- har en beslutshierarki
- har en ekonomi att värna om
Olikt företag
- skattemedel (medborgarnas uppdrag)
- befogenheter
Öka inkomster??
 Företag marknadsför sina BRA produkter
 Myndigheterna talar om hur DÅLIGT det går
för myndigheten (i praktiken kan en
myndighet överskrida sin budget utan att
dess existens hotas)
Kan dock leda till omorganisation eller dåligt
rykte
Platta organisationer
 Cheferna får många underställda
- Kontakterna blir färre
- Cheferna tappar expertrollen
- Anställda förutsätts ta större ansvar varken
de vill eller ej
Empowerment?
Motsägelser i platta organisationer
 Självstyrande grupper – tydliga chefer
 Självbestämmande (empowerment) - tydliga regler
 Effektivitet genom minskad byråkrati - ökad byråkrati
i form av information, sammanträden och samtal
Styrning i platta organisationer
 Chefen ska styra dels genom visioner, mål,
rollbeskrivningar och samtal, dels genom
utökad redovisning och dokumentation
 Hierarkin finns kvar – någon måste ju
bestämma vad de självstyrande grupperna
ska göra
Redovisning
Extern redovisning
*Årsredovisning med resultaträkning och
balansräkning ev. finansieringsanalys
Intern redovisning
*Information om hur verksamheten ”går”,
ekonomiska rapporter, som kan tas fram efter
behov – tex. som underlag till beslutsfattande
(månadsrapporter, delårsrapporter)
Planering
 Genom att planera ska beslutsfattare få
insikter om framtiden och underlag till beslut
 Prognoser görs utifrån vad som har hänt i
organisationen tidigare med förhoppning att
inte alltför stora förändringar i ömvärlden sker
 Prognoser blir ofta framskrivning av
förhållanden man redan känner till eller
kommer att tänka på
Budgetering
 Ett måste för att åstadkomma förnuftig
hushållning (ofta har man knappa resurser)
 Måste utgå från vad som pågår i omvärlden
och från egna förutsättningar. Man tvingas
prioritera
 Budgeten är instrumentet som talar om till
olika verksamheter vilka inkomster man kan
räkna med och vad pengarna ska användas
till
Budget
 Handlar ofta om marginella förändringar, man
har sin verksamhet, personal, lokaler,
utrustning mm
 Handlingsutrymmet är inte särskilt stort och
leder ofta till att man tar fram kontoplanen
och justerar siffrorna som man tror gäller för
framtiden
Genomföra beslut??
 De som ska genomföra besluten avgör ofta
vilka åtgärder som ska vidtas i praktiken
 Ibland genomförs inte besluten p g a att man
prioriterar annat eller att man anser att
beslutet var inte särskilt bra
 Ibland anser de anställda att besluten
överensstämmer inte med de anställdas
uppfattning om saken
Download